การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน

 

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89

การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน

Negotiation for Success

 

 

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า หนทางของความสำเร็จทางธุรกิจนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในแต่ละองค์กรคือ การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการเจรจาต่อรองนั้นเป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญ ที่ทำให้งานทุกงานสามารถสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้ความยินดีในทุกส่วนงาน ทำให้ได้มิติของภาวการณ์ที่เรียกได้ว่า Three Wins ซึ่งเป็นแนวความคิดของการเจรจาสมัยใหม่ และเป็นการเจรจาต่อรองเชิงรุก โดยมุ่งเน้นความสำเร็จแบบองค์รวม หรือบูรณการมากกว่าการมีข้อขัดแย้ง หรือการโต้แย้งในมิติของการดำเนินการ การสร้างทีมงานให้มีแนวคิดให้มีการเจรจาแบบมืออาชีพ รวมถึงการฝึกหัดอย่างเป็นระบบ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้จากกลไกของการพัฒนาทีมงานเพื่อมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กรเป็นที่ตั้ง หลักสูตร “Negotiation for Success : การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน” เป็นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในรูปแบบต่างๆ ความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ทำให้องค์กรนั้นสามารถที่จะช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อความเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองยุคใหม่
 2. มีความเข้าใจหลักการผสมผสานจิตวิทยาการเจราต่อรอง เพื่อให้เป็นกลยุทธ์เชิงรุก
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเจรจาต่อรอง

รายละเอียดหลักสูตร

 • หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบ M and H
 • สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Wins
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับการเจรจาต่อรอง
 • สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนการเจรจา
 • วิเคราะห์ขอบเขตการเจรจาต่อรองแบบ ZOPA Model
 • การต่อรองในหลายมิติ (Variable Dimension for Negotiation)
 • วิธีลดความกังวล สร้างความเหนือชั้นในการเจรจาต่อรอง
 • สร้างแนวร่วมในการเจราต่อรองให้เป็นผลกับตนเอง
 • กรณีศึกษา และ ชมวิดีทัศน์

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

นักการตลาด แผนกจัดซื้อ นักขาย ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการตลาดขององค์กร

วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method) จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
 • กรณีศึกษา(Case Studies)

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :

1  วัน (6 ชั่วโมง)

วิทยากร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

Negotiation Skills


nego

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills

1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน
2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน
3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for Success : 1 วัน
4. หลักสูตร 360 องศา การเจรจาต่อรอง “ต้องได้” 360 Top Performance inNegotiating Techniques
5. หลักสูตร SAB Negotiation Group (หลักสูตร การเจรจาต่อรองลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา) : 2 วัน
6. หลักสูตร 
กลยุทธ์ “การเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ” Professional Negotiation and Argument Strategies : 2 วัน
7.หลักสูตร การสร้างอำนาจในตัวคุณ : The Power : 1 วัน
8.หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” Top Skills in Negotiation Approach :3วัน
9.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ : 2วัน

 

 

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1