หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่  Advance Modern Leadership for Division หลักการและเหตุผล คำว่า “ผู้นำ” คือคนที่ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรให้สามารถที่จะทำงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่คาดหวัง...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1