การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ

การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ

หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ “Effective Cooperation & Management for Excellent Performance”   “เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ ประสานงาน การควบคุม ทีมงาน เพื่อเข้าใจหลักปฏิบัติในการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ...

Manager,Leadership & Management

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program 1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน 2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน 3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era...
UA-75256908-1