การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ

หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ

“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance”

การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ

 

“เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ ประสานงาน การควบคุม ทีมงาน เพื่อเข้าใจหลักปฏิบัติในการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน”

หลักการและเหตุผล

การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่สำคัญและขาดไม่ได้ในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป้นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งองค์ประกอบในการทำงาน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานและการดำเนินงานต่าง ๆ การทำงานร่วมกันนี้ ไม่ใช่เป็นการควบคุมระหว่างหัวหน้างานกับลูกค้า แต่เป็นการทำงานร่วมงานกับผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน อาจมีเครดิตในการทำงานที่เหมือนกัน ไม่ใช่การทำงานตามสายบังคับบัญชาโดยตรง จากองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในทุกส่วนต้องทำงานหรือประสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด และส่วนสุดท้ายคือการดำเนินการหรือกระบวนการของงานต่าง ๆ ที่แบ่งกันออกไปตามความรับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการทำงานที่จะให้มีการประสานงานกันนั้นซึ่งหัวหน้างานนั้นหมายถึงผู้นำ ที่จะมีความสามารถในการที่จะปกครองและทำให้ผลงานเป็นไปตามที่องค์กรอยากให้เป็น กลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพจากการทำงานร่วมกันนี้ มาจากทักษะของการประสานงาน การควบคุม ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของจิตวิทยา การทำงานร่วมกัน การสื่อสารภายในทีมงาน การให้เกียรติ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และที่สำคัญต้องเข้าใจผู้ที่ทำงานร่วมกัน หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ “Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่จะทำให้เข้าใจสภาวะการของการทำงานร่วมกัน การเขาใจผู้อื่น การควบคุมงาน การมองเป้าหมายเป็นที่ตั้ง และความเข้าใจในการบริหารตนเอง เช่นเดียวกับการบริหารผู้อื่น หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน ควบคุมและการประสานความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของการทำงานร่วมกัน ที่มีเป้าหมายเป็นที่ตั้ง
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการควบคุม การพัฒนาเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
 3. พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะในการทำงาน การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
 4. เข้าใจหลักการความเข้าใจในข้อจำกัดของการทำงานของผู้อื่น
 5. เข้าใจหลักการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

หัวข้อการสัมมนา วันที่ 1: การสร้างและพัฒนาอุปนิสัยในการเป็นมืออาชีพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • นิยามของความสำเร็จในทศวรรษหน้าของทุกองค์กร
 • องค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
 • แนวความคิดและพัฒนากุญแจของความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
 • เข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมกันเพื่อการปรับทัศนคติที่แตกต่างให้ไปในแนวทางเดียวกัน
 • กลไกการทำงานร่วมกัน การพัฒนาเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน
 • การทำงานร่วมกันภายใต้แรงกดดันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแยกความรู้สึกส่วนตัวกับการมีเหตุผลในการทำงาน
 • การวางงานและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกันเป็นแบบบูรณการ
 • การใช้จิตวิทยาในการประสานงานเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
 • หลักการและรูปแบบของการสั่งการแบบนำผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง
 • การควบคุมการพัฒนาเป้าหมายร่วมกัน และการดำเนินการ
 • ฝึกหัด กรณีศึกษาและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย; Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

จำนวนผู้เข้าอบรม  :  24  ท่าน  เป็นจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการจัดหลักสูตร

วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)

 

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1