หลักสูตร : เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

หลักสูตร : เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)

    หลักสูตร : เทคนิคการบริการด้วยใจ (Service Mind)   หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะลูกค้าให้ความสำคัญมาก เพราะสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า...

Excellent Service Behavior

หมวด การบริการเป็นเลิศ Excellent Service Behavior 1. หลักสูตร Service Excellent Behavior การบริการเป็นเลิศ : 1 วัน 2.หลักสูตร เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind : 1 วัน 3.หลักสูตร เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์...
UA-75256908-1