เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”Effective Positive Thinking “CAN DO” in Workplace

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87

หลักสูตร “เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”

 (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace)

 

เป็นเรื่องจริงที่ว่า การกระทำเป็นผลของความคิด หมายความว่าคนใดก็ตามที่คิดเสมอว่าตนเองทำได้ ย่อมเท่ากับกำลังสร้างโอกาสของความสำเร็จให้ตนเอง ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่สามารถสร้างพนักงานให้มีแนวคิดของความคิดที่เป็นบวกเช่นนี้เท่ากับเป็นการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร  สร้างความภาค ภูมิใจให้พนักงานที่จะยืนหยัดและต่อสู่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ถึงแม้จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม  ถ้าองค์กรใดสามารถที่จะสร้างจิตสำนึกที่เป็นบวก ไม่ยอมแพ้ มีความมั่นใจว่าตนเองทำได้ ให้ทุกคนในองค์กร มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือทำให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมที่ทำงานอยู่ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งผู้ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน ตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการประสานพลังของการทำงาน ความสำเร็จของทุกคน ที่จะส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กรย่อมทำได้ไม่ยาก เพราะกุญแจที่สำคัญใน พัฒนาความคิดที่เป็นบวก หรือ สามารถทำได้ให้อยู่ภายใต้เป้าหมายหนึ่งเดียวคือความสำเร็จขององค์กร สำหรับแนวคิดที่จะทำให้ทุกจิตใจของพนักงานในทุกฝ่ายเข้ากับแนวคิดขององค์กรได้ คือมีแนวความ คิดที่เป็นบวกในสถานที่ทำงาน หลักสูตร หลักสูตร “เทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้”

 (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) ถูกออกแบบมาตามหลักสากล ของความคิดเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำให้มีพลังความคิด เสริมสร้างความมั่นใจ และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับกับการทำงานในสังคมไทย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร  ซึ่งจะทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ CAN DO มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง สามารถที่จะทำได้ โดยจะผสมผสานหลักการบริหารตามหลักจิตวิทยา การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นและชี้ให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ วิธีการและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การรู้จักอารมณ์ตนเอง ความคิดในเชิงบวก การแสดงออก อิทธิพลของอารมณ์ ศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ของพนักงานทุกคน ทำให้งานประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 1. สร้างทัศนคติที่เป็นบวก เสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานจากความคิดเชิงบวก
 2. มีทัศนคติที่ต่อองค์กร เข้าใจในภารกิจของตนเองและการนำพลังความคิด CAN DO มาใช้
 3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เพื่อการปฏิบัติงานตามบทบาทต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ
 4. เพื่อสร้างทัศนคติที่เป็นบวก นำมาให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
 5. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสนุกสนานต่อความท้าทายของงาน

 

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับ:

พนักงานทุกระดับชั้น เช่น ผู้จัดการ พนักงาน การจัดการทั่วไป ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ๆ

 

เนื้อหาวันที่ 1: ความสำคัญของความคิดที่เป็นบวกและ CAN DO

 • ความสำคัญของความคิดเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน
 • ทำไม ทุกคนต้องมีแนวคิด CAN DO ในชีวิตของการทำงาน
 • องค์ประกอบของความคิด ความแตกต่างทางความคิด แนวทางพัฒนาความคิด
 • ที่มาของความคิดและวิธีการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นบวก
 • ส่องมองตนเองในมุมมองคนอื่น และมองผู้อื่นในมุมมองตนเอง เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง
 • ปัญหาและอุปสรรคของความไม่กล้าคิด คิดลบ ไม่กล้าทำ
 • แนวทางในการพัฒนาความคิดที่เป็นบวก เส้นทางของความสำเร็จในการทำงาน
 • เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการกระทำ เส้นทางความสำเร็จอยู่ไม่ไกล
 • การนำเครื่องมือความคิดที่เป็นบวก เสริมสร้างความมั่นใจ ให้ CAN DO
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็นรากฐานในพัฒนาแนวคิดทางบวก
 • Work Shop กิจกรรม ระดมสมอง

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

 

เวลาที่ใช้ในการสัมมนา 1  วัน

 

วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย B.E.Eng, MS(CEM), Ph.D-Management (เกียรตินิยมอันดับที่ 1 คะแนนสูงสุด)

            รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู้ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี(Brian-Base-Learning)

              ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทางTTV1 Nation Channel

               ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20.30 น. ถึง  21.30 น.

 ผู้แต่งหนังสือ “เหนือชั้นการบริหาร” “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และ เล่ม 2”

              ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1