การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager

การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager

  แนวคิดเรื่องการจัดหลักสูตรตามกรอบของ “การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน” Effective Management Blue Print for The Super Manager   หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ (Management Program) จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1