หลักสูตร จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ “The Power of Persuasion”

 

 

headnamepersuasionThe Power of Persuation

 หลักสูตร จิตวิทยาการ โน้มน้าวใจ “The Power of Persuasion”

(เปิดเผยความลับที่สำคัญที่คุณต้องรู้..ที่นักเจรจาต่อรองระดับโลกนำมาใช้ เพื่อให้ตนเองได้รับชัยชนะในทุกสนามของการเจรจาต่อรอง)
An Official Subscriber to and use of The Negotiation, Teamwork and Decision Making exercise Developed by The Dispute Resolution
Research Center at Kellogg School of Management at Northwestern University
Training Methodology applies from NotreDame University,USA that Dr.Surachai obtained The Certificate of Negotiation Essential Program.

ความเป็นมาหลักสูตร จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ:

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระแสของการแข่งขันทางธุรกิจนั้น มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเจรจาในทุกรูปแบบถูกนำมาใช้เพื่อ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะควบคุมในทุกสถานการณ์ให้จงได้ ด้วยเหตุผลคือการที่ต้องการทำให้ตนเองนั้นอยู่ในสภาวะที่อยู่เหนือสภาพของการแข่งขัน กล่าวคือคู่ที่สนทนาด้วยนั้น จะคล้อยตามในสิ่งซึ่งทำการสนทนาในครั้งนั้น ๆ และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจปราศจากอคตินิยม ดังเช่นผู้นำระดับโลกล้วนแต่ใช้หลักจิตวิทยาการ โน้มน้าวใจ มาเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้คนรอบข้างนั้นมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่า จะเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือแม้แต่ผู้ทำหน้าที่ที่จะต้องติดต่อผู้คนดังเช่น ผู้แทนฝ่ายขาย จะต้องถูกวัดและประเมินความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งบ่อยครั้งนั้นที่การประเมินนั้นจะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย ด้วยเหตุเนื่องจากการขาดหลักที่สำคัญในการ โน้มน้าวใจ ให้ผู้อื่นนั้นคล้อยตาม เห็นด้วยหรือแม้แต่การช่วยเหลือ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในหลากหลายองค์กรต่างหันมาทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมถึงจิตวิทยาการ โน้มน้าวใจ เพื่อความสำเร็จในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตร “จิตวิทยาและวาทศิลป์การ โน้มน้าวใจ (The Power of Persuasion)” นั้นเป็นการผสมผสานการโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหนึ่งผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิทยา ทำให้มีความเข้าใจได้ขัดเจนและที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งนำมาซึ่งความได้แต้มต่อในการเจรจาต่อรอง และนำมาซึ่งผลประกอบการหรือตามความคาดหวังที่องค์กรมีไว้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เข้าใจในหลักการกลไกที่จะให้ในการขับเคลื่อนความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
2) ทฤษฎีที่สำคัญที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง เช่น หลักการ โน้มน้าวใจ ทฤษฎีเกม
3) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

คลิ๊กเพื่อดู Clip VDO 

 

รายละเอียดหลักสูตร :
วันที่ 1 หลักวิธีการ โน้มน้าวใจ กับการเจรจาต่อรอง
• องค์ประกอบของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบ “ชนะ” ทุกกรณี
• ทฤษฎีเกม (Game Theory) กับการเจรจาต่อรองและการไปประยุกต์ใช้
• แนวคิด การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win, เกมศูนย์ , เกมบวก, และเกมลบ
• ความสำคัญในการโน้มน้าวใจกับการเจรจาต่อรอง
• บทบาทในการโน้มน้าวใจและวิธีการที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
• วิเคราะห์จุดอ่อนผู้ที่ต้องโน้มน้าวใจเพื่อการเจรจาต่อรอง
• องค์ประกอบการโน้มน้าวใจ และวิธีการนำไปปฏิบัติ
• 8 หลักวิธีการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
• ชมวีดีทัศน์และทำWorkshop

วันที่ 2 กลยุทธ์การ โน้มน้าวใจ เพื่อให้ได้เปรียบในสนามการเจรจาต่อรอง
• การวิเคราะห์ความคล้อยตามการโน้มน้าวใจ
• หลักการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้
• การแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
• แนวคิด เรื่องความเคยชินและการมีอิทธิพลในการ โน้มน้าวใจ
• การปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผู้อื่นคล้อยตามแบบปราศจากเงื่อนไข
• กระแสสังคมและกลวิธีการโน้มน้าวอย่างได้ผล
• การสร้างข้อจำกัด เพื่อขจัดความขัดแย้งในใจผู้อื่น
• การสร้างอิทธิพลเหนือใจ ให้ผู้อื่นทำตาม
• การประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรองในชีวิตจริง
• ชมวีดีทัศน์และทำWorkshop

วิธีการสัมมนา :
• ดัดแปลงมาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
• บทบาทสมมุติ
• กรณีศึกษา (Case Studies)
• ชมวีดีทัศน์

วิทยากร :
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการ โน้มน้าวใจ
• Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ. 080 620 8877,083 276 8877
Email: training@stepplus.org

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ “The Power of Persuasion”

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร จิตวิทยา การโน้มน้าวใจ “The Power of Persuasion”
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

 

[Read more…]

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557

Course Sep Oct Nov Dec Days
Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2
Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2
Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2
The Super Manager 4 5 (5Sat.)
8 Steps of Professional Selling Skills 20-21 2
Negotiation strategies for Win Win 21-22 2
The Power of Persuasion 29-30 11-ธ.ค. 2
Think Out of The Box 18-19 2
Presentation Skills for success 11-ธ.ค. 2
The Supervisor Skills 15-16 2
Effective Communication 26 1
Service Excellent การบริการเป็นเลิศ 22 1
Change and Conflict Management 1
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ 16-17 18-19 2
The POWER 1

Public Program 2562

ตารางการอบรมสัมมนาประจำปี 2562

Miller Heiman : Strategic Selling Program

Miller Heiman : Conceptual Selling Program 

 Miller Heiman : Large Account Managment

 The Super Manager : ผู้จัดการอัจฉริยะ(สัมมนา 5เสาร์ ) 

8 Steps of Professional Selling Skills : 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ  

 

6 Tools  To Manage Sales Team : 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย  

 

Negotiation Strategies for Win Win : เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้น       

 

The  Power of  Persuasion : จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

 

Think Out  Of  The  Box : กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

 

Presentation Skills for success : ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

Effective Communication : เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร

 

Business Strategic Planning : การวางแผนกลยุทธุ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

Change Management : การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

Key Account Management

 

 

หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

Advance Modern Sales and Negotiation Strategies for Win Win

 

 (มุมมองการขายที่เปลี่ยนไป จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสนามของการขาย เจาะลึกขั้นตอนการขายและการเจรจาต่อรองเพื่อชัยชนะแบบ Win-Win)

 

กระแสการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การเงิน อสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้า หรือธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งใครที่อ่อนแอกว่าย่อมได้รับความพ่ายแพ้ ไม่ได้รับการตอบรับจากลูกค้า และอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้มือใหม่ การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้มีความเข้มแข็ง มีไหวพริบที่ทันต่อเหตุการณ์การแข่งขันในทุกสถานการณ์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับชัยชนะทางธุรกิจ ในองค์กรชั้นนำต่างคำนึงถึงสถานการณ์เช่นนี้และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการของการขาย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต ให้มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพราะการขายในอดีตนั้นต่างมุ่งเน้นเพียงเพื่อให้ขายได้ โดยไม่สนใจความยั่งยืนทางธุรกิจ ไม่สนใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า แต่ในปัจจุบันนั้น กลไกการขายมีความซับซ้อน ในการซื้อของผู้ซื้อก็ซับซ้อน ในองค์กรผู้ขายก็ซับซ้อน บนสนามของการแข่งขันก็ซับซ้อน โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นที่ตั้ง หรือที่เรียกว่า Customer Base Selling โดยมีแนวคิดการขายที่สำคัญคือการเพิ่มยอดขาย จากการขายเพิ่ม และขายให้ได้ราคาที่สูง มีปริมาณที่มาก จากเครื่องมือที่เรียกว่า การเจรจาต่อรอง Negotiation ทำให้ผู้ขายนั้นต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และได้รับชนะคู่แข่งจากการตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในรูแบบที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่ายเรียกว่า Win-Win ผู้ขายจำเป็นต้องมีแนวการโน้มน้าวจิตใจ การเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทำงานเชิงรุก มืออาชีพ มีกลไกที่ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองได้รับชัยชนะหรือที่เรียกว่า Win-Win ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวคิดของการขายก้าวกระโดดสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้น และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร หลักสูตร “เทคนิคการขายยุคใหม่และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Winเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง มีอัตลักษณ์ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ของเทคนิคการขายใหม่ๆ และการเจรจาต่อรอง โดยเนื้อหาเน้นการปฏิบัติได้จริงผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ(role play หรือ workshop) ที่เหมือนสถานการณ์จริง เข้าใจถึงหลักการทำงาน-ขายเชิงรุก และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 1. ความเข้าใจในกระบวนการของการขายแบบสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 2. เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด และปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นที่เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรอง
 3. เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจลูกค้าแลละ Win Win
 4. พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการโน้มน้าวใจ
 5. สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะการขายสมัยใหม่ที่ต้อง รวดเร็ว คม ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อยอดขายขององค์กร
 • บริหารจัดการในสถานการณ์การเจรจาต่อรองที่ซับซ้อน ทำให้จัดลำดับของความสำคัญกิจกรรมการเจรจาต่อรองได้อย่าง Win Win
 • พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขายสมัยใหม่ ตั้งแต่การติดต่อ การหาข้อมูล การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจและปิดการขาย ทำให้มีการวางแผนงานการขายได้อย่างมีประสิทธภาพ
 • สามารถเจรจาต่อรองได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การใช้ภาษากาย ภาษาคำพูดการ กำหนดยุทธวิธี
 • สามารถเจรจาต่อรองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แบบ Win-Win ผ่านกระบวนการในการโน้มน้าวใจ
 • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย เพื่อการขายและเจรจาต่อรองอย่างนักขายมืออาชีพ

 

การออกแบบหลักสูตร

 • แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการการวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาวิชา เทคนิคการขายยุคใหม่และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win

วันที่ 1 วิเคราะห์เทคนิคการขายสมัยใหม่ ได้ใจ ได้ยอดขาย

(เนื้อหาประยุกต์มาขากหลักสูตรการขายจาก University of San Francisco, USA ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวิทยากรจบด้านมีมาโดยตรง)

 • เปิดแนวคิดแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายต้องเปลี่ยนเป็นเส้นทางการขายรุก
 • แนวคิดและกระบวนการการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้า
 • วิเคราะห์โครงสร้างการสมัยใหม่ ไม่ต้องปิดการขายได้ได้ออร์เดอร์
 • กระบวนการสร้างมิตรภาพและความประทับใจในการติดต่อ
 • องค์ประกอบในการติดต่อลูกค้า การเชื่อมสัมพันธ์และการสร้างความน่าเชื่อถือ
 • วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธการซื้อหรือไม่ตอบรับการนำเสนอขายของผู้ขาย
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนอเพื่อสร้างความได้เปรียบในการขาย
 • สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อต้องนำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
 • วิเคราะห์ รูปแบบการสนทนาเพื่อให้ลูกค้าตอบตกลง “ซื้อ”
 • รูปแบบในการการปฏิเสธจากลูกค้า และแนวทางในการแก้ไข หาทางออก
 • ขั้นตอนการพูดในแต่ละช่วงจังหวะ สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ
 • วิเคราะห์จุดอ่อนที่ทำให้คนตัดสินใจ “ซื้อ” หรือ ตอบ “ใช่” ต่อผู้ขาย
 • สาเหตุที่ลูกค้าจะตอบ “ใช่” ต่อการนำเสนอขาย
 • การโน้มน้าวใจในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างธนาคารการโน้มน้าวใจ
 • ขั้นตอนการโน้มน้าว จังหวะ โอกาสและรูปแบบที่ต้องนำมาใช้
 • เทคนิคการโน้มน้าใจให้การปิดการขายแบบไม่ต้องปิดการขาย
 • จัดทำ Work Shop ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และสรุป

 

วันที่ 2 ความสำคัญและการสำรวจความพร้อมในการเจรจาต่อรองแบบ Win Win

 • An Official Subscriber to and use of The Negotiation, Teamwork and Decision Making exercise Developed by The Dispute Resolution Research Center at Kellogg School of Management at Northwestern University
 • Training Methodology applies from NotreDame University,USA that Dr.Surachai obtained The Certificate of Essential Negotiation Program.
 • ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจกับการเจรจาต่อรองในทศวรรษหน้า
 • ยุทธ์ศาสตร์หลักที่สำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของนักเจรจาต่อรอง
 • ขจัดความกังวลของทุกคนเมื่อต้องเจรจาต่อรอง
 • ประเด็นหลักที่สำคัญของการเจรจาต่อรองแบบสร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
 • ความเข้าใจผิดเมื่อต้องขึ้นเวทีการเจรจาต่อรอง
 • ปรับคุณลักษณะที่สำคัญให้ตนเองเป็นนักต่อรอง แบบ “เหนือชั้น”
 • วิเคราะห์ตนเองเพื่อปรับกลยุทธ์ จากความสำเร็จและล้มเหลวในการเจรจาต่อรอง
 • Workshop1 ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญเรื่องการเจรจาต่อรอง
 • Workshop2 ชุดฝึกการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคล
 • Workshop3 วิเคราะห์กลุ่ม จากกรณีศึกษาที่กำหนดให้

 

วันที่ 3 วิเคราะห์และการสร้างปัจจัยความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

 • สิ่งที่ทีมงานต้องเตรียมพร้อมเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ขอบเขตการเจรจาต่อรองแบบ ZOPAs’ Model
 • การบริหารข้อมูลเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • วิธีการสร้าง POWER อย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
 • การวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง เพื่อการสื่อสารที่ทันเกมส์ ได้งาน ทันใจ
 • วิเคราะห์ BATNAs Model เพื่อวางแผนการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ
 • วิเคราะห์บุคลิกภาพของคู่ต่อรองอย่างนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
 • การกำหนดตำแต่งการเจรจาต่อรองและการสร้างแรงกดดันต่าง ๆ
 • ชมวีดีทัศน์
 • Workshop4 ชุดฝึกการค้นหา BATNAs Model รายบุคคลและรายกลุ่ม
 • Workshop5 ชุดฝึกการเจรจาจาต่อรองแบบกลุ่ม

 

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย; Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

 

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart

ระยะเวลาฝึกอบรม : 3 วัน

 

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (ผู้แต่งคู่มือ “ที่ปรึกษาการขาย ต้องขายอย่างนี้ ถึงจะรวย” )

 • จบการศึกษาด้านการขายโดยตรงจาก University of San Francisco, USA
 • ประสบการณ์เคยทำงานเป็น “วิศวกรฝ่ายขาย” “ผู้อำนวยการฝ่ายขาย” ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาระสนเทศมาก่อน
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ออกอากาศทางสถานีเนชั่น
 • สำเร็จการศึกษาโดยตรงด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Sales Management Program from University of San Francisco, USA
  • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
  • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
  • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA

หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย


Sales-Management

 

หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย
6 Tools to Manage Sales Team

เปิดเผยเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างบริหารทีมขาย ให้เพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมขาย คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

 1. ทีมขายไม่ตั้งใจขาย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขาย
 2. ทีมขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้
 3. ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 4. ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงานของตนเอง
 5. ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้
 6. ทีมขายการขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขาย ทำให้มีความสับสนและขาดทิศทาง
 7. ข้อขัดแย้งในทีมขายด้วยกันเองจนส่งผลกับยอดขายของทีม
 8. ปัญหาต่าง ๆ ในทีมขายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ยอดขายในทุกองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเพียงคนใดคนหนึ่ง การสร้างยอด การเพิ่มยอดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากทีมงานขายที่ถูกกำกับและดูแลจากผู้นำการขาย ที่จะต้องเปลี่ยนหรือพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายให้เป็นการสร้างยอดขาย  ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับผู้นำการขาย เพราะพนักงานขายทุกคนต่างมีแนวคิดเป็นของตนเอง ไม่ว่าสินค้าที่จะหน่ายจะเป็นสินค้าเช่นไร เช่น สินค้าบางตัวอาจจะขายได้ด้วยตนเอง เช่นสินค้าที่จำหน่ายตามฤดูกาล ผู้นำการขายยังเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการที่จะผลักดันให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากพนักงานพนักงานขายของตนเอง ดังเช่นองค์กรชั้นนำทั่วไปจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้นำการขายเพื่อให้ผู้นำการขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมงานขายของตนเอง มีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดีที่จะสร้างยอดขาย  ซึ่งผู้นำการขายที่ล้มเหลวในหลายองค์กรเพราะองค์กรมีความความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะของการขายที่เก่งของพนักงานขายที่เก่งจะสามารถมารถขึ้นมาบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารทีมขายเป็นทักษะคนละประเภทกัน ดังนั้นองค์กรขั้นนำจึงมีประบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำงานขายแบบเจาะลึกเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย 6 Tools to Manage Sales Team” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้นำการขาย ทำให้สามารถบริหารทำให้ทีมขายสามารถทำงานขายเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้างยอดขาย และการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ในทีมงานขายของพนักงานขายแต่ละคนรวมถึงปัญหาของทีมขายเช่นกัน สร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการหล่อหลอมให้ทีมขายนำศักยภาพที่แท้จริงมาเพื่อสร้างยอดขายทำให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทีมขาย
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เข้าใจขั้นตอนของ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขายอย่างละเอียดและปฏิบัติได้
 4. เข้าใจหลักการวางแผนผังแม่บทของทีมขาย และสามารถประยุกต์ในการทำงานจริง
 5. สร้างและพัฒนาทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 6. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมขาย

 

 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะในการบริหารทีมขายที่มุ่งผลงานการขายเป็นที่ตั้ง
 • สร้างยอดขายจากทักษะการขายของทีมงาน ที่ต้องเร็ว คม และชัดเจน
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร ทำในฐานะของการเป็นผู้บริหารทีมขาย
 • ศึกษา 6 กล่องเครื่องมือ ที่จะทำให้งานขายมีความลื่นไหล ไร้อุปสรรค
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมขาย และทำอย่างไรให้เก็บรายละเอียดขององค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขาย
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการขายที่สำคัญ (Master Sales Pattern)
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย ให้ทีขาย
 • รู้และเข้าใจถึงหลักการทำแผนกลยุทธ์ด้านการขาย (Strategic Sales Planning)
 • การจัดโครงสร้าง (Organizing) การแบ่งเขตความรับผิดชอบและการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)
 • หลักการสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังให้ทีมงานขาย
 • นำไปพัฒนายุทธวิธีในการบริหารทีมงานขายเพื่อสร้างยอดขาย

การออกแบบหลักสูตร
แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารการขาย (Sales Force Management Program) ที่วิทยากรสำเร็จมาจาก University of San Francisco และการเจรจาต่อรองจาก Notre Dame University  ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้นำ หัวหน้างาน ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย ผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลทีมงานขาย ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการให้บริการขององค์กร และผู้ที่ต้องการเจริญเติบโตในอาชีพการขาย

รายละเอียดหลักสูตร
วันที่ 1 : How to build up effective modern sales force management?

 • สำรวจความท้าทายและความพร้อมในการเพิ่มยอดขายของทีมงานขาย
 • บทบาทในการเป็นผู้บริหารทีมขายอัจฉริยะ
 • ข้อเท็จจริงในการบริหารทีมขายในอนาคตเพื่อการพัฒนาทีมให้ทันกาล
 • รูปแบบในการสร้างทีมขายในอุดมคติเพื่อเพิ่มยอดขาย: Sales Dream Team
 • แม่บทหรือหลักของกระบวนการในการ สร้างคนขาย ให้เข้ากับงาน
 • พัฒนากล่องเครื่องมือ 6 ใบในการบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสมดุลในการวางแผนการขาย เป้าหมาย และ คน
 • กรอบในการวางแผนการขายเพื่อการสร้างเป้าขายในทุกสถานการณ์
 • องค์ประกอบในการสร้างแผนงานการขายให้มีความเหมาะสมกับทีมขาย
 • เทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อสร้างแผนการของการขาย
 • รูปแบบในการพยากรณ์ยอดขาย และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริง
 • ข้อผิดพลาดในการวางแผนการขาย แต่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

วันที่ 2 : How can build up effective organisation and professional sales team?

 • ความสำคัญในการจัดโครงสร้างทีมขาย เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการขายของทีมงาน
 • รูปแบบการจัดโครงสร้างในการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพการขายสูงสุด
 • ความสำเร็จในการจัดโครงสร้างและเส้นทางการวางโครงสร้าง
 • ประเภทของโครงสร้างในการจัดทีมขายในการทำงานต่าง ๆ
 • การจัดโครงสร้างการขายให้เข้ากันกับโครงสร้างลูกค้า
 • ความสำคัญแนวคิดเรื่องการแบ่งเขตในการขาย
 • วิเคราะห์การออกแบบเขตความรับผิดชอบในการขาย
 • การจัดเส้นทางในการเดินทางเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขายสูงสุด
 • วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียในการแบ่งเขตความรับผิดชอบในการดูแลการขาย
 • การกำหนดคุณสมบัติและสรรหาทีมงานขายให้ได้ดั่งใจ
 • กระบวนการการสรรหาและการสร้างข้อกำหนด เพื่อการทดสอบ วัดประเมินในการสรรหา
 • การมอบหมายงาน การสั่งการ ให้ได้ตามความคาดหวังของทีมงานขาย
 • รูปแบบวิธีการสั่งการ ต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการสร้างทีมขาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

วันที่ 3 : How to motivate sales team to focus on increasing sales revenue?

 •  แนวคิดเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานขาย
 •  การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบ you win, I win
 •  รูปแบบการสร้างแรงจูงใจประเภทต่าง ๆ และอะไรความคาดหวังของทีมงานขาย
 •  ขั้นตอนในการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความมุ่งมั่นในการทำงาน
 •  การบริหารค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายขายในรูปแบบต่างๆ
 •  การออกแบบค่าตอบแทนที่ตรงวัตถุประสงค์องค์กรและตอบโจทย์ทีมขาย
 •  การสอนงาน การพัฒนาทักษะในการขาย
 •  รูปแบบการสอนงานแบบต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มยอดขาย
 •  การประเมินผลการทำงานของทีมขาย และการควบคุมทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
 • การิเคราะห์เครื่องมือที่สำคัญ ที่ช่วยในการขาย การสร้างระบบการติดตามความคืบหน้า
 • การวิเคราะห์ 12 กรณีศึกษาและการปัญหาในงานขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

อุปกรณ์ใช้ประกอบการบรรยาย : LCD Projector , Flipchart
ระยะเวลาฝึกอบรม : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ระยะเวลา 3 วันเต็ม ประมาณ 18 ชั่วโมง

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย: วศบ. MS(EM), Ph.D-Management และสำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
 •  Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
 • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program”  จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน
 • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของ USA,

 

 

 

Minilogo 2

 

 

Top Nego

 

Box

 

6

 

Change

 

Supervisor

 

Supermanager

 

Service

 

Present

 

Persu

 

Nego

 

Commu

หลักสูตรการสร้างอำนาจในตัวคุณ

 

The Power

 

หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ

“The POWER”

“ถ้าคุณคือผู้บริหาร ผู้จัดการหรือนักเจรจาต่อรอง หลักสูตรเดียวที่จะทำให้คุณมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นอย่างไร้เงื่อนไข”

ความเป็นมาของหลักสูตร
     ในการบริหารจัดการหรือการเจรจาต่อรองนั้น คำว่า “อำนาจ” เปรียบเสมือน พลังงานเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการขับเคลื่อนความสามารถของคุณทำให้มีอิทธิพลหรือใช้ในการนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตนั้นทักษะในการสร้างอำนาจส่วนบุคคลนั้นสามารถที่จะนำหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความคิด สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ขึ้นใหม่ หรือการมีอิทธิพลต่อแนวโน้มต่าง ๆ ดังนั้นอำนาจเปรียบเสมือนพลังงานที่จะใช้ในการขับเคลื่อนผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโลกของการทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำองค์กร ผู้นำแผนก หัวหน้าส่วนงาน ผู้ที่มีอำนาจเต็มครบรูปแบบจะสามารถที่จะขับเคลื่อนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ สร้างผลงานที่ดีให้กับทีมงาน หรือการแนะนำให้กับทีมงานประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ หรือการติดต่อกับผู้คนภายนอกในรูปแบบการเจรจาต่อรอง  ผู้ที่มีอำนาจเต็มครบทุกรูปแบบก็จะสามารถทำให้ได้รับข้อเสนอที่ได้เปรียบมากกว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการที่จะสร้างความแตกต่างในการบริหารจัดการหรือการเจรจาต่อรองในอาณาบริเวณที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณต้องมีอำนาจ และต้องเป็นอำนาจที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเอง เพราะอำนาจไม่ได้มีความเพียงแค่ความรับผิดชอบหรือตำแหน่งที่คุณดูแลอยู่เท่านั้น หลักสูตร การสร้างอำนาจในตัวคุณหรือ “The POWER” ถูกออกแบบมาตามการค้นคว้าและวิจัยเรื่องการสร้างอำนาจ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักในการสร้างอำนาจได้อย่างถูกวิธี ปกปิดจุดอ่อนที่คุณมี หรือป้องกันความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองหรือการปริหารทีมงาน สร้างความโดดเด่นในการบริหารจัดการและการเจรจาต่อรองทำให้คุณได้เปรียบในทุกสนามของการบริหารงานหรือเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์ในการอบรม
          1) เข้าใจองค์ประกอบของการสร้างอำนาจ
2) การสร้างอำนาจในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม
          1) สามารถที่จะแยกแยะองค์ประกอบการสร้างอำนาจ
2) การฝึกการนำอำนาจรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน

 เนื้อหาอบรม
          – ความสำคัญของการสร้างอำนาจในการบริหารจัดการ
– องค์ประกอบของการสร้างอำนาจที่สำคัญ
– ความเข้าใจผิดในการสร้างอำนาจของผู้นำหรือนักเจรจาต่อรอง
– ขั้นตอนการสร้างอำนาจที่มีประสิทธิภาพ
– สะท้อนภาพในตัวคุณ เพื่อนำสู่การวางอำนาจต่อภายนอก
– ประเภทของอำนาจที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการงาน
– แหล่งที่มาของอำนาจและการสร้างสถานการณ์ตามแหล่งที่ม
– อำนาจจากตัวคุณ VS อำนาจจากองค์กร
– วิเคราะห์การสร้าง 11 อำนาจในตัวคุณ
– การประยุกต์การสร้างอำนาจในรูปแบบต่างเพื่อให้เหมาะในแต่ละสถานการณ์
– กลลวงของการสร้างอำนาจและข้อผิดพลาดความล้มเหลวในการสร้างอำนาจ
– Workshop กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ
• Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ “The POWER”

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การสร้าง อำนาจ ในตัวคุณ “The POWER”
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

 

Negotiation Skills


nego

หมวด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Negotiation Skills

1. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง แบบวิน วิน Negotiation Strategy for  Win Win  : 2 วัน
2. หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ Power of Persuasion  : 2 วัน
3. หลักสูตร การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน  Negotiation for Success : 1 วัน
4. หลักสูตร 360 องศา การเจรจาต่อรอง “ต้องได้” 360 Top Performance inNegotiating Techniques
5. หลักสูตร SAB Negotiation Group (หลักสูตร การเจรจาต่อรองลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา) : 2 วัน
6. หลักสูตร 
กลยุทธ์ “การเจรจาต่อรองและแก้ข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ” Professional Negotiation and Argument Strategies : 2 วัน
7.หลักสูตร การสร้างอำนาจในตัวคุณ : The Power : 1 วัน
8.หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ต้อง “ได้” Top Skills in Negotiation Approach :3วัน
9.หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ : 2วัน

 

 

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1