หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching

How to be Dynamic Sales Coaching

หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก
How to be Dynamic Sales Coaching

ในโลกของธุรกิจ นักขายเปรียบเสมือนขุนศึกที่มีความสำคัญในการสู้รบกับสภาพการแข่ง ขันทางธุรกิจที่รุนแรงในยุคปัจจุบัน ความสำคัญของการบริหารธุรกิจ จึงเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนเป็นหมายขององค์กร การคัดสรรค์ถึงขุนศึก ซึ่งหมายถึงการคัดสรรค์ให้ได้มาซึ่งนักขายที่มีศักยภาพ รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้เหล่าบรรดานักขาย รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นักขายมี ภาระเหล่านี้เป็นภาระที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นภาระที่จะสร้างทีมงานขาย ดังนั้นทีมงานขายจะสามารถสร้างยอดขายให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือไม่ จึงมีองค์ประกอบไม่เพียงแต่มีทักษะการขายเท่านั้น แต่ความสำคัญคือการมีผู้นำทีมขายได้ดีเพียงใด ซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นโค้ชในการทำงาน ไม่เพียงแต่การคัดสรรค์ทีมงานเท่านั้น แต่ต้องให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุถึงภารกิจด้านการขายขององค์กร คือการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรการเป็นผู้นำการขาย จึงเป็นเสมือนการเครื่องมือที่มีทรงอานุภาพที่สำคัญยิ่งในการเข้าใจกระบวนการของการเป็นโค้ชจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่ง

วัตถุประสงค์
• เข้าใจบทบาการเป็นโค้ชในการขาย
• นำทีมขายได้อย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น
• เข้าใจถึงเทคนิคการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานขาย
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในการเป็นผู้นำการขาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาในการอบรม :
วันที่ 1 Sales coaching 1
• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการขายยุคใหม่ เพื่อกำหนดเป้าหมาย
• สร้างนักขายให้เป็นโค้ช
• จิตวิทยาการเป็นโค้ช
• การวางแผนงานขายเชิงรุก
• การคัดสรรค์ สัมภาษณ์ และการสร้างทีมงานขาย
• เทคนิคการเป็นโค้ชการขายเชิงรุก
• การสร้างแรงจูงใจ ให้ได้ใจนักขาย
• การบริหารเวลาให้ทีมงานขาย
• ลักษณะทีมขายที่ประสบความสำเร็จ

วันที่2Sales coaching 2

 วิเคราะห์รูปแบบของเป้าหมายต่าง ๆ เพื่องานขาย
 การออกแบบและจัดสรรค่าตอบแทนทีมขาย
 การพยากรณ์ ยอดขาย
 การกำหนดเป้าหมายและการทรัพยากรยอดขาย
 การประเมินผลงาน นักขาย
 การควบคุมดูแล นักขาย
 การให้คำปรึกษา แบบการเป็นโค้ช
 เทคนิคการนำและฝึกสอนงานการขาย

วันที่ 3 Sales and Marketing Research
 ความสำคัญในการใช้ข้อมูลทางการตลาด
 การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเพื่อการค้นหาข้อมูลทางการขาย
 การค้นหาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ และการหาผ่านนวตกรรม
 การสร้างเครื่องมือที่สำคัญในการค้นหาข้อมูล
 เทคนิคการถามเพื่องาน Market Research
 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุม
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้
 การสร้างองค์กรฝ่ายขายให้เป็นนักวิจัยทอง
 เทคนิคการนำและฝึกสอนงานการขาย

วิธีการสัมมนา :
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• กรณีศึกษา (Case Studies)

ระยะเวลา : 3 วัน
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการ โน้มน้าวใจ
• Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

 

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1