หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง

หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง

“Effective Self-Leadership for Excellent Performance Program”

 

 

 “เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อเข้าใจหลักปฏิบัติของ “ผู้นำตนเองอย่างมืออาชีพ” สร้างความมั่นใจ ที่จะนำความสำเร็จให้กับตนเอง ในทุกสนามของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานได้ดั่งใจและได้ใจในเพื่อนร่วมงาน”

หลักการและเหตุผล

            ในความเป็นจริงของการทำงานนั้น พนักงานทุกคนต่างต้องการความสำเร็จ บางคนเลือกที่จะทำงานหนัก บางคนเลือกจะทำงานให้เร็ว แต่ความสำเร็จของคนนั้น 90 เปอร์เซ็นต์มาจากการดึงศักยภาพในตนเองที่หลบซ่อนอยู่มาบริหารจัดการทำให้ตนเองมีแนวคิดและแนวทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงประสิทธิผลในการทำงาน เรียกว่ามีผู้นำในตนเอง ซึ่งองค์ประกอบของความสำเร็จอยู่ที่ความเข้าใจในบทบาทการทำงานของตนเอง การวางแผนการทำงาน การควบคุม การพัฒนาตนเองและการประสานงาน ซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความก้าวหน้าและประสบความ สำเร็จ ซึ่งนอกจากมีทักษะความรู้ที่ดีพอแล้วยังต้องมีวินัยที่แน่วแน่ในการที่จะพัฒนาตนเองหรือทำงานตามกรอบที่ตนเองได้วางไว้ หลักสูตร “การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง: Effective Self-Leadership for Excellent Performance Program”  ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่จะทำให้เข้าใจภาวะผู้นำดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่และการต้องปฏิบัติและบริหารตนเองเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพที่เขาปฏิบัติกัน ซึ่งเป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องทักษะของการเป็นผู้นำ ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของการบริหารจัดการ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำในตนเอง จะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการทำงานและจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน ยุทธวิธีในการดำเนินงาน การบริหารตนเอง การควบคุมตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานเข้าใจคำว่า ผู้นำในตนเองและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง และทำให้เห็นในเชิงการปฏิบัติงาน
 3. พัฒนาความสามารถ เพื่อนำปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจหลักการบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารตนเองและบริหารองค์กร
 5. เข้าใจมิติของความเป็นผู้นำในตนเอง การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

 

หัวข้อการสัมมนา

9.00-10.30 น. Module 1 พลังแห่งเป้าหมาย

 • ความสำคัญของการสร้างเป้าหมายให้กับตนเอง
 • องค์ประกอบของการสร้างพลังเป้าหมาย
 • ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายให้มั่นใจ ทำได้ แบบใจเกินร้อย
 • แนวคิดในการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื้อสร้างเป้าหมายที่สร้างได้
 • หลักการคิดและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • บทบาทหน้าที่และความเข้าใจในภาระหน้าที่ของตนเอง
 • Workshop
 • กิจกรรม: เป้า “หาย”
 • กิจกรรม: คิดอะไรอยู่ รู้น๊า
 • กิจกรรม : ตะปูคู่รู้ใจ

 

10.45-12.00 น.  Module 2 บริหารตนเอง

 • แนวคิดการบริหารตนเองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • ความสำคัญในความเข้าใจภาระหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
 • การเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มมุมมองของเวลา
 • หลักการประสานงานสำราญสุข สร้างสันธ์ สร้างงาน ให้หได้ใจ ได้งาน
 • กิจกรรม: 6 คำพิฆาต
 • กิจกรรม: งานนี้ที่หัวหน้าต้องการ
 • กิจกรรม: การใช้เวลาของพวกเรา
 • กิจกรรม: ใครจะไป

13.00-14.30 น.  Module 3 ภาระหน้าที่  

 • วิเคราะห์ 4 เสาหลักของภารกิจในงานที่ทำ
 • องค์ประกอบของการพัฒนา 4 เสาหลัก
 • ความเข้าใจและการนำไปสร้าง เสาในการทำงานของตนเอง

                    กิจกรรม: ทำอะไร

Module 4 เข้าใจผู้อื่น

 • ความสำคัญมุมมองของคำว่า “ใจเขา ใจเรา”
 • แนวคิดการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การพัฒนาความสัมพันธ์และวางรากฐานการให้บริการลูกค้า
 • การให้บริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

กิจกรรม: ใจเขาใจเรา

 

หมายเหตุ: เนื่องจากหลักสูตรมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียน 2 วัน จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการปรับกิจกรรม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และเวลา

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง  

วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ประวัติตามเอกสารแนบ)

 

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย; Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1