เทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

 

เทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

เทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

นำคุณสู่การเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนของการติดต่อ เพื่อผลทางธุรกิจที่เป็นเลิศ

หลักการและเหตุผล

สภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น ต่างทราบดีว่า มีการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ทุกบริษัทต้องตกอยู่ในสภาพของแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นและยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป โดยที่สภาพของการแข่งขันนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากมีสินค้าทดแทน มีผู้เข้ามาใหม่ หรือแม้แต่คู่แข่งขันเดิมก็มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ในทุกภาคส่วนธุรกิจต้องมีการปรับตัว ให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลง เพื่อความหยั่งยืนทางธุรกิจ นอกจากสภาพของการแข่งขันแล้ว องค์กรต่าง ๆ ยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก จากสภาพของปัญหาเช่นนี้ หลายองค์กรต่างมุ่งหวังที่จะเพิ่มยอดขายของตนเองด้วยการเพิ่มจำนวนลูกค้าให้มากขึ้น หรือ การเจรจาต่อรองเพื่อให้ตนเองได้รับข้อเสนอที่ดี ที่ตนเองมีความพึงพอใจ รวมถึงการที่ทีมงานสามารถที่จะปิดการขายได้ โดยไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การกดดันลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ ซึ่งอาจเป็นผลให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ

หลักสูตร “เทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ” (Smart & Smile in Sales Food Service) เป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรที่แท้จริงในยุคเทคโนโลยีไร้พรหมแดนเช่นปัจจุบันและอนาคต โดยองค์กรทั้งหลายต่างมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าจากการติดต่อลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทีมงานจึงจำเป็นต้องมีความสามารถที่ดีพอในการเข้าพบลูกค้า การแก้ข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองรวมถึงการปิดการขาย ซึ่งจะส่งผลถึงยอกขายขององค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนถาวรได้ โดยหลักการนี้นำสู่แนวทางในการจุดประกายความปรารถนาในการทำงานของพนักงานจนพนักงานสามารถสร้างรูปแบบการติดต่อลูกค้า เฉพาะขึ้นในตัวบุคลากร ซึ่งเป็นผลให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่เป็นมิตรต่อลูกค้า อย่างเกินความคาดหวัง จนกระทั่ง ได้ใจและได้ความหยั่งยืนทางธุรกิจ

 

การออกแบบหลักสูตร

แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการค้นหว้าการวิจัยในเรื่องการเข้าพบลูกค้า  การติดต่อ การเจรจาต่อรองและการปิดการขาย ในมิติของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ ผู้ทำงานภาคสนาม ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับต่อผู้ขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING) โดยมีการปรับทัศนคติให้พนักงานเข้าใจถึงแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจจากนี้ไป

 

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักของการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่ทำให้ลูกค้าตอบรับในเวลาอั้นสั้น

2 เพื่อสามารถที่จะสื่อสารในมิติของการแก้ข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง รวมถึงความสามารถในการปิดการขายได้อย่างมประสิทธิภาพ

3 เข้าใจหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4 ที่สำคัญสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานส่วนงานขาย ผู้บริหาร ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พยาบาล ทีมงาน หรือพนักงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พนักงานทุกระดับ ผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการเข้าฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับฝึกอบรมจะสามารถ

 • เข้าใจหลักของการของการติดต่ออย่างมืออาชีพ
 • เข้าใจสภาวการณ์ที่นะไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง ทำให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงาน มีความมั่นใจในการติดต่อลูกค้าทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก
 • หลักวิธีของการใช้วาทศิลป์เพื่อการโน้มน้าวใจอย่างเหนือความคาดหวัง
 • บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ของทีมงานขายในการทำงานแบบเหนือใจ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีเลิศ
 • เข้าใจหลักในการติดต่อ การแก้ข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและการปิดการขาย
 • นำไปพัฒนายุทธวิธีในการบริการขั้นสูงต่อไป

 หัวข้อการอบรม

หัวข้อการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา รวม 1 วัน 6 ชั่วโมง

วันที่ 1

Module 1: ปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่หลักของการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า

 • แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจในทศวรรษหน้า เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนถาวรทางธุรกิจ
 • แนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและธุรกิจ

 

Module 2: แนวคิดเรื่องการค้นหาและติดต่อลูกค้าอย่างน่าประทับใจ

 • พฤติกรรมการขาย ที่นักขายต้องปรับตัวเป็น “นักขายสายเหยี่ยว” VS “นักขายสายพิราบ”
 • ความสำคัญในการติดต่อลูกค้าให้มีประสิทธิผล
 • องค์ประกอบของการติดต่อลูกค้าเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 • หลักการสร้างความประทบใจอย่างมืออาชีพ
 • การค้นหาลูกค้ามุ่งหวัง แหล่งที่มาของผู้มุ่งหวังเพื่อพัฒนาเป็นยอดขาย
 • วิเคราะห์ข้อเท็จจริงสาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธการพบนักขายและการแก้ไขสถานการณ์
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

 

Module3: แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าในลักษณะต่าง ๆ

 • การวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของลูกค้าในลักษณะต่าง ๆ
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภท อย่างมืออาชีพ
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

 

Module4: เครื่องมือในการบริหารลูกค้า

 • การแก้ข้อโต้แย้งจากลูกค้า หลักการ วิธีการที่มืออาชีพนำมาใช้
 • การเจรจาต่อรอง การสร้างจุดเกี่ยวเพื่อใช้ในการสร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
 • องค์ประกอบและบริบทในการเจรจาต่อรอง
 • การเลือกเครื่องมือที่จำเป็นในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
 • การเชื่อมโยงเพื่อการปิดการขาย
 • การขายแบบไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ยอดขาย
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถที่จะเข้าใจและนำมาสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ  Work Shop กรณีศึกษา(Case Studies)และGroup Discussion

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด) สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel TTV1
 • ผู้บริหารบริษัท1 ใน 500 Fortune ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ออกแบบการให้บริการ “Service Excellent Behavior” ให้กับหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

Excellent Service Behavior

ESB-400x600

หมวด การบริการเป็นเลิศ Excellent Service Behavior
1. หลักสูตร Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ : 1 วัน
2.หลักสูตร เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind : 1 วัน
3.หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance : 1 วัน
4.หลักสูตร การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality : 1 วัน
5.หลักสูตร เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind) : 1 วัน
6.หลักสูตร พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร? ให้เป็นความพึงพอใจ Effective Customer Complaint Management : 1 วัน
7.หลักสูตร การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Experience and Relation Management : 2 วัน
8. หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ: Excellent Service Behavior: ESB: 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ : 1วัน
1
0.หลักสูตร การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน : 2 วัน
11.หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Customer Complaint Management: ECCM Workshop : 1วัน

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1