Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue

Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue

Advance Modern Marketing and

 

หลักสูตร
 “Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue” 

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงหลักของการทำงานเชิงรุก เข้าใจหลักการตลาด หลักการขาย สร้างความสำเร็จในการทำงานด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานเชิงรุก ภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเองทำอยู่ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ ช่วยทำให้ความเข้าใจนั้นสั้นและกระชับ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการตลาดและหลักการขายอย่างแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตลาดและหลักของการขาย

2) สามารถนำเครื่องมือทางการตลาดและการขายมาเพื่อพัฒนายอดขาย

3) สามารถที่จะวางยุทธ์วิธีการขายผ่านกระบวนการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เข้าใจการตรวจเช็คความผิดพลาดในการทำการตลาดและการขายเพื่อนำมาปรับปรุง

5) ทุกคนที่เข้าอบรม จะมีมุมมองของการตลาดและการขายไปทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่ผู้อบรมคาดว่าจะได้รับ

 • ปลูกฝัง ตอกย้ำความรักในองค์กร รักในวิชาชีพที่ตนเองทำอยู่
 • เห็นประโยชน์ต่อการตลาดและการขายเชิงรุกและมีแนวการทำงานเชิงรุกผ่านการสร้างแบบแผนของตนเอง
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและการตลาด
 • ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ และเข้าใจหลักในการปิดการขายและการเพิ่มยอด(Up-Sales) อย่างถูกวิธี

ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในวิชาชีพ

 • มีความรู้ด้านการตลาด และเห็นความสำคัญของการนำการตลาดมาปฏิบัติใช้
 • เข้าใจและเห็นองค์ประกอบการขาย การตลาด สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขายแนวการออกแบบหลักสูตร:

เป็นแนวหลักสูตร ที่ได้ประยุกต์จากหลักสูตร “Expert Selling Program” จาก University of San Francisco ประเทศอเมริกา และ Blue Ocean ซึ่งวิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้เรียนจบวิชาวิชานี้โดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และตรงต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

นอกเหนือจากความรู้ที่วิทยากรได้ศึกษามานำมาประยุกต์เป็นหลักสูตรการสอนแล้วนั้น การออกแบบหลักสูตรยังเป็นการนำข้อมูลที่วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้ลงพื้นที่สำรวจแนวทางการทำงานของธุรกิจ การขายและการตลาด ด้วยตนเองโดยการสำรวจนั้น นำผลการวิจัยในครั้งนี้มาพัฒนาออกแบบเป็นเนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อในการอบรม

วันที่ 1 หัวข้อในการอบรม: ช่วงเช้า

 • แรงกดดันทางธุรกิจทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจยุคใหม่ ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว
 • แนวคิดเรื่อง Zero Moment of Truth และการขายในยุคปัจจุบัน
 • องค์ประกอบของการตลาดที่สำคัญ และการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ในการขาย
 • การตลาดเชิงรุก: พัฒนาแนวคิดให้ทันต่อยุคแห่งการแข่งขัน 360 องศา เพื่อเข้าสู่ยุคแห่งการตลาด 0
 • ช่องทางในการสร้างสัมพันธ์ลูกค้า
 • การใช้โซเชียลมาร์เก็ตติ้งกับการทำการตลาดเชิงรุก
 • มุมมองของการขาย เปรียบเทียบมุมมองของการตลาดและความสัมพันธ์ในการทำงานของการตลาดและการขาย
 • ฝึกปฏิบัติทำWork Shop และ บทบาทสมมุติ เพื่อความเข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริง

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

 • ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
 • เข้าใจหลักการตลาดที่สำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการขาย

 หัวข้อในการอบรม: ช่วงบ่าย

 • แนวคิดด้านการตลาดที่นักการตลาดต้องทราบ
 • หลักการตลาดแบบกองโจร “เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า สร้างฐานรายได้
 • เครื่องมือการตลาดที่สำคัญที่นำมาใช้พัฒนาต่อยอดการขายให้กับองค์กร
 • การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ
 • การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า และสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจดกิจกรรม
 • การวางกลุ่มตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด
 • วิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • ฝึกปฏิบัติทำ Work Shop และ บทบาทสมมุติ เพื่อความเข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นจริง

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  :
 • ความเข้าใจหลักในการวิเคราะห์ลูกค้าที่มาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อค้นหากลยุทธ์ทางการตลาด
 • เข้าใจในองค์ประกอบการตลาดที่สำคัญเพื่อการเพิ่มยอดขาย

วิธีการสัมมนา

 • แนวการการบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่(Professional Adult Learning Method) จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop บทบาทสมมุติ (Role Play)
 • ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอดูวีดีทัศน์ และกรณีศึกษา
 • กระบวนการการสอนโดยใช้ระบบ โค้ชชิ่ง ซึ่งถูกผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก ถึงผลสำเร็จของการเรียนรู้

วิทยากร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

 • นักเรียนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2013 หัวข้อ Certified Management Trainer
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco,USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of
 • RobertCialdini, Author, Influence :Science& Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks
 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

 อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย: LCD Projector, Flipchart

 ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1