ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

 

 

ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

 

หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จ

Unlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor)

 ในชีวิตของการทำงานนั้นมีคนจำนวนน้อยที่จะเข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองจนสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ เพราะคนส่วนใหญ่จะมองเห็นแต่จุดอ่อนของตนเอง โดยมองข้ามความสามารถที่แท้จริง ทำให้ตนเองไม่ประสบความเร็จเท่าที่ควร ซึ่งกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จนี้ มีองค์ประกอบที่สำคัญคือการพัฒนาความมั่นใจด้วยเครื่องมือที่จะทำให้ตนเองมีความพร้อมในการฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี เพราะในการทำงานนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอที่เป็นมืออาชีพ มีกระบวนการที่มาจากพลังในตนเอง มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่น การกระตุ้นพลั้งในตนเองทำให้ตนเองมีความเชื่อมั่น อันประกอบไปด้วยความเชื่อมั่นในวิชาชีพของการสอน การให้ความรู้ ทำให้ตนเองตกผลึกทางความคิดและสามารถที่จะเดินข้ามช่องของความกลัว ความไม่มั่นใจไปได้ ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงรากแท้ของความต้องการของตนเอง จะทำให้ตนเองสามารถที่จะปลดล็อก ความไม่มั่นใจในตนเอง และมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น

หลักสูตร “ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดให้สำเร็จ Unlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อ เสริมสร้างพลังในตัวพนักงานให้มีพลังในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน ในการเป็นวิทยากร ที่จะให้ความรู้ผู้อื่น สร้างความเจริญก้าวหน้าในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากทำงานในฐานะผู้ให้ความรู้ผู้อื่น
 • สามารถสร้างแผนงานในการรรลุเป้าหมายในผลสำเร็จในการทำงาน
 • พัฒนาแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อการทำงาน
 • เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จในการสอน
 • เข้าใจถึงแก่นแท้ของการสร้างมั่นใจแบบถาวร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิทยากร เทรนเนอร์ ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป พนักงานต้อนรับทุกระดับที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั้งยืนขององค์กร ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงที่

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 3 ชั่วโมง การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

หัวข้อการอบรมสัมมนา

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้มีพลัง มีความมั่นใจในการนำเสนอ การสอนผู้อื่นให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบไปด้วย 2 โมดูลดังต่อไปนี้

 Module1: ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลสำเร็จ

 • ความเป็นจริงสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันและการปรับตัวที่สำคัญ
 • กฏเกณฑ์ ในการทำงานยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 กับคำว่า Make War or Die?
 • ความสำคัญของการทำงานแบบเชิงรุก โดยมองศักยภาพของตนเองเป็นที่ตั้ง:ปลุกปลดล็อคพลังความสำเร็จในตนเอง
 • แนวคิด “Get It Done : พร้อมหรือไม่ ให้เป็นวิทยากร” สร้างผลสำเร็จของงานสอนอย่างน่าพึงพอใจ
  • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

กิจกรรม: การวิเคราะห์งานเดี่ยวและการประชุมกลุ่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับใน Module1 :

 1. ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันกับ ประเทศไทย 0
 2. ปลุกพลังความความคิด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอน

Module2: ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดให้สำเร็จ

 • วิเคราะห์เส้นทางของความสำเร็จ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
 • การวางเป้าหมาย การสร้างแผนผังของความสำเร็จ
 • การสร้างจุดเชื่อม จุดวัดความสำเร็จของตนเองในแต่ละช่วงเวลา
 • การพัฒนาพลังแห่งความเชื่อมั่นเพื่อความสำเร็จของตนเอง
  • การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

กิจกรรม: การฝึกปฏิบัติ การประชุมกลุ่ม การนำเสนอผ่านการเล่าเรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับใน Module2 :

 1. ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจมีเครื่องมือเพื่อทำให้ตนเองมีความเชื่อมั่นในการสร้างความสำเร็จในการสอน
 2. การสร้างเครื่องมือตรวจวัดและประเมินผลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

 • เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม (6 ชั่วโมง) การจัดทำ Work Shop บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม และการระดมสมอง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (วศบ. MS(EM), Ph.D-Management)

ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

ผู้ดำเนินรายการ TV “เส้นทางนักขาย” TTV1, Nation Channel

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

 

 

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1