หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor

หัวหน้างานฝ่ายขาย

หัวหน้างานฝ่ายขาย The Sales Supervisors

“ก้าวขึ้นเป็น Sales Supervisor อย่างมั่นใจ เพื่อความสำเร็จในทุกสนามของการขาย เพิ่มยอดขายได้ดังใจ
รักษาใจในทีมงาน”
“หมดเวลาลองผิด ลองถูกเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น Sales Supervisorได้ใจทีมงาน ได้ยอดตามเป้า”

หลักการและเหตุผลหลักสูตร หัวหน้างาน
หัวหน้างาน: หลายคนมักกล่าวว่า การเลื่อนขั้นให้พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมนั้นเป็นการเสี่ยงเพราะอาจจะทำให้เสียขุนศึกดี ๆ ไปหนึ่งคน เพื่อให้ได้ขุนพลแย่ ๆ มาหนึ่งคน หมายถึงองค์กรนั้นๆ อาจจะเสียท๊อปเซลไปหนึ่งคน..แต่ได้ซูเปอร์ไวเซอร์ที่ทำงานไม่เป็นมาหนึ่งคน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมายต่อองค์กรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ขวัญกำลังใจ จะทำอย่างไรที่มิให้คำกล่าวเช่นนี้ จะไม่เป็นจริงอีกต่อไป! ดังนั้นถ้านักขายผู้นั้นมีความเข้าใจหลักของการบริหารจัดการทีมงานขาย ซึ่งองค์ประกอบการบริหารงานขายนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ประการ คือ องค์กร ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า นักขาย และที่สำคัญคือผู้บริการทีมงานขาย ซึ่งการผสมผสานให้ทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นสามารถเข้ากันได้ จะทำให้องค์กรนั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ในทุกสนามของการแข่งขัน รวมถึงแนวคิดในการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มปริมาณการซื้อของลูกค้า ซึ่งการนำแนวคิดในการผสมผสานนั้นต้องมีผู้ที่จะคอยขับเคลื่อนให้ทั้ง 5 องค์ ประกอบนั้นสามารถที่จะเกื้อกูรกันได้เป็นอย่างดีและผู้ที่จะทำหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารทีมขายชั้นต้นหรือที่เรียกว่า หัวหน้างานขาย (Sales Supervisor) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะหัวหน้างานขาย จะเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญที่จะคอยแบ่งเบาภาระที่สำคัญของผู้บริหารโดยผ่านกระบวนการที่ใช้ความใกล้ชิดกับนักขาย ด้วยเหตุผลที่มีช่องว่างระหว่างวัยและตำแหน่งที่น้อยกว่า ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของนักขายได้ง่ายขึ้น กระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิผลนำไปสู่การประสานงานกันนั้น ต้องผ่านผู้ที่มีทักษะ มีความรับผิดชอบอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้อง การขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งในสภาพของความเป็นจริงนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้างานขาย (Sales Supervisor) ส่วนใหญ่นั้นมาจาก ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขายมียอดขายสูงกว่าคนอื่น ๆ ในทีมงาน ซึ่งการที่นักขายประสบความสำเร็จในการขายมิได้หมายถึงจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการขาย เพราะกระบวนการในการบริหารทีมงานขายนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในหน่วยงานอื่น ดังนั้นหลักสูตร The Sales Supervisor ถูกออกแบบตามแนวคิดที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ทำให้มีความเข้าใจในเชิงลึกถึงหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสานความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็น Sales Supervisor
2. พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานให้มีความสัมพันธ์กับการบริหารคน
3. พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะเป็น Sales Supervisor ที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาทีมงานขายทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม
ทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจดี กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ นำมาซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์กร

หัวข้อการสัมมนา
วันที่ 1 Transitioning to Sales Supervisor
 ความสำคัญของการบริหารงานขายภายใต้ซูเปอร์ไวเซอร์หัวสมัยใหม่
 องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารงานขาย: สร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
 หลุมพรางของนักขายขึ้นเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์
 การเปลี่ยนหลักคิดเพื่อการเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์(Changing Paradigms)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารทีมขาย
 วิเคราะห์ความล้มเหลว 8 ประการเมื่อเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์
 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การขึ้นเป็นผู้บริหารทีมขาย
 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริหารทีมขาย
 ทักษะการขาย เพื่อการเพิ่มยอดขาย
 ฝึกหัดและจัดทำ Workshop

วันที่ 2 High Performances in Sales Supervisor
 หลักการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมขายให้ได้ดั่งใจ
 การสร้างทีมขายเพื่อให้เป็น “A” Team
 วิเคราะห์ความแตกต่างของทีมในแต่ละประเภท
 การสร้างแรงจูงใจให้ทีมขายเพื่อความเป็นเลิศในงานขาย
 การประเมินความแตกต่างเพื่อการวัดผลงานในการขาย
 การบริหารการประชุมทีมขาย
 การสอนงานในการขายให้ทีมขาย
 การให้คำปรึกษาและเป็นโค้ชให้ทีมขาย
 ฝึกหัดและจัดทำ Workshop

วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

<Tag>หลักสูตร หัวหน้างาน,หลักสูตร อบรมหัวหน้างาน,อบรมหัวหน้างาน,พัฒนาหัวหน้างาน,The Smart Supervisor,หลักสูตรหัวหน้างานขาย

หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

 
headthesupervisorskillThe Supervisor

 

 หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

หลักการและเหตุผลหลักสูตร หัวหน้างาน

หัวหน้างาน ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บีบรัดธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกๆด้านอย่างเข้มงวดอยู่ทุกวันนี้ การที่จะฝ่าฟันยืนหยัดอยู่ให้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจว่าจะสามารถแสดงพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับปรุงและพัฒนาออกมาได้มากน้อยเพียงใดเพราะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกแขนง ต่างมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด โดยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ปรับปรุงด้านระบบ การบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดต้นทุน การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำ ในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในหลายๆด้าน เช่น มี ทักษะการเป็นหัวหน้างาน และ ภาวะผู้นำ ที่ดี ใช้ หลักการบริหาร และการจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่ดี รู้จักวิธี การเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคลได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่รู้จัก หลักจิตวิทยาในการบริหารเป็นอย่างดี ดังนั้น ในการอบรมด้าน หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ จึงเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้างให้ ผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถได้อีกทาง เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างาน ที่สามารถนำพาองค์กรไปถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรหัวหน้างาน: (Objective)
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึง หลักการเป็น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ  ที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้รู้ หลักบริหาร หัวหน้างานและการจัดการแบบมืออาชีพ
3.เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ
4. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เนื้อหาวิชา ( Content ) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 9.00 – 16.30
วันที่ 1
1. การเรียนรู้สู่ภาวะ การเป็นผู้นำ หัวหน้างาน บทบามของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหาร หัวหน้างาน และการจัดการแบบมืออาชีพ
3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและหัวหน้างานมืออาชีพ
4. หลักการเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคล
5. องค์ประกอบของความสำเร็จในการเป็น หัวหน้างาน
6. หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและการบริหารคน ตามแนวคิดการเป็น หัวหน้างาน

วันที่ 2 
7. หลักการวิเคราะห์งานของหัวหน้างาน
8. พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์
9. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทีมงานในฐานที่เป็นหัวหน้างาน
10. การใชัเครื่องมือในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา
11. ภาวะผู้นำ และหลักการตัดสินใจ
12.การจัดทำเวิร์คชอปและการนำเสนอ

สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างาน
– ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ
– มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดี
– รู้หลักการปรับปรุงตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– สามารถปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้
– สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี

วิธีการอบรม

– ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
– ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
– กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์
  • จบการศึกษาปริญญาโท ด้าน Computer & Engineering Management
  •  จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน การบริหารจัดการ-Management
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University,   ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

หัวข้อบรรยาย “The Supervisor Skills”

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Effective Positive Thinking for Excellent Performance

Effective Positive Thinking for Excellent Performance

หลักสูตร “พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ”

 (Effective Positive Thinking  for Excellent Performance)

 

“ความสำเร็จขององค์กรมาจากความสำเร็จของความคิดของคน ถ้าองค์กรใด มีพนักงานที่คิดบวกเท่ากับ..

องค์กรคุณกำลังเพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จและความก้าวหน้าให้องค์กร

 

เป็นที่ทราบดีว่าการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือการทำงานก็มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น มุมมองของการทำงานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลไกของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันคือ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งการทำงานของบุคลากรนั้นเป็นผลของความคิด คือ คิดเป็น คิดได้ และก็คิดบวก หมายความว่าคนใดก็ตามที่มีความคิดที่เป็นบวก ก็จะส่งผลให้ตนเองมีพลังงานที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อมีสิ่งใหม่ ๆ หรือมีงานเข้ามา ก็จะคิดเสมอว่าตนเองทำได้ “CAN DO” ถ้าพนักงานคนใดมีแนวคิดเช่นนี้มาก ๆ ย่อมเท่ากับกำลังสร้างโอกาสของความสำเร็จให้ตนเอง ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่สามารถสร้างพนักงานให้มีแนวคิดของความคิดที่เป็นบวกเช่นนี้เท่ากับเป็นการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร กระบวนการในการพัฒนาความคิดที่เป็นบวก เป็นการบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสมองด้วยการใส่แนวคิดเชิงบวกเข้าไปทดแทนพื้นฐานความคิดที่เป็นลบ และเมื่อไรก็ตามที่พนักงานสามารถที่จะคิดบวกได้ก็เท่ากับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานที่จะยืนหยัดและต่อสู่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ถึงแม้จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม  ถ้าองค์กรใดสามารถที่จะร้อยจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือทำให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมที่ทำงานอยู่ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งผู้ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน ตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการประสานพลังของการทำงานเชิงบวก ภายใต้เป้าหมายหนึ่งเดียวคือความสำเร็จขององค์กร แนวคิดที่จะร้อยจิตใจในทุกฝ่ายเข้ากับแนวคิดขององค์กรได้ ต้องมีพื้นฐานเดียวกันคือความคิดที่เป็นบวก ก็จะทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ CAN DO MODEL มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง สามารถที่จะทำได้ โดยจะผสมผสานหลักการบริหารตามหลักจิตวิทยา การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ วิธีการและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรู้จักอารมณ์ตนเอง ความคิดในเชิงบวก การแสดงออก การบริหารอิทธิพลของอารมณ์ ศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ของพนักงานทุกคน ทำให้งานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “พัฒนาและการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ” (Effective Positive Thinking  for Excellent Performance) ถูกออกแบบมาตามหลักสากล และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับกับบริบทของสังคมไทย สามารถนำไปใช้ เพื่อมุ่งเน้นการคิดบวกเชิงรุก ให้ทุกคน CAN DO คือไม่กลัวในทุกเรื่องที่เข้ามากระทบ ใช้ในการเพิ่มศักยภาพของทีมงาน และจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง สร้างจิตวิทยาภายในองค์กร เพื่อความสำเร็จในการบริหาร โดยจะผสมผสานหลักการบริหารตามหลักจิตวิทยา การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ วิธีการและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรู้จักอารมณ์ตนเอง ความคิดในเชิงบวก การแสดงออก อิทธิพลของอารมณ์ ศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ของพนักงานทุกคน การสร้างความรักและความศรัทธาในองค์กร การสร้างความร่วมแรงร่วมใจภายใต้บรรยากาศของการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี จึงจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการทำงาน CAN DO ด้วยการคิดเชิงบวก
 2. มีทัศนคติที่ต่อองค์กร รักบริษัท ผูกพันธ์กับองค์กร เข้าใจในภารกิจของตนเองและการนำความคิดบวกมาใช้
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ขององค์กร
 4. มีแนวทางในการพัฒนาความคิดเชิงบวกให้ตนเองและบริบทรอบข้าง
 5. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายตามนโยบายหลักของบริษัท

ประโยชน์ของโปรแกรมการสัมมนา

 • สามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเส้นางความคิดให้เป็นบวก ทำให้มีผลงานที่เป็นรูปธรรม
 • มีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานไม่กลัวปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการคิดเชิงบวก แบบ CAN DO จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนการทำงานได้
 • เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการทางความคิด จุดเริ่มทางความคิด และการพัฒนาความคิดเชิลบวก เพื่อสร้างผลสำเร็จให้ตนเอง ส่งผลถึงความสำเร็จให้องค์กร
 • การบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์ห้มีความคิดเชิงบวกตลอดเวลา
 • ประยุกต์เทคนิคการคิดเชิงบวกและขยายผลให้ทุกคนในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมการคิดเชิงบวกในองค์กร
 • ประยุกต์ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับ:

            พนักงานทุกระดับชั้น ผู้จัดการ พนักงาน การจัดการทั่วไป ผู้บริหารองค์กร (Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader)  ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ๆ และผู้สนใจเรื่องการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเอง

 

หัวข้อการอบรม:

 • Pre-Work Online: เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม ทางสถาบันจะจัดให้มีการทำ Pre-Work Online เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบัน StepPlus Training

วันที่1 ความสำคัญและองค์ประกอบความสำเร็จของการคิดเชิงบวก

 • ความสำคัญของความคิดเชิงบวกต่อการทำงานในปัจจุบัน “สำเร็จหรือจากไป”
 • วิเคราะห์มองตนเองในมุมมองคนอื่น และมองผู้อื่นในมุมมองตนเอง เชื่อมโยงความเป็นจริงในเรื่องความคิด
 • เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำ เส้นทางความสำเร็จอยู่ไม่ไกล
 • องค์ประกอบทางความคิด  จุดเริ่มต้นทำให้คนคิดได้ คิดเป็น ไม่คิดและคิดบวกหรือคิดลบ
 • เส้นทางสมองเส้นทางความคิดของมนุษย์และประเภทของความคิด
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวกตามแนวของ การทำงานและการเรียนรู้ของสมอง Brain Base Learning: BBL
 • ปัญหาและอุปสรรคของความคิดที่กั้นขวางความคิดเชิงบวก
 • แนวทางการสร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติเชิงบวกเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และพัฒนาแนวคิดทางบวก
 • องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาปสู่ความคิดเชิงบวก
 • 5 เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงบวก สร้างตนเองให้คิดบวก
 • แนวคิดในการสร้างวัฒนธรรมการคิดบวกให้องค์กรเป็นองค์กรการคิดบวก
 • จัดทำ Work Shop ชมวีดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และนำเสนอ

วันที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและการประยุกต์ใช้

 • การนำความคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ในรูปแบบ “CAN DO MODEL”
 • 4 เครื่องมือในการสร้างความคิดบวกในการทำงาน ให้ “CAN DO” สู้ไม่ถอย
 • 8 อุปนิสัยที่เป็นอุปสรรคในการคิดเชิงบวก ปลดล็อคเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • พลังแห่งการขับเคลื่อนเครื่องมือในการพัฒนาความคิดตนเองให้คิดบวก
 • วิเคราะห์ 6 คำพูดที่สร้างไปต้นเหตุแห่งการปัญหาทำให้เกิดความคิดเชิงลบ สกัดออกไปไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • กระบวนการในการพัฒนาความคิดเชิงบวกในการทำงานในองค์กร
 • การนำความคิดเชิงบวกเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ได้รับผลลัพธ์ที่สูงสุด
 • จัดทำ Work Shop ชมวีดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และนำเสนอ

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

เวลาที่ใช้ในการสัมมนา 2  วัน

 

วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย B.E.Eng, MS(CEM), Ph.D-Management (เกียรตินิยมอันดับที่ 1 คะแนนสูงสุด)

 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (Brian-Base-Learning) พัฒนาสมองเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงบวก
 • จบการศึกษาด้านการบริหารจัดการข้อขัดแย้งโดยตรง Certificate of Strategic Conflict Management, Notre Dame University, USA
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ออกอากาศทางสถานีเนชั่น
 • สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Strategic Conflict Management, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1