หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques)

Sales and Marketing Challenge Approach Techniques

หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ
Sales and Marketing Challenge Approach Techniques

หลักการและเหตุผล
การตลาดในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน แต่การ เปลี่ยนแปลงของตลาดในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลของการแข่งขันที่รุนแรงยังไม่เท่าความรุนแรงที่กำลังจะเกิด ใน ปัจจุบันและอนาคต เป็นผลให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทันที ทำให้ผู้ที่ทำงานขายและผู้ที่อยู่ในแวดวงของการทำธุรกิจ ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สามารถวางแผนการขายเชิงรุกและมีกลยุทธ์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีม งานขายต้องมีความรู้ในหลายมิติ และต้องเป็นความรู้เชิงลึกโดยเฉพาะด้านการขาย การตลาด ซึ่งเป็นพันธกิจที่มุ่งทำผลกำไรให้กับองค์กร ทำให้องค์กรมีความเจริญงอกงามได้ จนสามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโต ทีมงานขายจึงเปรียบเสมือนกลจักรที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจดำเนินอยู่ได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญ ความเข้าใจ ถึงการเรียนรู้กลยุทธ์การขายและการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงแนวโน้มของการทำตลาด ในทศวรรษหน้า หลักสูตร “2020 Sale and Marketing Approach Techniques” เป็นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการตลาดและการขายที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มการทำตลาดในอนาคต และวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในการขายและการตลาด เพื่อความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจ

 วัตถุประสงค์
1.ผู้บริหารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจแนวโน้มการขายและการตลาดสมัยใหม่
2.มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาการขายและการตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นกลยุทธเชิงรุก
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในต่อการผู้บริหารและทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.มองตลาดในอนาคตและแนวการขายแบบใหม่ ๆ ที่ให้รับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

 เนื้อหาในการอบรม
1.แนวทางธุรกิจในยุค 2020 ที่นักธุรกิจต้องรู้
2.สภาวะการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ที่ต้องคำนึงถึง
3.ออกแบบการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองลูกค้า
4.การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดยุคใหม่
5.กระบวนการ การซื้อ และพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการวางแผน
6.PARTNERS Model เพื่อชัยชนะที่เหนือกว่าในงานขายและตลาด
7.การตลาดเชิงรุก ยุคใหม่
8.การบริหารการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
9.เทคนิคการวางแผนการตลาด
10.การบริหารข้อโต้แย้ง  แบบลูกค้ายอมรับ ประทับใจ
11.เทคนิคปฏิบัติตัวให้เป็นนักขายสายพันใหม่ ทำให้ลูกค้าซื้อไม่เลิก

 วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1