ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9e

 

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ

How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance

 

“เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความสำเร็จของทีมงาน องค์กร”

 

องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงาน คือการที่มีคนหลายคนมาอยู่รวมกัน ช่วยกันทำงานให้เกิดความก้าวหน้า ซึ่งในทางปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากที่จะให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีแนวคิดที่ไปด้วยกัน เพราะทุกคนในการทำงานมีพื้นความคิดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจทีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานมีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการทำงาน หรือในทางกลับกัน อาจจะเป็นตัวทำลายทำให้งานสะดุด ไม่ก้าวหน้า ดังนั้นการพัฒนาองค์กรที่สำคัญ คือการพัฒนาพัฒนาให้มีแนวคิดในการทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ทุกต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และ ทัศนคติ ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จของตนเองและของทีมงาน ซึ่งจะส่งผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรคนนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งมี 10 ปัจจัยหลักของการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม ดังต่อไปนี้ 

 • ความสามารถที่จะบริหารตนเองเพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความชัดเจนในคุณค่าของตนเองและทีมงาน ทำให้ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 • มีวัตถุประสงค์ของทีมงานที่มีความชัดเจน ทำให้ทุกคนมองไปในทางเดียวกัน
 • มุ่งเน้นความต้องการให้ทีมมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • ทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกันในทีม ทำให้มองปัญหาเป็นเรื่องไม่น่ากลัว
 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์ในทีมงาน สร้างสิ่งใหม่ ๆ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายให้กับทีมงาน
 • การฟังและการสื่อสาร สร้างความเคารพซึ่งกันและกัน
 • การทำงานร่วมกัน ช่วยกัน สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การพัฒนาแรงจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมนั้น มุ่งเน้น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ของกระบวนการ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

ขั้นที่ 1: เข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงาน เข้าในสภาวะแวดล้อม:

 • การเข้าใจตนเอง ทีมงานและสภาวะแวดล้อมต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ ในทุกมิติทั้งในแง่ที่ดีและในแง่ที่ไม่ดี การวิเคราะห์ทีมงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นความสำคัญที่จะต้องเข้าใจตนเองเพื่อสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

          ขั้นที่ 2: เป้าหมายของทีมงาน มองไปในทิศทางเดียวกัน:

 • เป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของทีมงานที่ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ อธิบายได้ว่าความต้องการหรือความปรารถนาที่แท้จริงคืออะไร ซึ่งมุมมองที่อยากจะเป็นในอนาคตนั้น มีความสำคัญที่จะทำให้คนในทีมมีการเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคนขายขาดเป้าหมายก็จะทำให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการขับเคลื่อน ขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับตนเอง ดังนั้นถ้าทีมใดก็ตามปราศจากความต้องการที่แท้จริง ขาดเป้าหมาย ก็จะทำให้มีโอกาสน้อยลงในการบรรลุถึงเป้าหมายของทีมงานได้ ส่งผลทำให้การทำงานของทีมนั้น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ

ขั้นที่ 3: ปิดช่องว่าง หรือความไม่เข้าใจในการทำงานร่วมกัน:

 • ขั้นที่สามเป็นขั้นตอนของการเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อน ลดช่องว่างที่จะทำให้ทีมงานไม่ประสบความสำเร็จ การวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อลดช่องว่าง จึงเป็นความสำคัญทั้งในมุมของคุณภาพและปริมาณ คือต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะยกระดับของทีมงาน ซึ่งต้องมีงานหลักที่ต้องทำเพื่อปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่

 

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9e

 

องค์ประกอบของการสร้างทีมงานนั้นมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะต้องถูกหล่อหลอมให้ทุกคนในทีมงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน คิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน เพื่อผลผลิตที่ได้มาจะเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาทีมงานมีดังต่อไปนี้

 1. สร้างสมดุลของการทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นทีม ซึ่งต้องมีความสมดุลทั้งทักษะ ความสามารถ ความปรารถนาที่จะก้าวหน้า
 2. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทุกคนในทีมต้องมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน คือมีเป้าหมายที่ขัดเจน อธิบายได้ถึงความต้องการของทีมว่าเป็นเช่นไร
 3. การเปิดใจและการเผชิญหน้า ต้องมีความจริงใจที่จะหารือกันทั้ง ๆ ที่มีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป
 4. การสนับสนุนและการสร้างความไว้วางใจ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในทีมงานถึงความสามารถที่จะดำเนินการตามที่เป้าหมายที่วางไว้
 5. การประสานงานและการบริหารข้อขัดแย้ง ต้องมีความให้ความช่วยเหลือกันในทีมงาน ไม่เกี่ยงงานกันไม่ขัดแย้งกันโดยมีการบริหารข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
 6. กระบวนการและขั้นตอนการทำงานร่วมกัน มีระบบรองรับในการทำงานร่วมกัน สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงขั้นตอนที่ต้องทำ
 7. การเลือกและการวางบทบาทของผู้นำที่เหมาะสม การคัดเลือกผู้นำ โดยเกณฑ์ของทีมงานที่ได้วางไว้ ทำให้ได้ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถที่ดีในการบริหารจัดการทีมงาน
 8. ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง ในการทำงานร่วมกัน ต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง และสามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่งที
 9. การพัฒนาทักษะ ความเชื่อมั่น รายบุคคล การปรับฐานความรู้เพื่อไม่ให้มีความแตกต่างในทีมงานเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงต้องมีกระบวนการในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลเพื่อลดช่องว่างของการทำงานร่วมกัน
 10. การพัฒนาสายสัมพันธ์ในทีมงาน การสร้างสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกคนในทีมงานมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเสมือนสมาชิกในทีมงาน
 11. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลจักรที่สำคัญในการสื่อสาร ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากับพนักงาน หรือ พนักงานกับพนักงาน หรือพนักงานกับหัวหน้า หรือ การสื่อสารกับบุคลนอกองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาแนวคิดให้พนักงานในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สร้างทิศนคติให้ทุกคนในทีมมีความรักในงาน เชื่อมั่นในองค์กร ต้องการเติบโตด้วยกัน
 3. เข้าใจหลักที่จะทำงานร่วมกันในฐานะเป็นทีมงานประสิทธิภาพ
 4. มีกลไกการสื่อสารเพื่อการสร้างทีม ทำให้การทำงานได้อย่างมืออาชีพ
 5. มีจิตสำนึกและศรัทธาในทีม เพื่อการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

 

เนื้อหาในการอบรม หลักสูตร การสร้างทีม  1 วัน

วันที่1: ความสำคัญของการสร้างทีมงานกับความสำเร็จขององค์กร

 • แนวทางในการสร้างองค์กร สร้างความสำเร็จในการทำงาน ในทศวรรษหน้า
 • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และการสร้างผลสำเร็จในองค์กร
 • วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานเป็นทีมงานและแนวทางการขจัดปัญหา
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 • หัวใจของความสำเร็จในการพัฒนาทีม เพื่อมุ่งเน้นผลผลิตในการทำงาน
 • การใช้เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างทีม การเคารพ การทุ่มเท การพัฒนาทีม
 • แนวทางในการพัฒนามุมมองและพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • การค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อพัฒนาความสำเร็จของทีมงานมืออาชีพ
 • องค์ประกอบของทีมงานที่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร
 • การพัฒนาทักษะและไหวพริบปฏิภาณของทีมงาน
 • แนวทางการพัฒนาการรวมตัวเพื่อพัฒนาเป้าหมาย และเป็นทีมให้เป็นทีมสร้างสรรค์
 • บทบาทและความคาดหวังของกลุ่มคนในทีมงานสร้างสรรค์
 • ความเข้าใจผิดในบทบาทของการทำงานของผู้นำและผู้ตาม
 • เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ทีมงาน ขององค์กรยุคใหม่
 • Workshop: Activities Base, Group Discussion, Presentation

หมายเหตุ: กิจกรรมมีการปรับตามความเหมาะสม และกิจกรรมการสร้างทีมเป็นลิขสิทธิ์จาก

 หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

ทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการการทำงานให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  1   วันเต็ม
วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขาย การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA

หลักสูตรการทำงานเป็นทีม Teamwork


Teamwork-400x600

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม

Effective Teamwork

“เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นผู้นำในตนเองและสามารถ
สร้างทีม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถได้ผลงานที่โดดเด่น”

หลักการและเหตุผล
การสร้างทีม เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะในทุก ๆ องค์กรนั้น มีองค์ประกอบที่เล็กที่สุดคือ “คน” และเมื่อคนได้รวมตัวกันเพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับองค์กรได้ ก็จะทำให้องค์กรนั้นมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ  จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า  “ทีมงาน” นั้น คือ หัวใจที่สำคัญในการบริหารองค์กร โดยเฉพาะทีมงานในส่วนงานที่มีหน้าที่ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ได้ตามที่องค์กรได้วางแผนไว้ ทีมงานจึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นหน่วยงานที่จะทำให้องค์กรนั้น ๆ มีความก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรือจะทำให้ถดถอย  และเป็นจุดเริ่มของการทำงาน เพราะเมื่อทุกคนมีความตั้งใจในการทำงาน หน่วยงานอื่นก็จะต้องมีการขับเคลื่อนตามกันไป ดังนั้นองค์ กรต่างๆ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นหนึ่ง ทำงานเชิงรุกเป็นทีมงานที่มีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน และถ้าองค์กรใดมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพเท่ากับเป็นการเพิ่มศักยภาพความสำเร็จขององค์กรให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านของผลประกอบการและการเจริญเติบโต ทำให้สามารถที่จะแข่งขันภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงดังเช่นปัจจุบันนี้ กระบวนการพัฒนาทีมงานทำให้ทุกคนนั้นมีความเข้าใจและตระหนังถึงการทำงานร่วมกัน แบ่งปันกัน ร่วมกันสร้างสรรค์และแก้ปัญหา จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ หลักสูตร “แคมป์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับการบริหารจัดการทีมงานตามสภาพของสังคมไทย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสำคัญต่อทุกคนในทีมขายภายในองค์กร ทำให้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อบริษัท มีการประสานการทำงาน เสมือนเป็นหนึ่งเดียว  ทำให้มีกลไกการเคารพซึ่งกันและกัน มีการเข้าใจในความเป็นผู้นำและผู้ตาม แบ่งปันและช่วยเหลือกันในวิถีทางที่ถูกต้อง ทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. ปลูกจิตและปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ปลูกฝังให้ทีมงานมีความรักในองค์กร เชื่อมั่นที่จะเติบโตไปกับองค์กร
 3. มีหลักและแนวคิดที่จะทำงานร่วมกันในฐานะเป็นทีมงานประสิทธิภาพ
 4. มีกลไกการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ
 5. มีจิตสำนึกแห่งการสร้างความสำเร็จ

เนื้อหาในการอบรม หลักสูตร การสร้างทีม  2 วัน

วันที่1: ความสำคัญและการจัดโครงสร้าง บทบาทของทีมงาน

 • วิเคราะห์ปัญหาในการทำงานเป็นทีมงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • ความหายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นเชิงรุก
 • องค์ประกอบที่สำคัญของทีมงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของความสำเร็จในการพัฒนาผลผลิตในการทำงาน
 • การใช้เครื่องมือ 3 Hs’ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน
 • การค้นหาจุดแข็งและพัฒนาความสำเร็จของทีมงานมืออาชีพ
 • องค์ประกอบของทีมงานที่ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร
 • การพัฒนาทักษะและไหวพริบปฏิภาณของทีมงาน
 • การพัฒนาการรวมตัวเพื่อพัฒนาเป้าหมาย และเป็นทีมให้เป็นทีมสร้างสรรค์
 • บทบาทและความคาดหวังของกลุ่มคนในทีมงานสร้างสรรค์
 • ความเข้าใจผิดในบทบาทของการทำงานของผู้นำและผู้ตาม
 • เครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ทีมงาน ขององค์กรยุคใหม่
 • Workshop: Activities Base, Group Discussion, Presentation

วันที่ 2:เข้าใจรายละเอียดของคนในทีม การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

 • จิตวิทยาเข้าใจคนในประเภทต่าง ๆ เพื่อการปรับทัศนคติให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข
 • สิ่งใด ควรทำหรือไม่ควรทำ ในฐานะการทำงานเป็นทีม
 • อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม และปัญหาการประสานงาน แบบงานไม่ประสานงาน
 • ลักษณะของทีมงานขายเชิงรุก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พูด และ ฟัง
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะบุคลิกแต่ละคนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจหลัก ความแตกต่าง อย่างเป็นทีม ทำงานภายใต้ความแตกต่างของคน
 • ประสานงาน การทำงานร่วมกัน ได้ใจได้งาน
 • Workshop: Activities Base, Group Discussion, Presentation
 • ตัวอย่างกิจกรรมจะเน้นไปในลักษณะการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและทักษะในการทำงาน
 • กิจกรรม: ใจเขาใจเรา
 • กิจกรรม:  หันหลังฟังกันรู้เรื่อง
 • กิจกรรม: สองคน สองคม
 • กิจกรรม: สงครามโจรสลัดไวกิ้ง
 • และอื่น ๆ

หมายเหตุ: กิจกรรมมีการปรับตามความเหมาะสม และกิจกรรมการสร้างทีมเป็นลิขสิทธิ์จาก

หลักสูตรนี้ ออกแบบเฉพาะสำหรับ

ทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและ ทุกองค์กรที่ต้องติดต่อประสานงาน และต้องการสร้างกลไกการการทำงานให้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิธีการสัมมนา

 • แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
 • จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
 • กิจกรรม เพื่อการเรียนรู้
 • บทบาทสมมุติ

ระยะเวลาในการจัดสัมมนา :  2  วันเต็ม

วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขาย การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

 • • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 • • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA

บทเรียนจากถ้ำหลวงนางนอนสู่ผู้บริหารองค์กร

 

บทเรียน ช่วย 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ของท่านผู้ว่าฯ เชียงราย ถึง ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กร

เป็นเรื่องที่ใครไม่กล่าวขวัญคงเป็นไปไม่ได้ ในกรณีภารกิจค้นหา 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจ เพราะนอกจากความยากลำบากของการเข้าออกถ้ำหลวง ไหนจะมีทั้งเรื่องน้ำ เรื่องฝนที่ตกลงมา ทั้งมืด อากาศหายใจก็น้อย เชื่อว่าแม้ในสถานการณ์ปกติก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปในถ้ำที่มีสภาพเช่นนี้ แต่บทเรียนหนึ่งที่ผู้นำ หรือผู้บริหารองค์กรได้รับจากการแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ คือบทเรียนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ไม่กล่าวชื่อท่านผู้ว่าฯ ไม่ได้แล้วในวินาทีนี้ เพราะท่านคือ ฮีโร่ในดวงใจพวกเราคนไทยทั้งประเทศ ในการบริหารสถานการณ์ที่วิกฤต คับขัน มีความยากลำบาก มีตัวแปรหลายตัวที่ควบคุมได้ยากมาก โดยเฉพาะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศ ที่มีฝนกระหน่ำตกมาในช่วงแรก ๆ ที่เด็กเข้าไปในถ้ำ มีกลุ่มคนมากหน้าหลายตาที่ยื่นมือเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการดี แต่ถ้าการบริหารจัดการที่ไม่ดี แล้วมีคนเข้ามามากอาจกลายเป็นปัญหาทำให้งานล่าช้า เป็นอุปสรรคได้ ..

ในฐานะที่หลายคนเป็นผู้นำหรือผู้บริหารองค์กร ลองมาดูว่าได้อะไรจากบทเรียนภารกิจนี้บ้าง เป็นบทเรียนราคาแพง สำหรับผู้บริหารที่น่าจะเรียนรู้และเตือนตนเองเมื่อต้องไปบริหารองค์กร เพราะชีวิตจริงของการเป็น ผู้นำหรือบริหาร นั้น เราไม่สามารถเลือกสถานการณ์ที่จะบริหารได้ แต่ต้องบริหารได้ทุกสถานการณ์ต่างหาก และที่สำคัญคือ ต้องบริหารจัดการให้ได้ดีในทรัพยากรที่จำกัดทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องของเวลา เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา จะมามัวเกี่ยงงอนการทำงานกัน เหมือนในหลายองค์กรไม่ได้ ทุนทรัพย์ พื้นที่การปฏิบัติงานที่คับแคบ มีอุปสรรคมากมาย..

หลักการบริหารจัดการของผู้นำ หรือ ภาวะผู้นำ ซึ่งท่านผู้ว่า ฯ เชียงราย นำมาใช้ตลอดเวลาคือ ต้องคำนึงถึง ประสิทธิภาพ เป็นการทำงานต้องคำนึงถึงความละเอียด แม่นยำ คุณภาพให้มีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด ประสิทธิผล คือการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและสุดท้ายการใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งบทเรียนนี้ทำให้ได้เรียนรู้หลักการที่สำคัญสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารดังนี้

1.หลักการวางแผน (Planning)

ในการทำภารกิจนี้ การวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญและในการตัดสินใจทำงานอะไรลงไป ทุกทีมงานต้องมีการวางแผน ในแต่ละทีมจะต้องมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเองและมีการวางแผนให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหน้างานตลอด มีการวางแผนจากภาพใหญ่ลงไปในแต่ละหน่วยงานย่อย ๆ ลงไป

2.หลักการยืดหยุ่น (Flexible)

ยังจำภาพได้ว่า การขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อสูบน้ำออกจากถ้ำนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ยากมาก ทีมงานพยายามที่จะขุดเจาะในแนวเฉียงซึ่งทำได้ยาก การปรับแผนต้องทำทันที ความยืดหยุ่นเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการนั้นบางครั้งต้องมีการปรับแผนการต่าง ๆ ให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงทุกวินาที เพื่อให้ภารกิจที่สำคัญนี้สำเร็จลุล่วง

3.การวางระเบียบแบบแผน (Standard)

ในช่วงต่อมา มีผู้คนมากมายหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งก็เป็นการดี แต่ความสำคัญคือต้องทำให้ทุกส่วนงานเข้าใจถึงระเบียบแบบแผนในการทำงาน ไม่เช่นนั้น จากคำว่าช่วยเหลืออาจกลายเป็นปัญหาอุปสรรค การวางระเบียบ เช่นการเดินรถ การจอดรถ โดยที่สำคัญคือไม่มีข้อยกเว้น ทุกคนต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มีการแบ่งโซนการเข้าออก พื้นที่ผู้สื่อข่าว พื้นที่ผู้ปฏิบัติงาน และอื่น ๆ

4.การสื่อสาร (Communication)

การทำงานใหญ่เป็นไปไม่ได้เลย ที่จะไม่มีการสื่อสาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการสื่อสารที่จะทำให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานนี้มาจากหลายส่วนงาน กระบวนการสื่อสารต้องทำอย่างระมัดระวัง ยิ่งเหนื่อยมาก ยิ่งมีโอกาสกระทบกระทั่งกันสูงมาก การสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันเองภายในทีมงาน หรือระหว่างหน่วยงาน และสำคัญยิ่งคือการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ในภารกิจนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อเป้าหมายการทำงานชัด ทุกคนปฏิบัติหน้าที่หรือสื่อสารในวงแคบ ๆ คือในเรื่องงานที่ต้องทำภารกิจบรรลุเป้าหมาย ก็จะทำงานเดินหน้า อาจมีการกระทบกระทั่งบ้าง แต่สุดท้ายคือเข้าใจกัน เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ ช่วยทีม นักฟุตบอลหมูป่าออกจากถ้ำ

5.การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

ได้มีโอกาสชมคลิปตอนที่ผู้ว่าสั่งการทีมงาน ด้วยการกระตุ้นให้ทีมงานฮึกเหิมในการปฎิบัติหน้า ด้วยวลีเด็ดที่ว่า “ให้คิดว่าเด็กทั้ง 13 คน เปรียบเสมือนลูกหลานของเราเอง” เชื่อว่าทุกคนฟังแล้วก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่น ความต้องการที่จะทำให้ภารกิจลุล่วงได้ ในการบริหารจัดการนี้ การสร้างแรงจูงใจให้ฮึกเหิม ไม่ใช่ที่จะคอยบั่นทอนกำลังใจของทีมงาน ถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารทีมงาน

6.มองที่เป้าหมายมากกว่าเรื่องส่วนตัว (Target Oriented)

ในสภาพการทำงานนั้น จะเห็นได้ว่า อาจจะมีข้อบาดหมางกันบ้าง เช่นในทีมงานเดียวกัน คนนั้นไม่ชอบคนนี้ หรือในแต่ละหน่วยงาน ในการทำงานนั้น ไม่สามารถที่จะจัดให้ทีมงานที่ไม่มีปัญหากันมาทำร่วมกัน แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมองที่ปัญหาของหน่วยงานหรือเป้าหมายของความสำเร็จเพื่อที่จะมุ่งมั่นทำให้ได้ มากกว่าการจะมองเรื่องปัญหาหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะอาจทำให้ภารกิจที่ตั้งใจไว้ไม่สำเร็จ เพราะมัวแต่มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะทำให้งานล่าช้า

จะเห็นได้ว่าทีมงานผู้สื่อข่าวต้องการได้ข่าว แต่ก็ให้ความร่วมมือที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้สำหรับผู้สื่อข่าวเพราะเกรงว่าจะไปรบกวนการทำงาน ยังจำภาพได้ถึงตอนผู้สื่อข่าวทุกช่อง ต้องเดินหลบไปมาเพื่อไม่ให้ตนเองไปรบกวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน อย่างนี้น่าชื่นชม ว่าเป้าหมายใหญ่ย่อมมีความสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัว

7.การควบคุม (Control)

ในการทำงานภารกิจนั้นจะมีแผนงานต่าง ๆ ออกมามากมายเป็นแผนงานหลัก แผนงานย่อย จึงมีโอกาสมาก ที่แต่ละแผนงานนั้นจะไม่ไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อไรก็ตามที่แผนงานไปในในทิศทางเดียวกันแล้ว ในช่วงฏิบัติงานนั้น ก็มีโอกาสที่จะทำให้แผนงานนั้น ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ การควบคุมเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารที่จะทำให้ภารกิจที่สำคัญนี้สำเร็จลุล่วง เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ช่วยน้อง13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ก็จะมีมาตรการต่าง ๆ นำมาใช้ในการควบคุมให้เป็นไปตามภารกิจหรือแผนการที่วางไว้

สังเกตได้จากคำสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่ท่านผู้ว่าฯ บอกเมื่อสั่งการแล้วต้องคอยติดตามผลว่าจะเป็นอย่างที่สั่งไปหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง เพื่อปรับแก้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงได้อย่างทันท่วงที การควบคุมจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารทีมงาน ที่ผู้นำจำเป็นต้องมี

 

8.การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ข้อสุดท้ายเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจช่วยน้อง13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ออกจากถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เพราะทุกภาคส่วนต่างให้ความช่วยเหลือ จนไม่ได้พักผ่อน ในหน่วยงานใดมีความพร้อมด้านใด ก็ส่งอุปกรณ์ อาหาร หรือแม้แต่คนทั่วไปก็ส่งใจไปช่วยกันอย่างไม่ขาดสาย แรงกายแรงใจเช่นนี้ จะเกิดไม่ได้เลยถ้าผู้บริหารไม่มีหลักวิธีหรือ การโน้มน้าวใจ ให้ทีมงานทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างทีมให้มีการทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการทำให้บรรลุเป้าหมายที่ทุกคนในทีมอยากเห็น เช่น ตอนที่ท่านผู้ว่าฯ แถลงข่าวการพบตัวน้อง 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ทุกคนจะมีเสียงเฮ แสดงความดีใจสุดสุด แต่ ท่านผู้ว่ากล่าวว่าภารกิจยังคงดำเนินต่อไป จนกระทั่งเด็กสามารถอยู่ในสภาพที่ปกติทั้งร่างกายและจิตใจ..

บทเรียนที่สำคัญคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง บทเรียนภารกิจของผู้นำในการบริหารทีมงานที่มีความซับซ้อน มีวิกฤตอยู่ตลอดเวลา มีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่นสภาพอากาศ มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย การตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการขึ้นเป็นผู้บริหาร เพราะทุกวินาทีมีค่า และถ้าผู้นำหรือผู้บริหารตัดสินใจพลาดไป อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิด บทเรียนจากการช่วย 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เป็นบทเรียนแม่แบบที่ทำให้ผู้นำหรือผู้บริหารพึงคิดว่า ในการทำงานนั้น ผู้นำหรือผู้บริหารไม่สามารถที่จะเลือกสถานกาณ์ที่ตนเองชอบหรือที่ตนเองถนัดมาบริหาร แต่ต้องบริหารในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาทุก ๆ วัน ให้ดีที่สุด โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น..

ดังคำที่ว่า..

“ไม่มีสถานการณ์ที่ดีที่สุดให้คุณเลือกบริหาร มีแต่คุณเท่านั้นเลือกที่จะทำให้สถานการณ์การบริหารนั้นให้ดีที่สุดได้อย่างไร?

ฝากให้ผู้นำ หรือ ผู้บริหารองค์กรคิด เพื่อสร้างตนเป็น อัจฉริยะในการบริหารองค์กร

 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ผู้อำนวยการ หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1