เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

High Performance in Selling Techniques

 

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2

 

(เพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักการ Up & Cross เพื่อความยั่งยืนของยอดขาย)

 

จากนี้ไปคนที่ทำงานขายต่างทราบดีว่ากระบวนการขายที่นำด้วยเพียงแค่แนวคิด สินค้าหรือการให้บริการนั้นไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกต่อไป กระบวนการของการขายที่ต้องเพิ่มยอดขายจากลูกค้าคนเดิมเป็นอีกกลยุทธ์ที่นักขายมืออาชีพนำมาใช้เพื่อทำให้ตนเองมียอดขายเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การขายเพิ่มหรือการขายข้ามผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักขายทั่วไป แต่นักขายมืออาชีพนั้นมีกระบวนการท่ำสคัญที่จะทำให้ตนเองนั้นสามารถเพิ่มยอดขายได้ จากการขายเพิ่มหรือการขายข้ามผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ขายต้องเข้าใจกลไกการตัดสินใจของผู้ซื้อ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการกระตุ้นการตัดสินใจในการซื้อและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการมัดใจลูกค้าทำให้ลูกค้านั้น มีความมั่นใจที่จะซื้อสินค้าจากผู้ขายเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้านั้นคาดหวังการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากผู้ขาย ทำให้ตนเองนั้นบรรลุเป้าหมายของตนเองในการซื้อ ทำให้ตนเองตัดสินใจที่จะซื้อเพิ่มโดยปราศจากเงื่อนไข จึงมีความหมายว่าในปัจจุบันนั้น ลูกค้าจะซื้อเพราะผลของการซื้อที่ตนเองจะได้รับหรือซื้อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ขายที่จะต้องจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ซื้อให้ได้และตอบสนองต่อความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้ตนเองเพิ่มยอดขายได้อย่างถาวร นักขายมืออาชีพจึงนำเอาความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ซึ่งคำว่า การขายเพิ่มหรือการขายข้ามสายผลิตภัณฑ์ มีความหมายในการช่วยลูกค้าเพื่อแก้ไขหรือทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองต้องการ จึงสรุปได้ว่าการขายเพิ่มหรือการขายข้ามสาย เป็นวิธีการที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าหรือช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายของตนเอง เป็นการเคลื่อนการขายจากการขายสินค้าสู่การขายที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเป็นโซลูชั่น เป็นการเปลี่ยนจากการให้ลูกค้าที่มุ่งการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นการซื้อเพราะโซลูชั่นเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามแห่งราคาหรือการซื้อในปริมาณน้อย ซึ่งผู้ขายต้องเข้าใจหลักของการให้คำอธิบายคุณสมบัติของสินค้าหรือโซลูชั่นที่ตนเองมีให้มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือหัวใจที่สำคัญของการขายเพิ่มหรือการขายข้ามสายผลิตภัณฑ์

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ  เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในเชิงลึกของผู้ซื้อผ่านกระบวนการในการวิจัยทางความคิดของลูกค้า ซึ่งจะช่วยทำให้ที่ปรึกษาการขายมีหลักวิธีในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริง ความต้องการของลูกค้าทำให้เข้า ใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าก่อนการนำเสนออย่างมืออาชีพสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าทำให้ผู้ขายมีความน่าเชื่อถือนำมาซึ่งความสำเร็จในการขายด้วยการเพิ่มยอดขายจากการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักวิธีการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์
 2. มีหลักในการวางแผนในการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์ ของตนเอง
 3. มีขั้นตอนในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อเพิ่มหรือซื้อข้ามผลิตภัณฑ์
 4. มีกระบวนการในการปิดการขายทำให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือซื้อข้ามผลิตภัณฑ์
 5. สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์การทำงานจริง

 

แนวคิดในการขายเพิ่มหรือซื้อข้ามผลิตภัณฑ์

 

 sk-selling-high-performance-in-selling-techniques-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อในการอบรม

วันที่ 1 : ความสำคัญในการขายวิธีการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์

 • เหตุใดการขายจึงถึงเวลาเปลี่ยนแปลงสู่ยุคการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์
 • รายละเอียดที่สำคัญในการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์
 • กุญแจสำคัญในการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์เข้าสู่จากยุค 5Cs’
 • ความสำคัญในการการสร้างสมมุติฐานในการซื้อและวิธีการสร้างสมมุติฐานในการซื้อ
 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการซื้อของลูกค้า
 • การยกระดับและปรับปรุงสมมติฐานในการขาย เพื่อการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์
 • การนำเสนองานเพื่อการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์
 • การปิดการขาย 2 ชั้น สร้างความมั่นคงในการขาย
 • การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าต่อเนื่อง
 • Work Shop, ระดมสมองและการเล่นบทบาทสมมุติ

 

ใครควรจะเข้าอบรมในหลักสูตรการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์

ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานหลายเทคนิคเพื่อค้นหาความต้องการและตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์ ผู้ที่ควรจะเข้าอบรมคือคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย นักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้บริหารสูงสุด และผู้ที่สนใจในการติดต่อกับลูกค้า

วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Adult Learning Method) เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานในฝ่ายขาย
 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
 • บทบาทสมมุติ (Role Play)

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ผู้แต่งคู่มือ “ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ ถึงจะรวย”)

 • จบการศึกษาด้านการขายโดยตรงจาก University of San Francisco, USA
 • ประสบการณ์เคยทำงานเป็น “วิศวกรฝ่ายขาย” “ผู้อำนวยการฝ่ายขาย” ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาระสนเทศมาก่อน
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ออกอากาศทางสถานีเนชั่น
 • สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 

 • ผลงานหนังสือพกพา :
 • ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียวเล่ม 1,
 • 2) ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 2,
 • 3)ที่ปรึกษาการขายต้องขายอย่างนี้ถึงจะรวย

 

 

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1