หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก

การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก

Dynamic Leadership for Department

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการบริหารจัดการทีมงานให้ทำงานตามหลักหรือเป้าหมายขององค์กรที่คาดหวังไว้ จึงเป็นความสำคัญของผู้นำที่จะต้องเข้าใจถึงแนววิธีในการบริหารทีมงาน มากกว่าการลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้นำจึงกลายเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าองค์กรใดก็ตามมีผู้นำเชิงรุก ทำงานได้อย่าง เฉียบคม แม่นยำ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เท่ากับว่าองค์กรนั้น ๆ จะมีประสิทธิผลที่สูงสุดสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนั้นในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงมีแนวทางในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าขององค์กรผ่านการทำงานที่มี่ประสิทธิภาพของผู้นำ เพราะผู้นำที่มีประสิทธิ ภาพจะเข้าใจหลักหรือแนวทางในการพัฒนางานผ่านการพัฒนาศักยภาพของคนให้ทำงานให้ตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล แนวทางการบริหารจัดการเช่นนี้ นอกจากที่ผู้นำจะมีทักษะความรู้ในการทำงาน การพัฒนาทีมงาน ยังต้องมีความเข้าใจในคนหรือพนักงานที่ทำให้กับตนอย่างถ่องแท้ เข้าใจหลักการบริหารพนักงานผ่านเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติคือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล ที่จะทำให้เวลาในการพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้นำนั้นได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก “Dynamic Leadership for Department” จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กรให้ผู้นำมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทีมงานที่ตนเองมีความรับผิดชอบผ่านกระบวนการของการบริหารจัดการที่เป็นสากล ร่วมกับหลักการบริหารจัดการงานบุคคล ทำให้ตนเองสามารถนำเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารทีมงานไปพัฒนาต่อยอดสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ ด้วยวิธีการที่มีระบบของการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีแนวทางที่จะต้องทำ และมีความเข้าใจเครื่องมือในการสร้างทีมงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ตามหลักแนวคิด “สร้างผู้นำที่ดี..ให้สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง..เท่ากับการสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กรนั้น ๆ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำในการบริหารทีมงาน
3. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจองค์ประกอบในการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจแนวทางการบริหารทีมงานผ่านเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. การพัฒนาทีมงาน พัฒนาตนเอง การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
6. การสร้างมาตรฐานในการทำงานผ่านเครื่องมือบริหารจัดการงานบุคคล

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้นำในองค์กร
 มีแนวคิดในการบริหารงาน บริหารคน ให้มีความเหมาะสมเพื่อการทำงาน
 เข้าใจกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จำเป็นในการบริหารทีม
 ทำให้ทีมงานมีความยินดี เต็มใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารทีมงานด้วยหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 2 วันเต็ม

หัวข้อการอบรมสัมมนาในระดับปฏิบัติการ 2 วัน
วันที่ 1 : ความสำคัญของผู้นำเชิงรุก
• แนวการบริหารจัดการภายใต้กฎเกณฑ์เชิงรุก
• ความสำคัญและบทบาทที่สำคัญของผู้นำเชิงรุก
• ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเป็นผู้นำ
• สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อต้องขึ้นบริหารจัดการ
• 4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของการเป็นผู้นำทีมงาน
• การพัฒนาทักษะที่สำคัญที่ต้องใช้ในการขึ้นเป็นผู้นำ
• การสร้างคนให้เป็นทุนขององค์กรตามหลักการพัฒนาทุนมนุษย์:Human Capital
• แนวคิดและวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการทำงานของพนักงาน
• ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดในการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
• ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ ผู้นำทีมงานทั้งที่ทำงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ได้ทำงานในสายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• ปรัชญาและแนวคิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ เพื่อใช้ในการบริหารทีมงาน
• กระบวนการการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 2 : แนวคิดการบริหารจัดการผ่านเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• การสร้างบรรทัดฐานในการบริหารงานทีมงาน
 แนวทางการจัดทำสมรรถนะของทีมงานตามแนว Competency
 หลักการวิเคราะห์งาน Job Analysis
– การวิเคราะห์งานกับการจัดโครงสร้างองค์กร
– หลักการวิเคราะห์งาน
– การจัดทำ Job Description
• การประเมินและพัฒนาทีมงานให้มีผลสำเร็จของการทำงาน
 รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาทีมงาน
 รูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาทีมงานให้ได้ประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด
 หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาทีมงาน
 การสอนงาน การโค้ชชิ่ง การเป็นพี่เลี้ยง On-The-Job Training
 แนวทางในการประเมินผลการทำงานของพนักงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
• การพัฒนาสายอาชีพพนักงาน (Career development)
 การจัดทำแผนก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)
 การพัฒนาความก้าวหน้าข้ามสายการทำงาน (Job Rotation)
 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
• การจัดทำ Work Shop ลงมือปฏิบัติ และการระดมสมอง

รูปแบบการฝึกอบรม
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย
 Group Discussion
 Individual Assignment
 Individual/Group Presentation
 Role Play in Real Situation for Individual
 Case Study

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)
ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,
ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel
 ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
o นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
o ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
o สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
o สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
o ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1