หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator

Sales Key Performance Indicator

             หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ

Sales Key Performance Indicator

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทำให้ในหลากหลายองค์กรต่างมุ่งเน้นที่จะปรับกลยุทธ์ของตน เองให้มีการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมองตนเองให้ออกว่าตนเองนั้นอยู่ในตำแหน่งไหน มีความคืบหน้าอยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากลและสามารถรองรับได้กับการเปิดการค้าเสรี ซึ่งการทำงานนั้นทำให้คนทำงานในทุกระดับชั้นต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการทำงาน มีเป้า หมายที่ชัดเจน  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีการทำงานที่มุ่งเน้นในตนเองนั้นสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์เป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารจัดการแต่การสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อผลสำเร็จในการทำงานนั้นย่อมมีความสำคัญเช่นกันเพราะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสวัดความคืบหน้าของความสำเร็จในงานนั้น ๆ  ซึ่ง ดัชนี้ชี้วัดนี้จะเปรียบเสมือนเป้าหมายที่สำคัญให้พนักงานมีทิศทางในการเดินมากขึ้น และเข้าใจถึงระดับความก้าวหน้าหรือระดับของความสามารถของตนเอง หลักสูตร “ดัชนีชี้วัดผลงาน” Key Performance Indicators: KPIs” เป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญของทุกองค์กร ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเข้าใจในธุรกิจของตนเองอย่างลึกซึ้ง และสามารถที่จะออกแบบแนวคิดว่าองค์กรที่ท่านทำงานอยู่นั้นควรเป็นเช่นไร มีผลสำเร็จอยู่ในระดับใด และจะสร้างยุทธศาสตร์เชิงรุกทำได้อย่างไร ทำให้การตัดสินใจของทุกคนในองค์กรนั้นมีความเฉียบคม ทำให้สามารถเลือกวิธีในการทำธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขันได้อย่างไร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการมี ดัชนีชี้วัด
2. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
3. เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
4. ประโยชน์จากการบริหารภายใต้ ดัชนีชี้วัด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม
– แนวโน้มธุรกิจเชิงรุก ในทศวรรษหน้า
– การสร้างดัชนีชีวัดที่สำคัญ  ความสำคัญและประโยชน์
– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สำคัญขององค์กรที่จะมีกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ
– การพัฒนากลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อการกำหนดทิศทางการทำงาน
– จัดทำ Strategy Mapping เพื่อกำหนดดัชนีชี้วัด
– การวางแผน ตั้งเป้าหมาย วางนโยบายขององค์กรตนเอง
– ขั้นตอนการจัดทำดัชนีชี้วัด  (KPIs) ของธุรกิจ
– เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เที่ยงตรงและทำให้เกิดการยอมรับในพนักงานทุกคน
– การจัดทำ KPIs ให้กับพนักงานในแต่ละฝ่าย
– ทำแผนปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินการ  (ใช้ตารางการทำงานตามขั้นตอน เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลเป็นระยะๆ)

 วิธีการสัมมนา
– แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
– จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
– กิจกรรม
– บทบาทสมมุติ
– กรณีศึกษา(Case Studies)

 อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย :  LCD Projector / Flip Board

 ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  1 วันเต็ม

 วิทยากร  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ประวัติตามเอกสารแนบ)
– Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
– Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
– Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
– Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
– Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
– Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1