7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง

 

7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง

7 Steps to Sales Success and Negotiation

หลักการและเหตุผล

               บนโลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันต่างยอมรับกันว่า ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของ ธุรกิจ ทําให้เกิดกระแสของการตอ่ส้ทูางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลทําให้การต่อสู้ทางธุรกิจ จําเป็นต้องมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น ใครสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในชัยชนะมากเท่านั้น ดังนั้นในองค์กรต่างๆ ต้องเร่งที่จะพัฒนาทีมงานขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถที่จะทํางานขายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทีมงานขายนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานขององค์กร  ดังนั้นหลักสูตร “7 ขั้นตอนของการเป็นนักขายมืออาชีพ” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อให้ผู้ทํางานขายนั้นเข้าใจถึงหลักแนวคิดด้านการขาย มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการขาย เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคของการขายที่ผู้ทํางานขายต้องรู้และนําไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นแนวทางของความสําเร็จในงานขาย และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างแท้จริง ดังนั้นพนักงานขาย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจการขายเชิงรุงที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต           หลักสูตรนี้จึงถูกนํามาใช้ในการปรับทัศนคติให้กับผู้ทำงานขาย ทําให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในทุกมิติของงานขาย อาทิ เช่นในด้านการติดต่อ การนําเสนอขาย การจัดการกับข้อโต้แย้งต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงเทคนิคการขายสินค้าต่างๆ  และสิ่งที่สําคัญทําให้ผู้ที่ทำงานขายรู้สึกภูมิใจในอาชีพของการขายมีความเชื่อมั่นในสายอาชีพ นํามาซึ่งความสําเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 •          เพื่อพัฒนาทัศนคติทีดี เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพและงานด้านการขาย
 •          เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมขายให้ทําการขายอย่างมีระบบและแบบแผนมากยิ่งขึ้น
 •         เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะนักขายมืออาชีพ การขายเชิงรุก เข้าใจความต้องการลูกค้า และเทคนิคต่างๆในการทํางานขาย

 

รูปแบบการอบรม

 •        การบรรยายประกอบการทํากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด
 •       การสร้างบทบาทสมมุติฝึกปฏิบัติ Workshop การนําเสนอ ดูวิดีทัศน์ และกรณีศึกษา
 •        กระบวนการการสอนโดยใช้ระบบโค้ชชิ่ง ซึ่งกูกผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกถึงผลสําเร็จของการเรียนรู้

 

หัวข้อการอบรม

09.00-10.30      

 • ทัศนคติการขาย
 • คุณลักษณะนักขายมืออาชีพ / การขายเชิงรุก / การเข้าใจความต้องการซื้อลูกค้า

13.00-16.30      

 • 7 Steps to Sales Success
 • การเตรียมความพร้อมก่อนขาย
 • การค้นหาเป้าหมายในการขาย
 • การสร้างความสัมพันธ์
 • การค้นหาข้อมูล
 • การนําเสนอเพื่อสร้างจุดขาย / การเจรจาต่อรอง
 • การตอบข้อโต้แย้ง
 • การปิดการขาย
 • การติดตามผล

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

รูปแบบการฝึกอบรม

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study
อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย

        LCD Projector / Flip Board

วิทยากร :
 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรอง” และ“การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Expert Selling” และ “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

 

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1