หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

 

 

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

หลักการและเหตุผล:

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในขณะนี้ ธุรกิจกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่จำเป็นต้องนำนวตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ ให้ตนเองได้เปรียบคู่แข่ง มีความรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ใครสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบ  ซึ่งการเปลี่ยนไปของยุคสมัยจึงทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการขางการขายจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เกิดกระแสของการต่อสู้ทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทำให้การต่อสู้ทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น หลักสูตร  “หลักสูตร การขายรถใหญ่ยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้” ถูกออกแบบเพื่อสร้างทีมขายยุคใหม่ คือยุค 4.0 ทำให้เข้าใจถึงหลักแนวคิดด้านการบริหารจัดการตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการขาย มุมมองต่ออาชีพของพนักงานขาย เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการขายที่ผู้ทำงานขายต้องรู้ และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ          หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกนำมาใช้ในการปรับทัศนคติให้กับผู้ทำงานขาย ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในทุกมิติของงานขาย การติดต่อเพื่องานขายได้ การนำเสนอขาย การบริหารขั้นตอนในการขาย รวมถึงการเข้าถึงเทคนิคการขายสินค้าต่าง ๆ  และสิ่งที่สำคัญทำให้ผู้ทำงานขายรู้สึกภูมิใจในอาชีพของการขาย มีความเชื่อมั่นในสายอาชีพ นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. มีมุมมองในการทำงานเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ในยุค 4.0
 2. เข้าใจในสิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้
 3. สามารถตามทันเครื่องมือที่จะใช้ในการขายใหม่ ๆ ทำให้ตนเองได้เปรียบในการขาย
 4. มีแรงจูงใจในการทำงานเชิงรุก บุกให้ทันในยุค 4.0
 5. สามารถที่จะนำเทคนิคความรู้ไปเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้รับ

 1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของผู้แทนขาย ให้ทันยุค 4.0
 2. มีทัศนคติและมุมมองของการขายที่เป็นการทำงานเชิงรุก
 3. เข้าใจระบบของการขาย ทำให้มีแบบแผนในการขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 4. สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวทำให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
 5. ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
 6. เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

 

หัวข้อการบรรยายหลักสูตร เทคนิคการขายรถใหญ่ยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้”

  • ความแตกต่างของแนวคิดในยุคต่างๆ ของการทำธุรกิจ
  • การปรับตัวให้ทันต่อยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้
  • อาชีพการขายกับแนวคิดด้านธุรกิจในทศวรรษหน้า
  • ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของการขายที่ต้องรู้
  • โอกาสและอุปสรรคในอาชีพงานขายของพนักงานขาย
  • แนวคิดจาก Start Up สู่แนวคิดของความสำเร็จ SPEED UP 4.0
  • 5 ปัจจัยหลักของความสำเร็จในการขายยุค 4.0
  • บทบาทและหน้าที่ของพนักขายที่ประสบความสำเร็จ
  • หัวใจที่สำคัญในการขายในยุค 4.0 เดินดี เดินเป็นมีแต่รวย
  • การเตรียมความพร้อมในการขายของพนักงานขาย
  • โครงสร้างการขาย แบบโดน โดน ได้ใจ ได้ยอด
  • กรณีศึกษาและ Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

            ทีมงานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม :

·        การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด การสร้างบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอ ดูวีดีทัศน์ และกรณีศึกษา

·        กระบวนการการสอนโดยใช้ระบบ โค้ชชิ่ง ซึ่งถูกผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก ถึงผลสำเร็จของการเรียนรู้

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1