การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

 

การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

 

 

หลักการและเหตุผล

ในสังคมการทำงานนั้น  มีความท้าทายอยู่หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่นบางคนอาจจะมีความท้าทายจากการทำการตลาด ความท้าทายในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือความท้าทายจากการบริหารจัดการคนในองค์กร ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าหลายองค์กรกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายคือความสับสนในการทำงาน เช่น

 1. ไม่รู้ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน
 2. เกิดการเกี่ยงกันทำงาน ปฏิเสธงานที่ตนเองไม่อยากทำ
 3. ผลผลิตในการทำงานลดลง
 4. ไม่มีใครอยากจะทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 5. การทำงานที่ทับซ้อนกันในแต่ละคน

ซึ่งความท้าทายข้างต้นนี้ จะส่งผลให้งานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน พนักงานมีข้อขัดแย้งกัน ในองค์กรชั้นนำจึงใช้ความพยายามที่จะสร้างความชัดเจน ให้กับพนักงานทุกคนด้วยการสร้างใบบรรยายลักษณะงาน ซึ่งเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน เข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เป็นเสมือนข้อตกลงหรือใบเบิกทางในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน ในทุกระดับของการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันนั้นการทำธุรกิจอยู่ในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนวิธีการหรือการเปลี่ยนกระบวนการในการทำงาน ทำให้บทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน จะเป็นเรื่องยากในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน หรือบางองค์กรมีการจัดทำใบพรรณาที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจลักษณะหน้าที่ในการทำงาน ทำให้การวางแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำได้ง่ายขึ้นและสอดคล้องต่อทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรารถนาให้คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับแต่สามารถรักษาระดับของประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี คือมีความกระชับ เข้าใจง่าย คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวคิดในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถทำ ใบบรรยายลักษณะงาน ได้
 • เพื่อให้มี ใบบรรยายลักษณะงาน และเป็นพื้นฐานในการนำระบบงานอื่นมาใช้
 • เพื่อให้การจัดตำแหน่งงาน การประเมินผล และจ่ายผลตอบแทนมีความเหมาะสม

เนื้อหาโดยสังเขป สำหรับ 1 วัน

 • ความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรในยุค 2020
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ความสำคัญสำหรับการเขียนใบบรรยายลักษณะงาน ในองค์กร
 • แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
 • แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
 • การวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • แบบสอบถามคำบรรยายลักษณะงาน
 • เทคนิคการเขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องกระชับ
 • แบบฟอร์มใบบรรยายลักษณะงาน
 • สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเขียน
 • ฝึกหัดการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
 • สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังการเข้าอบรม
 • สามารถนำไปกำหนดและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • สามารถเขียน จัดทำใบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • สามารถนำ จัดทำใบบรรยายลักษณะงานไปใช้งานได้จริง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังการเข้าอบรม

 • สามารถนำไปกำหนดและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
 • สามารถเขียน จัดทำใบบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • สามารถนำ จัดทำใบบรรยายลักษณะงานไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานสมัยใหม่ ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม :

การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด การสร้างบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอ และกรณีศึกษา

กระบวนการการสอนโดยใช้ระบบ โค้ชชิ่ง ซึ่งถูกผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก ถึงผลสำเร็จของการเรียนรู้

 อุุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

วิทยากร:ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA

Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA

Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA

Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1