หลักสูตร : เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

 

 

หลักสูตร : เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

 

หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะลูกค้าให้ความสำคัญมาก เพราะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า อย่างไรก็ตามทุกองค์กรก็มีวิธีการให้บริการที่ดีนั้น ต้องมีพนักงานที่มีจิตสำนึกและความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยคที่น่าสนใจคือ “การปฏิบัติของเราจะสะท้อนกรอบความคิดของเรา” ดังนั้นการให้บริการลูกค้าด้วยใจเป็นวามรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา ความรู้สึกภายใน ได้แก่ อารมณ์ ความเชื่อ กรอบความคิด การให้บริการลูกค้า เราจึงเอาอารมณ์ของเราและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราถ่ายทอดออกมาเป็น
”คำพูด” และ “การกระทำ”

สิ่งที่ได้รับ :
1. ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งในการบริการ สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารที่มีประสิทธิภาพได้
2. เพื่อเข้าใจความสำคัญการให้บริการ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าได้
3. เพื่อทราบวิธีกำหนดกรอบความคิดกับงานบริการ และสร้างทัศนคติที่เป็นบวกในงานบริการ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร :
ช่วงเช้า
**ทดสอบเชิงความรู้ ยอดนักบริการ ก่อนเรียน**
● หลักการบริการสู่ความสำเร็จ
– ปรัชญาการบริหาร
– Five senses เพื่องานบริการ
● ลูกค้าต้องการอะไร
– ความต้องการของลูกค้า
– ต้องทำอะไรที่ลูกค้าพึงพอใจ
กิจกรรม : ลูกค้า 11 ประเภท
● บุคลิกสู่ความสำเร็จการบริการ
– บุคลิกภาพภายนอก
– ทักษะในการสื่อสาร

ช่วงบ่าย
● บุคลิกสู่ความสำเร็จการบริการ
– ภาษาบริการ
– บทบาทหน้าที่ตนเอง
กิจกรรม : ภาษาบริการแบบมาตรฐาน
● เทคนิคยอดนักบริการ
● การควบคุมอารมณ์การบริการ
Role Play : ยอดนักบริการ
● การครอบครองปัญหา
● การปฏิเสธเชิงบวก
● สูตรลับขั้นที่สอง
วิทยากรให้คำเสนอแนะ
ถาม-ตอบ ปัญหา
**ทดสอบเชิงความรู้ ยอดนักบริการ หลังเรียน**

เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมและสัมมนา :
1. ใช้แบบทดสอบประเมินผลก่อน และ หลังการฝึกอบรม กำหนดเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
2. คะแนนนำเสนอของกลุ่มระหว่างสัมมนาต้องไม่ต่ำกว่า 20%

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม :
พนักงานบริการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม :
LCD Projector / Chip chart (สำหรับกรณีศึกษา)

หมายเหตุ / เพิ่มเติม :
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน

ระยะเวลาจัดอบรม:
1 วัน

วิทยากร :
อาจารย์สมพร ภู่พวง
ที่ปรึกษาอาวุโสและวิทยากรประจำสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจStepPlus

 

Excellent Service Behavior

ESB-400x600

หมวด การบริการเป็นเลิศ Excellent Service Behavior
1. หลักสูตร Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ : 1 วัน
2.หลักสูตร เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind : 1 วัน
3.หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance : 1 วัน
4.หลักสูตร การปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality : 1 วัน
5.หลักสูตร เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind) : 1 วัน
6.หลักสูตร พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร? ให้เป็นความพึงพอใจ Effective Customer Complaint Management : 1 วัน
7.หลักสูตร การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Experience and Relation Management : 2 วัน
8. หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ: Excellent Service Behavior: ESB: 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการสร้างความประทับใจในทุกการติดต่อเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ : 1วัน
1
0.หลักสูตร การปฏิสัมพันธ์ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน : 2 วัน
11.หลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพEffective Customer Complaint Management: ECCM Workshop : 1วัน

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1