หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance


พัฒนาความเป็นเลิศทางการขายทางด้านโทรศัพท์

หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ

Tele-Selling Skills for Excellent Performance

หลักการและเหตุผล

ในสภาวการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลทำให้ การต่อสู้ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น จึงเป็นความสำคัญยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ให้มีความทันสมัยเข้าถึงลูกค้า การขายโดยอาศัยโทรศัพท์(Tele Selling Skills) เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นความต้องการของลูกค้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถพัฒนาไปถึงการดำเนินธุรกิจระยะยาวได้ พนักงานขายจึงเปรียบเสมือนเป็นกลจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ การพัฒนาแนวความคิดทางการขายอย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างแท้จริง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกนำขึ้นมาใช้เพื่อตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานขาย และผู้ที่มีความสนใจในงานขาย หรือผู้ที่มีความจำเป็นในการสร้างธุรกิจขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการฝึกฝนการขายอย่างมีรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
• ทำให้เข้าใจกลไกของการขายทางโทรศัพท์อย่างมีระบบ และแบบแผนมากยิ่งขึ้น
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขายทางโทรศัพท์ ซึ่งทำให้พัฒนาเป็นองค์ความรู้แห่งตนเอง
• เป็นเป็นการทบทวนความรู้ ที่ตนมี โดยสามารถนำไปปรับเปลี่ยน ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ ได้ในที่สุด
• เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมความคิด และการนำเสนอ Workshop และกรณีศึกษา

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1-2 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม

1) ปรับทัศนคติ ในรูปแบบการขายในทศวรรษหน้า
2 การขายเชิงรุกที่ได้ผล
3) การปรับตัวเพื่อความพร้อมในการขายแนวใหม่
4) การขายเชิงรุกโดยใช้หลัก TeleSale
5) การขจัดความกังวลใจในการทำ TeleSale ในองค์กร และพนักงาน
6) วิเคราะห์ ปัญหาในการทำ TeleSale สำหรับลูกค้าในแต่ละประเภท
7) การวิเคราะห์สินค้า การบริการ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย / นำเสนอ
8) ขั้นตอนการโทรเชิงรุกและการใช้ BluePrint สำหรับการขายแบบ TeleSales
9) กรณีศึกษา

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1