หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการบริหารจัดการทีมงานให้ทำงานตามหลักหรือเป้าหมายขององค์กรที่คาดหวังไว้...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1