หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล

 

หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล

 

สภาพของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น กระบวนการของการขายจำเป็นต้องมีการปรับให้ทันกับยุคสมัยและทันต่อสภาพของการแข่งขัน ซึ่งถ้าองค์กรใด นักขายสามารถที่จะเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เข้าใจและมองเห็นถึงโอกาสในการขายที่จะทำให้องค์กรเติบโต สามารถรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

กุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ จึงอยู่ที่ นักขาย เพราะนักขายจะเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้ลูกค้าคล้อยตาม และปิดการขายได้ นำมาซึ่งรายได้ สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ซึ่งการเติบโตของยอดขาย ก็คือดัชนีชี้วัดการเติบโตขององค์กร ว่าองค์กรนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในมุมมองของการปฏิบัติงานของผู้ขาย เพราะเป็นที่ทราบกันว่าการวัดความสามารถของผู้ขายจะคำนึงถึงผลลัพธ์ของการขาย ถ้าองค์กรใดมีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น มีความสามารถ มีเทคนิคการปิดการขาย มีกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ มีหลักในการใช้ วาทะศิลป์และศิลปการโน้มน้าวใจ และที่สำคัญคือการเข้าใจ เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือกลุ่มผู้มุ่งหวัง รู้ได้ถึงอารมณ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการขาย

 

โปรแกรม สร้างการขายอันยอดเยี่ยมของท่าน เป็นโปรแกรม อบรมการขาย ที่น่าดึงดูดความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ปรับให้เข้ากับกรอบความคิดด้าน ทักษะการขาย เทคนิคการขาย ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของเราและเพิ่มผลลัพธ์ด้านการขายที่ยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วด้วยแนวทาง เครื่องมือ และภาษาที่สม่ำเสมอทั่วทุกส่วนของธุรกิจของเรา ผลที่จะได้จากการเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการขาย ในครั้งนี้ก็คือ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการเข้า อบรมการขาย ท่านจะสามารถ:

 • ถามคำถามลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพรวมได้อย่างมั่นใจ
 • เพิ่มการขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาแรงผลักดันไว้และบังคับลูกค้าให้ดำเนินการในส่วนของตน
 • ปรับสถานะของการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากการทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า…
 • ใช้แนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นหลักและเป็นระบบซึ่งนำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้น…

 

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยผู้เข้ารับการ อบรมการขาย ในการ:

 

 • นำ ทักษะการขายและเทคนิคการขาย ไปปรับใช้ในโอกาสทางการขาย
 • วางแผนวิธีที่พวกเขาจะหาทางปรับปรุงผลการปฏิบัติงานการขายเมื่อกลับไปทำงาน

 

ผลลัพธ์ที่ได้ในภาพรวมจากการเข้า อบรมการขาย นี้
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะในการสร้างการขายและการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นการรับประกันได้ว่าลูกค้ามองพวกเขาเป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ อบรมการขาย วันที่ 1:
 • อธิบายถึงโฟรไฟล์ DiSC ที่แตกต่างกันและวิธีที่พวกเขาจะสามารถปรับใช้แนวทางของตนเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า
 • วางแผนและเตรียมการเพื่อการเยี่ยมลูกค้า
 • อธิบายถึงความสำคัญของการสื่อสารทางคำพูดและที่ไม่ใช่ทางคำพูดในการสร้างความสัมพันธ์
 • ถามคำถามลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพรวมได้อย่างมั่นใจ

 

วันที่ 1 เนื้อหา อบรมการขาย โดยสังเขป

 • การนำลูกค้า
 • สภาพการณ์ในปัจจุบัน
 • ส.ร้.า.ง และการเดินทางของลูกค้า
 • ส.ร้.า.ง การประเมินตนเอง
 • ประสิทธิภาพการขายที่เหนือกว่า
 • ดียิ่งขึ้นเมื่อร่วมมือกัน
  • ตั้งเป้าไว้เหนือค่ามาตรฐาน
 • ขอบเขตของขอบเขตแห่งอิทธิพล
 • เขียนสถานการณ์
 • กำหนดวัตถุประสงค์
 • ตารางวางแผนการประชุมอย่างเร็ว
 • สร้างความสัมพันธ์
  • DiSC
 • พื้นฐานการสื่อสาร
 • สร้างความสัมพันธ์ ต่อจากที่ค้างไว้
  • การฟังที่มีประสิทธิภาพ
 • เปิดเผยความต้องการ
  • การตัดสินใจของลูกค้า
 • ประเภทของคำถาม
 • ภาพสะท้อนกลับและการดำเนินการ
 • สรุป

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ อบรมการขาย วันที่ 2:
 • ปรับสถานะของการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากการทำความเข้าใจผลลัพธ์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า
 • คำนวณผลกระทบของการดำเนินการและมองหาโอกาสที่จะเข้าให้ถึงผลลัพธ์ที่ตกลงกันได้
 • รับมือกับการคัดค้านอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับการคัดค้านเหล่านั้น
 • เพิ่มการขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรักษาแรงผลักดันไว้และบังคับลูกค้าให้ดำเนินการในส่วนของตน

 

วันที่ 2 เนื้อหา อบรมการขาย โดยสังเขป

 • เปิดเผยความต้องการ ต่อจากที่ค้างไว้
  • การตั้งคำถามด้วยวัตถุประสงค์
 • กิจกรรมการตั้งคำถามกลุ่ม
 • เปิดเผยความต้องการ ต่อจากที่ค้างไว้
  • การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
  • การได้รับข้อตกลง
  • การฝึกฝนทักษะ
 • ระบุแนวทางการแก้ปัญหา
  • ความสมดุลของคุณค่า
 • ระบุแนวทางการแก้ปัญหา ต่อจากที่ค้างไว้
  • คำตอบที่เป็นการนำลูกค้า
 • ใช้เรื่องราวเพื่อโน้มน้าว
 • ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน
  • เทคนิคใน การปิดการขาย
 • การรับมือกับการคัดค้าน ต่อต้าน โต้แย้งการขาย
 • ใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้ตกลงร่วมกัน ต่อจากที่ค้างไว้
  • การรับมือกับการคัดค้าน
 • การได้ข้อตกลง
 • ส่งมอบและประเมิน
  • ส่งมอบ
  • การฝึกฝนทักษะ
  • ส.ร้.า.ง การประเมินตนเอง
 • ภาพสะท้อนกลับและการดำเนินการ
  • สรุป ปิดการ อบรมการขาย

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Certificate of Expert Selling Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1