หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

 
headthesupervisorskillThe Supervisor

 

 หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ “The Supervisor Skills”

หลักการและเหตุผลหลักสูตร หัวหน้างาน

หัวหน้างาน ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บีบรัดธุรกิจและอุตสาหกรรม ในทุกๆด้านอย่างเข้มงวดอยู่ทุกวันนี้ การที่จะฝ่าฟันยืนหยัดอยู่ให้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจว่าจะสามารถแสดงพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับปรุงและพัฒนาออกมาได้มากน้อยเพียงใดเพราะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกแขนง ต่างมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด โดยการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ปรับปรุงด้านระบบ การบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดต้นทุน การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร ล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว หัวหน้างานหรือผู้นำ ในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในหลายๆด้าน เช่น มี ทักษะการเป็นหัวหน้างาน และ ภาวะผู้นำ ที่ดี ใช้ หลักการบริหาร และการจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารที่ดี รู้จักวิธี การเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคลได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่รู้จัก หลักจิตวิทยาในการบริหารเป็นอย่างดี ดังนั้น ในการอบรมด้าน หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ จึงเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้างให้ ผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถได้อีกทาง เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำ หรือ หัวหน้างาน ที่สามารถนำพาองค์กรไปถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ หลักสูตรหัวหน้างาน: (Objective)
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึง หลักการเป็น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ  ที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้รู้ หลักบริหาร หัวหน้างานและการจัดการแบบมืออาชีพ
3.เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ
4. เพื่อทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

เนื้อหาวิชา ( Content ) ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 9.00 – 16.30
วันที่ 1
1. การเรียนรู้สู่ภาวะ การเป็นผู้นำ หัวหน้างาน บทบามของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหาร หัวหน้างาน และการจัดการแบบมืออาชีพ
3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและหัวหน้างานมืออาชีพ
4. หลักการเรียนรู้ตนเองและการเรียนรู้บุคคล
5. องค์ประกอบของความสำเร็จในการเป็น หัวหน้างาน
6. หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและการบริหารคน ตามแนวคิดการเป็น หัวหน้างาน

วันที่ 2 
7. หลักการวิเคราะห์งานของหัวหน้างาน
8. พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์
9. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทีมงานในฐานที่เป็นหัวหน้างาน
10. การใชัเครื่องมือในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหา
11. ภาวะผู้นำ และหลักการตัดสินใจ
12.การจัดทำเวิร์คชอปและการนำเสนอ

สิ่งที่ได้รับหลังการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้างาน
– ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำหรือหัวหน้างานที่ดี
– มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการแบบมืออาชีพ
– มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและการตัดสินใจที่ดี
– รู้หลักการปรับปรุงตนเองและการเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– สามารถปรับปรุงการทำงาน และพัฒนาทีมงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้
– สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนได้เป็นอย่างดี

วิธีการอบรม

– ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 25 %
– ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 30 %
– กิจกรรมสันทนาการ ระหว่างการบรรยาย ในแต่ละหัวข้อ 45 %

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์
  • จบการศึกษาปริญญาโท ด้าน Computer & Engineering Management
  •  จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน การบริหารจัดการ-Management
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University,   ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

หัวข้อบรรยาย “The Supervisor Skills”

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:
โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร หัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ หลักการบริหาร อย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

Minilogo 2

 

 

Top Nego

 

Box

 

6

 

Change

 

Supervisor

 

Supermanager

 

Service

 

Present

 

Persu

 

Nego

 

Commu

The Super Manager (English)

The Super Manager:

How to improve your organization productivities?

(8 Modules with 15 Cases Studies of the Principle of Management)

 

 

Remark: This program was applied from “management program” that Dr.Surachai obtained scholarship from The Oversea Human Resource and Development Association (HIDA)   and The Japan Industrial Training (JITA) where part of Japan government to certified as a trainer in course name:  “Trainers’ Training Course on Management Training Program” at Osaka, Japan for 17 days

 

Manager is very important in management world. Many companies pay all their attention to develop manager skills because managers are a key person to lead business for success or fail. The functions of managers are management that are planning, organizing, directing, and controlling. The successful managers are viewed as someone who achieves companies target by following the prescribed activities and by maintaining behaviors and products within prescribed limits.

To lead, however, is to inspire, to influence, and to motivate team. Effective manager inspire others to pursue excellence, to extend themselves and to go beyond their perform job requirements by generating creative ideas.  “The Super Managers are people act as leaders who do the right thing.” This distinction is somewhat overstated, since effective The Super Managers do a lot of managing and effective managers need to lead. But it serves to emphasize an important organizational outcome: the creation of an energetic and highly committed work force that is successfully adapting to the demands of a changing environment and competently producing a viable product or service.

Why is “The Super Manager” necessary? Most organizations are highly structured and have relatively clear lines of authority, stated objectives, and momentum to carry them forward. Why, then, is there a need for incremental influence beyond the routine directives and formal job requirements? Four reasons have been proposed to explain the need for ongoing The Super Manager.

          Incomplete organizational structure: The first reason why “The Super Manager” is necessary is because there is a degree of incompleteness in every organization design. Social organizations cannot be designed to be like machines, which are simply turned on and allowed to run untouched. The Super Managers are needed to structuring the tasks, decide who should do what, and delegate work assignments, level.  The Super Managers help the people they lead to accomplish their collective goals.

          External change: The second reason why The Super Managers are necessary is because the organization exists in a changing environment. As the external environment changes, The Super Managers are needed to identify the strategic mission of the organization and help it adapt to its changing environment.

          Internal change: The third reason for The Super Managers stem from the dynamics of internal change in the organization. The Super Manager is needed to coordinate the efforts of diverse organizational units, particularly during periods of rapid growth or decline. The Super Manager is necessary to solve internal conflicts and settle differences of opinion.

          Motivate and inspire: The fourth reason why organizations require The Super Manager stems from the need to motivate people and maintain their involvement in the organization. Individuals are not permanent fixtures within the organiza­tion. Instead, they come and go, and when they are present, their needs and Intel interests change. Effective Manager provides meaning and purpose by creating a vision of where the organization is going. This ability to inspire and motivate others and transform them into committed contributors to the organi­zation is the function of The Super Manager.

Course Objectives:

 1. Management, Manager Supervisor and team or concerned persons will understand principle of management by using international standard to increase productivities.
 2. Understand roles of The Super Manager, follower, team, operation and communication in each working level.
 3.  To increase potential and development management skills for The Super Manager.

 

 

The Super Manager was designed for:

Top management, Manager, someone who was promoted to be manager, leader, supervisor in organization.

Training methodologies:

Coaching style will be used to train and combine with Adult Learning: Accelerated Learning. These methodologies will combine between workshop and theory in 50% and 50% by using below:

v Group Discussion

v Individual Assignment

v Individual/Group Presentation

v Role Play in Real Situation for Individual

v Case Study

v Clip Video

Training Duration: To get the better result and cover all management modules. Course was designed for 5 days. We can design to separate training day like every once a month for 5 months.

Day 1 : Module 1: Why The Super MANAGER is more Important?

 • § To understand management model VS manager roles.
  • § Why managers are more important for modern management in 21st Century
  • § Concept of modern management as a modern manager.
  • § Any misunderstanding when you are appointing as a manager.
  • § Do and Don’t performance as a manager
  • § Key management roles when you were a manager and what is personality of professional manager?
  • § Workshop1: Self-assessment as a Leader

 

Module 2: Principle of Management for success team

 • § Management concepts for excellent performances.
 • § Principle of management for success.
 • § What is Managements Element and Standards?
 • § Organization Problem analysis and creative in management.
 • § Organization Problem identifies and type of problem analytical.
 • § Creative Thinking: Increase levels of creative thinking to solve organization problem.
 • § Workshop

 

Day2 Module 3: How to increase productivities and efficiency in management

 • § How to increase working productivities.
 • § How to plan and analyst working to set up working blueprint to improve productivities.
 • § How to improve before and after of business activities.
 • § Process to increase working productivities to get better outcome.
 • § Workshop

 

Module 4: Tools and Core competency of organization management: Planning, Directing

 • § How to plan for success management.
 • § Types of planning and you to apply for current situation.
 • § Process and key success in planning.
 • § Concept and how to direct subordinate for success.
 • § Type of directing and how to apply team directing for current situation.
 • § Workshop

 

Day 3 Module 5: Tools and Core competency of organization management: Control, Coordinating

 • § Concept of controlling to improve working productivities.
 • § How to control in management: Techniques and methodologies?
 • § How coordinate is more important as a super manager?
 • § Principle of coordinate to get better outcome.
 • § Type of effective coordinating and how to apply for current situation to get better performance.
 • § Workshop

 

Module 6: How to increase productivities from Team development for success

 • § Meaning of Team Development and what is element of team development.
 • § How to develop subordinate skills and increase team competency.
 • § Understand of human behavior and characteristic of human
 • § Coaching and on the job training:         Process of learning and how people understand?
  • § Principle of communication for coaching to achieve objective.
  • § Coaching model: How to be effective coaching to team?
  • § Analytical of developing model to match with in various types of team.
  • § Workshop

 

Day 4 Module 7: Leadership and management and Manage Team Attitude

 • § Why leadership is important to manage organization.
 • § 4 types of leadership and self-identify for type of leadership.
 • § Leadership with management power.
 • § Leadership for management success.
 • § Leadership VS Leader
 • § Attitude and Problem solving in any situation.
 • § Attitude and change Team’s attitude.
 • § Problem solving and manage any team concerns.
 • § Workshop

 

Day 5 Module 8: Analytical of effective communication and Human Psychologies

 • § Why communication and management is more important?
 • § Understand elements of effective communication.
  • § Understand elements of human behavior of team.
  • § Understand psychology of teamwork and how manage other persons.
  • § Principle of interpersonal in team as a super manager.
  • § Analysis individual human behavior and interpersonal.
  • § What is concerned in team and how to manage team concerned?
  • § Communication techniques for effective in working: win-win.
  • § How important of communication to use for management?
  • § Workshop

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557

Course Sep Oct Nov Dec Days
Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2
Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2
Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2
The Super Manager 4 5 (5Sat.)
8 Steps of Professional Selling Skills 20-21 2
Negotiation strategies for Win Win 21-22 2
The Power of Persuasion 29-30 11-ธ.ค. 2
Think Out of The Box 18-19 2
Presentation Skills for success 11-ธ.ค. 2
The Supervisor Skills 15-16 2
Effective Communication 26 1
Service Excellent การบริการเป็นเลิศ 22 1
Change and Conflict Management 1
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ 16-17 18-19 2
The POWER 1

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1