ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

Coordination and Cooperation

 

ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

 

 

หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้

Coordination and Cooperation

หลักการและเหตุผล

สังคมการทำงานคือสังคมที่มีการรวมตัวกันของพนักงานจำนวนมากที่ต้องอยู่รวมกัน ทำงานร่วม กัน ถ้าองค์กรใดมีสังคมการทำงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ย่อมจะผลให้การทำงานนั้น ประสบความสำเร็จเจริญเติบโต แต่ในทางกลับกันถ้าสังคมใดก็ตามที่มีการทำงานที่ไม่ช่วยเหลือกัน ต่างฝ่ายต่างทำงาน ย่อมจะส่งผลให้การทำงานนั้นมีอุปสรรคขาดความก้าวหน้า ในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในการประสานงานกัน การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยแนวคิดที่ว่า งานทุกงานนั้น จะสำเร็จลุล่วงด้วยคนจำนวนหนึ่งที่มาอยู่รวมกัน ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการรวมตัวของพนักงานจำนวนมาก แต่ความสำเร็จคือการทำอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้มีแนวคิดที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในทีสุดได้ประสิทธิผลออกมาตามแนวทางตามความคาดหวังขององค์กร หลักสูตร Coordination and Cooperation เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการทำงานแบบประสานงานกัน ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงานให้ส่งผลถึงประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ซึ่งในการเรียนนั้นจะแฝงไปด้วยข้อคิดทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ในในการทำงาน ทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ให้เกิดการตระหนักรู้ของพนักงานทุกคนในการประสานงานกันในการทำงาน
 3. เพื่อให้พนักงานเข้าใจในบทบาท เคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการทำงาน
 4. พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทราบเทคนิคประสานงาน ประสานใจ ประสานคน ทำให้ได้ผลสำเร็จในการทำงาน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ได้แนวคิดที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • รู้จักเทคนิควิธีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสร้างกลไกทั้งรูปแบบการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ทำให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน
 • สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรมสัมมนาหลักสูตร Coordination and Cooperation ระยะเวลา 1 วัน

วันที่ 1 : ความสำคัญในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน

 • แนวการเนินธุรกิจในทศวรรษหน้าที่มุ่งเน้นกลไกในการทำงานที่ใหญ่ขึ้นให้มีประสิทธิภาพ
 • ความหมายในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • จิตวิทยาการในการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสมดุลยในการทำงานของตนเองและการทำงานของกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือ
 • การปรับทัศนคติเพื่อขจัดความไม่พอใจส่วนตนออกและมุ่งเน้นงานเป็นที่ตั้ง
 • กลไก 3Ps’ ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แบบ “ร่วมแรงร่วมใจได้ผลงาน”
 • เครื่องมือที่สำคัญในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ผลของการทำงาน
 • หลุมพรางในการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • การจัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1