เทคนิคการสัมภาษณ์

เทคนิคการสัมภาษณ์

Interview Techniques

เทคนิคการสัมภาษณ์

 

คุณเคยเผชิญปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

 • ไม่ได้คนที่ปรารถนาในการเข้าทำงานทั้ง ๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้ว
 • ตอนสัมภาษณ์งาน กับตอนเข้ามาทำงานมีพฤติกรรมไม่ตรงกับตอนสัมภาษณ์งาน
 • การตั้งคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบเดี่ยวกัน
 • กระบวนการในการวัดผลการสัมภาษณ์ไม่มีความเหมาะสมทำให้ได้คนไม่เหมาะสมมาทำงาน
 • เมื่อรับผู้สมัครเข้ามาทำงาน ไม่ทราบว่าจะวางโปรแกรมในการพัฒนาผู้สมัครให้เรียนรู้และเติมโตไปกับองค์กรได้อย่างไร

การสรรหาบุคลาการเป็นเครื่องมือที่สำคัญในงานการบริหารบุคคล เพราะการที่มีวิธีการสรรหาที่ดี ย่อมทำให้มีโอกาสได้คนที่มีความเหมาะสมในการทำงานให้องค์กร ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้ได้คนที่เหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ซึ่งการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ดีเข้าทำงานนั้น มีการสัมภาษณ์แบบปกติที่ทำกันอยู่ทั่วไป และ การสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมของการทำงาน ซึ่งการสัมภาษณ์นั้นไม่มีความแตกต่างของการสัมภาษณ์แบบปกติที่ทำกันอยู่ทั่วไป และ การสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมของการทำงาน ในกระบวนการของการสัมภาษณ์งานตั้งแต่การนัดหมายให้ผู้สมัครงานเข้ามาพบ การเริ่มต้นกระบวนการของการสัมภาษณ์ แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ประเภทของคำถาม ที่จะให้เพื่อให้ได้คนที่มีความเหมาะสมต่องานนั้น ๆ

การสัมภาษณ์งานตามพฤติกรรมหรือที่เรียกว่า Behavioral Based Job Interview เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเปิดเผยถึงการปฏิบัติงานในอดีตของผู้สมัครเป็นเช่นไรเพื่อนำมาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมหรือผลงานของผู้สมัครในอนาคตหรือหลังจากที่รับเข้ามาทำงาน

หัวใจสำคัญของการสัมภาษณ์งานแบบเดิม ๆ คือการสร้างชุดคำถามที่เป็นรูปแบบไว้ เช่นการถามจุดอ่อน จุดแข็งของผู้สมัครหรือความท้าทายอะไรบ้างที่ผู้สมัครเผชิญในการทำงาน ซึ่งการถามที่เป็นชุดคำตอบ ทำให้ผู้สมัครสามารถที่จะคาดเดาคำตอบที่ทำให้ตรงใจคณะกรรมการสัมภาษณ์  แต่การสัมภาษณ์งานแบบสำรวจพฤติกรรม Behavioral Based Job Interview เป็นการสัมภาษณ์พฤติกรรมที่สำคัญในอดีตเพื่อที่จะสอบถามถึงแนวคิด ว่าผู้สมัครมีแนวคิดหรือความสามารถที่จำเป็นในการทำงานหรือไม่ ซึ่งลักษณะคำถามที่จะสะท้อนภาพในการทำงานในอดีต เพื่อเป็นแนวทางของผลงานในอนาคตของผู้สมัคร

หลักสูตร Behavioral Based Job Interview ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างชุดคำถามให้มีความเหมาะสมในการค้นหาพฤติกรรมของผู้สมัคร ทำให้ได้บุคคลที่ตรงกับงานตรงกับความคาดหวังในการทำงานขององค์กรนั้น ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์งานปกติกับการสัมภาษณ์งานแบบการศึกษาพฤติกรรม
 2. เข้าใจกระบวนการของการตั้งคำถามให้ตรงแนวทางของการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
 3. เข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้างชุดคำถามเชิงพฤติกรรม
 4. เรียนรู้ลักษณะของผู้สมัครที่ องค์กรคาดหวังเพื่อเชื่อมโยงคำถามเชิงพฤติกรรม
 5. สามารถฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ในการทำงานจริง

 ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • เข้าใจในความสำคัญในการนำ การสัมภาษณ์ตามแนวพฤติกรรมมาใช้ในการสรรหา
 • มีแนวคิดในการสรรหาคน ให้มีความเหมาะสมเพื่อการทำงาน
 • เข้าใจกระบวนการของการสรรหาคนตามแนวคิดใหม่ของหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ทำให้พนักงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องต่อการทำงาน
 • มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างคำถามเพื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้สมัคร
 • เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและนำไปปฏิบัติใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้สนใจทั่วไป

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา

เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

แนวคิดด้านการออกแบบหลักสูตร

1.พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก ส่งผลมาจากปัจจัยภายในของผู้สมัคร

2.พฤติกรรมที่มาจากสังคม สามารถที่จะการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามแนวทางในการพัฒนาบุคลการ ทำได้ไม่ยาก

3.พฤติกรรมที่มาจากภายในตนเอง มาจากประสบการณ์ ความเชื่อ เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องใช้

4.พฤติกรรมที่มาจากความเป็นตัวตนของตนเอง ที่สะสมมานาน เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ยากหรืออาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย

หัวข้อในการฝึกอบรม

วันที่ 1 : เตรียมตัวและวางแนวทางขอข้อมูลเพื่อการสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์

 • ความสำคัญในการสัมภาษณ์งานเพื่อการสรรหา
 • กระบวนการของการสรรหาเพื่อให้ได้พนักงานตามที่องค์กรคาดหวัง
 • องค์ประกอบของการสรรหาผ่านกระบวนการของการสัมภาษณ์งาน
 • ข้อแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์งานแบบเดิมกับการสัมภาษณ์งานตามพฤติกรรม
 • การศึกษา Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อการวางแนวทางของความคาดหวัง
 • การเตรียมการก่อนการสำหรับผู้สัมภาษณ์งานเพื่อสร้าง ความคิดเชิงระบบเพื่อสร้างความคิดเชื่อมโยง ก่อนการสัมภาษณ์
 • เกณฑ์ในการใช้คุณสมบัติเบื้องต้นในการประกาศ การวางแนวทางการประกาศหางานเพื่อสร้างคำถามในการสัมภาษณ์
 • การค้นหาพฤติกรรมเป้าหมายของผู้สมัครเพื่อการวางแนวการสัมภาษณ์
 • ฝึกปฏิบัติ จัดทำ Workshop และนำเสนอ

ผลที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ หลังการเข้าอบรมช่วงเช้า-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • เข้าใจความสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
 • มีลำดับและขั้นตอนเพื่อเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
 • การจัดเตรียมพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังในแต่ละตำแหน่ง
 • ทบทวน Competency กับพฤติกรรมที่องค์การคาดหวัง

ช่วงบ่าย การนำเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม

 • ศึกษาประเภทหรือบุคลิกลักษณะของผู้สมัครงาน
 • ประเภทของเครื่องมือที่ต้องนำมาใช้ในการตั้งคำถาม
 • การสร้าง Flow ของเครื่องมือในการสร้างการเชื่อมโยง
 • การค้นหา S-T-A-R ในกลุ่มผู้สมัครเพื่อให้ได้ “คนที่ใช่ ได้คนที่ดี มีความเหมาะสมต่อองค์กร”
 • การค้นหาข้อเท็จจริงในการตอบคำถามของผู้สมัคร หลักวิธีการเชื่อมโยงคำถาม
 • การสร้างและพัฒนารูปแบบของคำถามต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการสัมภาษณ์งาน
 • การสร้างคำถามตามสถานการณ์ของการสัมภาษณ์งานเพื่อค้นหาพฤติกรรมของผู้สมัคร
 • การแก้ไขเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์ของการสัมภาษณ์งานไม่เป็นอย่างที่คิด
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
 • ฝึกปฏิบัติ จัดทำ Workshop และนำเสนอ

ผลที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ หลังการเข้าอบรมช่วงบ่าย -ผู้เรียนจะสามารถ:

 • สามารถใช้เครื่องมือที่สำคัญในการสรรหาพนักงาน
 • เข้าใจหลักในการสร้างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์ตามแนวทางพฤติกรรม
 • เข้าใจกุญแจของความสำเร็จในการสร้างคำถามเชิงพฤติกรรม
 • สามารถที่จะสร้างคำถามและประยุกต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

LCD Projector / Flip Board

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)

 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
 • เจ้าของผลงานหนังสือ “เหนือชั้นการบริหาร” และ “ปลดล็อก 88 ความท้ายสำหรับผู้นำ”

 

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1