การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

Planning & Execution for Excellent Performance

การวางแผนเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน

(Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop

 จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคปัจจุบันโดยในทุกธุรกิจเพราะมีคู่แข่งจำนวนเพิ่มมาก ขึ้น ทำให้การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น มีความซับซ้อน จำเป็น ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ให้สอดคล้องต่อสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ซึ่งความรุนแรงของการแข่งขั้นนั้นจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมุ่งสู่การทำงานอย่างมีระบบและมีแบบแผนมากขึ้น รวมถึงการทำงานของพนักงานก็ต้องอาศัยแบบแผนทำงานไม่ให้สับสนและสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างกลไกให้ตนเองได้ เปรียบ การแข่งขันทางธุรกิจ นำความเป็นเลิศและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อธุรกิจต่อไปแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์ การ การวางแผนและการดำเนินการจึงถูกนำมาใช้เป็นเหมือนเครื่องมือที่สำคัญของพนักงานที่จะทำงานได้ลุล่วงตรงกับวัตถุประสงค์ได้ในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การทั้งอิทธิพลจากภายนอกและอิทธิพลจากภายใน ทำให้การวางแผนและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี ระบบงาน และอื่นๆ ทำให้องค์การสามารถปรับตัวเพื่อความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา หลักสูตร “การวางแผนและการจัดดำเนินการเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop)”   เปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานของพนักงานมีแบบแผนสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์กรให้มีศักย ภาพการแข่งขันในตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์(Globalization)ได้อย่างไม่ยากเย็น นำความก้าวหน้าสู่องค์การอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสำคัญของการวางแผนและดำเนินการในการทำงาน
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ค่างานต่างๆ อย่างถูกต้อง ผ่านกระบวนที่ชัดเจน เพื่อการวางแผน
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้สามารถไปวางแผนและดำเนินการโดยนำไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการวางแผนและดำเนินการในการทำงานซึ่งส่งผลดีต่อองค์กร
 • สามารถวางแผนและดำเนินการในสถานการณ์ที่ซับซ้อน จัดความสำคัญและความเชื่อมโยง ของงาน เพื่อการบริหารจัดการในทรัพยากรที่มีอยู่
 • พัฒนาเทคนิคในการค้นหาวางแผนการดำเนินการสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถแก้ปัญหาที่ยาก ๆ และสร้างนิสัยการวางแผนงานล่วงหน้า
 • เพื่อความมั่นใจในการวางแผนและการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้กระบวนการในการทำงานที่มากมายภายใต้ภาวะเวลาที่กดดัน
 • ตรวจสอบต้นตอของปัญหาที่แท้จริงและป้องกันการกระโดดข้ามการทำงานทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

 รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

·       มีการวางแผนงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละช่วงเวลา

·       รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายให้กับหัวหน้า หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามระยะเวลา

·       นำเสนอแนวทางแก้ปัญหา กรณีที่งานไม่เสร็จหรือมีแนวโน้มจะไม่สำเร็จตามแผนงาน

·       คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลทำให้งานไม่เสร็จตามแผน เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน

·       ตรวจสอบความคืบหน้างานของตนและสมาชิก และรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้า หรือผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรมสัมมนาในระดับปฏิบัติการ 1 วัน

วันที่ 1 : ทำไมการวางแผนและดำเนินการงานจึงสำคัญ

 • แนวคิดเรื่องการวางแผนและดำเนินการกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • องค์ประกอบการวางแผนและดำเนินการในการทำงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและดำเนินการในการทำงาน
 • ขั้นตอนในการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานในแต่ละระดับของการทำงาน
 • การวางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
 • การบริหารแผนงาน การวางผังการทำงานและกำหนดแผนปฏิบัติการ
 • การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
 • การจัดระบบความคิดเพื่อการเชื่อมโยงให้ได้ของการทำงาน
 • ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการโดยพิจารณาถึงเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญ
 • ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
 • การประเมินทางเลือกในดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จ
 • ประเมินความเสี่ยงในแต่ละดำเนินการของการทำงาน
 • การประยุกต์ใช้ในการสถานการณ์การทำงานที่แท้จริง
 • การจัดทำ Work Shop ฝึกการใช้เครื่องมือ และการระดมสมอง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)

วิทยากร

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1