การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน

การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน

    การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน Negotiation for Success     หลักการและเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า หนทางของความสำเร็จทางธุรกิจนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในแต่ละองค์กรคือ การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ...

Negotiation Skills

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills 1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน 2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน 3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for...

About Us

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ปรัชญาการก่อตั้ง เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ” สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ...
UA-75256908-1