การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager

 

การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน

แนวคิดเรื่องการจัดหลักสูตรตามกรอบของ “การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน”

Effective Management Blue Print for The Super Manager

 

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ (Management Program) จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในหลักสูตร “Trainers’ Training Course on Management Training จากเมือง โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานคือการพัฒนาความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน ซึ่งกระบวนการพัฒนาความสำเร็จของพนักงานนั้น มีองค์ประกอบด้วยกันอยู่หลายประการ ซึ่งการเลือกเครื่องมือเพื่อที่จะทำให้พนักงานสามารถที่จะพัฒนาตนเอง เข้าใจด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจในตนเองได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่มากสุดเพราะจะทำให้พนักงานสามารถที่จะเข้าใจในความสามารถของตนเอง เข้าใจช่วงเวลาในการที่จะพัฒนาตนเอง ผ่านกระบวนการของการพัฒนาทักษะที่เป็นรูปแบบในการบริหารจัดการร้านค้าที่เป็นรูปธรรม ซึ่งความเข้าใจในการพัฒนาพิมพ์เขียวในการบริหารจัดการนั้น นำไปสู่ประตูของความสำเร็จ ที่มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

1)ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 2)การมีมาตรฐานในการทำงาน 3)พัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 4) การทำงานร่วมกันเป็นทีม 5)การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 6)ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานซึ่งองค์ประกอบของความสำเร็จนี้ ต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน เครื่องมือที่นี้จะทำให้พนักงานมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อครอบคลุมองค์ประกอบของความสำเร็จ ทั้ง 6 ด้านข้างต้นได้ คือการพัฒนาทักษะของการเป็นผู้จัดการ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งมี 11 ปัจจัยหลักของการพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership) ดังต่อไปนี้

 • ความสามารถที่จะบริหารตนเองและบริหารทีมงาน (Management for Success)
 • มีความชัดเจนในคุณค่าขององค์กร (Clear Value)
 • วัตถุประสงค์ในการทำงานต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)
 • มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Team Development)
 • ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (Self-Effective problem-Solving Skills)
 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์(The capacity to be creative and innovative)
 • มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายองค์กร (Focus on Target Achievement)
 • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)
 • การทำงานร่วมกัน (Collaboration as a Team)
 • การการปะเมินและพัฒนาแรงจูงใจให้ทีมงาน (Job Appraisal & Team-Motivation)
 • การสร้างพิมพ์เขียวหรือคู่มือในการทำงาน (Management Blueprint)

ในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองนั้น มุ่งเน้น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ของกระบวนการ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะสร้างภาวะผู้นำในตนเองได้หรือ Self-Leadership ได้แก่

ขั้นที่ 1: เข้าใจบทบาทของตนเองและเข้าในสภาวะแวดล้อม: Exploring the present

 • การเข้าใจตนเองและสภาวะแวดล้อมต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในทุกมิติทั้งในแง่ที่ดีและในแง่ที่ไม่ดี ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายในการวิเคราะห์ตนเองแต่เป็นความสำคัญที่จะต้องเข้าใจตนเองเพื่อสร้างภาวะผู้นำในตนเอง

ขั้นที่ 2: เป้าหมายขององค์กรและตนเอง: Visioning the Future

 • เป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรและตนเองที่ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ อธิบายได้ว่าความต้องการหรือความปรารถนาที่แท้จริงขององค์กรคืออะไร ซึ่งมุมมองที่อยากจะให้องค์กรเป็นในอนาคตนั้น มีความสำคัญที่จะทำให้คนเปลี่ยนไป เพราะถ้าคนขาดเป้าหมายก็จะทำให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการขับเคลื่อน ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเอง

ขั้นที่ 3: ปิดช่องว่าง ด้วยการพัฒนาพิมพ์เขียวหรือคู่มือในการทำงาน : Bridge the Gap

 • ขั้นที่สามเป็นขั้นตอนในการสร้างคู่มือหรือพิมพ์เขียวในการทำงานเพื่อเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน ลดช่องว่างที่จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นความสำคัญทั้งในมุมของคุณภาพและปริมาณ คือต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะยกระดับทีมงาน ซึ่งต้องเป็นงานหลักที่ต้องทำเพื่อปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า
  Effective Management Blue Print for The Super Manager
  ความท้าทายที่หลายองค์กรกำลังเผชิญอยู่ แล้วองค์กรของคุณล่ะเป็นเช่นนี้หรือไม่..

  • ผู้จัดการร้านไม่เข้าใจบทบาทที่ตนเองต้องทำ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการคืออะไร?
  • ไม่มีมาตราฐานในการบริหารงานที่ชัดเจน ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • พนักงานทำงานด้วยความสับสน ไม่เข้าใจแนวทางหรือทิศทางที่แน่นอน
  • ไม่สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ไม่สามารถที่จะสร้างสมดุลในการทำงานที่ชัดเจน ทำให้การทำงานไม่ติดขัด
  • ไม่มีแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสมดุล
  • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไม่มีแนวทางในการดำเนินการ
  • ไม่มีกระบวนการในการพัฒนาพนักงานที่ชัพเจนเป็นขั้นตอน
  • และอื่น ๆ

   หลักการและเหตุผล

  ในการบริหารจัดการในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อน ยุ่งเหยิง และขาดความต่อเนื่อง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ กลไกในการบริหารจัดการนั้น ขาดมาตรฐานในการบริหารจัดการ ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการนี้เป็นเสมือนหัวใจสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ถ้าองค์กรใดสามารถพัฒนานาให้มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน เท่ากับกำลังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้หนทางของความสำเร็จนั้นสั้นลง ทำให้ทุกคนสามารถมองไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนามาตรฐานจนทำให้ได้แม่บทในการบริหารจัดการต้องเกิดจากความเข้าใจร่วมกัน ของทุกคนในองค์กร และต้องมีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการเชิงลึกโดยอาศัยหลักวิชาผนวกกับแนวคิดจากประสบการณ์บริหารงานจริงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ โดยสภาพที่แท้จริงนั้นในการที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นกับผู้นำหรือผู้จัดการมีบทบาทที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทีมงานของตนนั้นไปสู่เป้าหมายได้ “ผู้จัดการหรือผู้นำ” จะต้องมีความเป็นผู้จัดการอัจฉริยะ คือเป็นผู้นำที่มีการนำแนวคิดหลักปฏิบัติด้านการบริหารจัดการมาผนวกกับแนวคิดด้านจิตวิทยาองค์กรมาใช้ในการบริหารงาน ทำให้ได้คู่มือที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวในการทำงารน ผ่านกระบวนการของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลผลิตของทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม ประสิทธิภาพ หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า(Effective Management Blue Print for The Super Manager)เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานในองค์กรแบบไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน สร้างแม่บทที่เป็นพิมพ์เขียวของการบริหารจัดการพัฒนา การสื่อสารและการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยวิธีการของการเรียนรู้ที่ได้ผลมากที่สุดในขณะนี้

  วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรม จะมีความเข้าใจใน หลักการบทบาท บุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำอัจฉริยะ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
  2. เข้าใจบริบทรอบข้างขององค์กรเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
  3. มีหลักในการจัดทำ พิมพ์เขียวหรือคู่มือในการทำงานและการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
  4. สามารถนำ “พิมพ์เขียวในการบริหารจัดการ” ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริงในองค์กรได้

  หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กร

  หัวข้อการอบรม

  Module 1: กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการบริหารจัดการ

  • ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกับบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
  • ความสำคัญของผู้จัดการสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ในทศวรรษที่ 21
  • แนวความคิดการบริหารงานในฐานะเป็นผู้จัดการ
  • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องเป็นผู้จัดการ
  • สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในฐานะของการเป็นผู้จัดการ
  • บทบาทที่สำคัญเมื่อเป็นผู้จัดการและบุคลิกภาพของการเป็นผู้จัดการ
  • Workshop1: ทำแบบทดสอบความเข้าใจในการเป็นผู้นำ

  สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก Module 1:

  1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
  2. การวางตัว เข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องทำ ทีมงานต้องปฏิบัติ
  3. องค์ประกอบและหลักการบริหารจัดการ

  Module 2: การสร้างมาตรฐานในการทำงานเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

  • ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการ
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างมาตรฐานในการทำงาน
  • ขั้นตอนในการสร้างมาตรฐานอย่างมีมาตรฐาน
  • การประยุกต์นำมาตรฐานเพื่อใช้ในการทำงาน
  • กรณีศึกษาและจัดทำ Workshop

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ Module 2:

  • ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงความสำคัญในสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการ
  • สามารถที่จะวางแนวทางการสร้างมาตรฐานในทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถจัดทำมาตรฐานในการทำงานของตนเองได้ตามแนวทางที่ได้เรียนมา

  Module 3: การสร้างพิมพ์เขียวหรือคู่มือในการทำงาน

  • ความสำคัญในการมีคู่มือเพื่อการบริหารจัดการ
  • การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการจัดทำคู่มือในการบริหารจัดการ
  • การสำรวจความพร้อมของข้อมูลและองค์ประกอบปลีกย่อย
  • ขั้นตอนในการพัฒนาคู่มืออย่างมีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทีมงาน
  • การประยุกต์นำคู่มมือเพื่อใช้ในการทำงาน
  • กรณีศึกษาและจัดทำ Workshop

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ Module 3:

  1. ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงขั้นตอนในการสร้างคู่มือหรือพิมพ์เขียวในการทำงาน
  2. สามารถที่จะวางแนวทางในการนำคู่มมือเพื่อใช้ในการพัฒนาความเข้าใจในการทำงาน
  3. สามารถจัดทำคู่มือในการทำงานของตนเองได้ตามแนวทางที่ได้เรียนมา

  Module 4: การพัฒนาทีมงานและการประเมินการทำงานของทีมงาน

  • แนวคิดเรื่องการประเมินการทำงานของพนักงาน
  • องค์ประกอบหรือรายละอียดในการประเมินพนักงาน
  • ขั้นตอนในการประเมินทีมงาน
  • การนำผลจากการประเมินเพื่อมาต่อยอดในการทำงาน
  • หลักวิธีในการพัฒนาทีมงาน
  • เทคนคิการพัฒนาทีมงาน การใช้คู่มือเพื่อเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาทีมงาน
  • กรณีศึกษาและจัดทำ Workshop

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ Module 4:

  1. ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงขั้นตอนในการสร้างคู่มือหรือพิมพ์เขียวในการทำงาน
  2. สามารถที่จะวางแนวทางในการนำคู่มมือเพื่อใช้ในการพัฒนาความเข้าใจในการทำงาน
  3. สามารถจัดทำคู่มือในการทำงานขององค์กรได้ตามแนวทางที่ได้เรียนมา

  วิธีการสัมมนา

  ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย: Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Case Study, Clip Video

  ระยะเวลาฝึกอบรม : 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง  เพื่อครอบคลุม 10 ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารทีม ได้แก่

  • ความสามารถที่จะบริหารตนเองและบริหารทีมงาน (Management for Success)
  • มีความชัดเจนในคุณค่าขององค์กร (Clear Value)
  • วัตถุประสงค์ในการทำงานต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)
  • มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง (Continuing Team Development)
  • ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (Self-Effective problem-Solving Skills)
  • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์(The capacity to be creative and innovative)
  • มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายองค์กร (Focus on Target Achievement)
  • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)
  • การทำงานร่วมกัน (Collaboration as a Team)
  • การการปะเมินและพัฒนาแรงจูงใจให้ทีมงาน (Job Appraisal & Team-Motivation)
  • การสร้างพิมพ์เขียวหรือคู่มือในการทำงาน (Management Blueprint)

  วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)

  จำนวนผู้เข้าอบรม  :  20  ท่าน  เป็นจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการจัดหลักสูตร

  วิทยากร:  (ประวัติตามเอกสารแนบ)

  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)

  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

 

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1