หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

The Smart Supervisor

 

หลักสูตร หัวหน้างาน The Smart Supervisor

 

“เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อเข้าใจหลักปฏิบัติของ “ผู้นำมืออาชีพ” สร้างความมั่นใจ ที่จะนำความสำเร็จมาให้กับตนเอง ในทุกสนามของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานได้ดั่งใจและได้ใจของเพื่อนร่วมงาน”

หลักสูตรนี้..เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรการบริหารจัดการ(Management Program) จาก The Japan Industrial Training  (JITA) และ The Oversea Human Resource and Development Association(HIDA)  ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรได้รับการ Certified Trainer ในหลักสูตร “Trainers’ Training Course on Management Training Program เป็นเวลา 17 วันจากเมือง โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานนั้น ทุกองค์กรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบในการทำงาน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ หัวหน้างาน ทีมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหัวหน้างานนั้นหมายถึงผู้นำ ที่จะมีความสามารถในการที่จะปกครองและทำให้ผลงานเป็นไปตามที่องค์กรอยากให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานหมาย ถึงทุก ๆ คนในทีมงาน และส่วนสุดท้ายคือการดำเนินการหรือกระบวนการของงานต่าง ๆ ที่แบ่งกันออกไปตามความรับผิดชอบ จากองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในทุกส่วนต้องทำงานหรือประสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งกระบวนการทำงานที่จะให้มีการประสานงานกันนั้น ต้องผ่านผู้ที่มีทักษะของการเป็นผู้นำ ที่จะต้องนำตนเอง และทำนองเดียวกัน ก็ต้องนำผู้อื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยมีความรับผิดชอบต่อตนเองอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้องการขององค์กร ทักษะที่สำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  มาจากทักษะของการเป็นผู้นำ ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำจะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หลักสูตร “The Smart Supervisor” ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่จะทำให้เข้าใจภาวะผู้นำและการต้องปฏิบัติตนเองบริหารตนเองเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน นำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำ ทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสานความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของภาวะผู้นำอย่าง “ผู้นำมืออาชีพ”
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
 3. พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะเป็นผู้นำที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจหลักการบริหารจัดการเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารองค์กร
 5. เข้าใจมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา

หัวข้อการสัมมนา วันที่ 1: Module1, 2 และ 3

Module1: การสร้างและพัฒนาอุปนิสัยในการเป็นมืออาชีพในการทำงาน

             (ปัจจัยข้อที่ 5)

 • ความสำคัญที่พนักงานต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของตนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่น
 • ความหมายของคำว่ามืออาชีพและการปฏิบัติใช้
 • องค์ประกอบของคำว่ามืออาชีพ จุดเริ่มต้นและการสร้างให้คงอยู่
 • การสร้างอุปนิสัยความเป็นมืออาชีพในการทำงานและสร้างความยั่งยืนในความเป็นมืออาชีพต่อการทำงาน

Module 2: บทบาทของผู้นำ การวางแผนงานหลักตามแนวคิดของ “ผู้นำสมัยใหม่”

           (ปัจจัยข้อที่1)

 • ความเป็นจริงเรื่องของผู้นำในทศวรรษหน้า:แนวคิด วิธีการ (ปัจจัยข้อที่1)
 • บทบาทที่สำคัญของผู้นำและความเข้าใจผิดในฐานะที่เป็นผู้นำ
 • ประเภทของการเป็นผู้นำในแต่ละประเภทและการนำมาใช้ในการทำงาน
 • ความเข้าใจในการเรื่องการสร้างมาตรฐานในการทำงาน
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สำคัญในการบริหารงาน
 • การสร้างแผนงานหลัก แผนงานรองเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

 

หัวข้อการสัมมนา วันที่ 2: Module 2 และ 3

Module3: Problem and Initiative for Decision (ปัจจัยข้อที่2)

 • การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้ผู้นำไม่ประสบความสำเร็จ (ปัจจัยข้อที่2)
 • สัญญาณแห่งปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อขจัดปัญหา
 • กระบวนการในความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหา:การคิดนอกกรอบเพื่อการพัฒนา
 • เทคนิคที่สำคัญในการกระตุ้น “ความสำเร็จ” ในการแก้ปัญหา
 • วิเคราะห์บทบาทของการเป็นผู้นำ:กระบวนการคิดและการตัดสินใจ
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

Module4: Effective Communication for Success (ปัจจัยข้อที่3&4)

 • ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารในการทำงาน (ปัจจัยข้อที่3)
 • วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสาร
 • ความล้มเหลวในการสื่อสารเพื่อการยกระดับความเข้าใจร่วมกัน
 • รูปแบบการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้นำและทีมงานต้องเข้าใจ
 • วิเคราะห์ วางแนวทางที่สำคัญในการสื่อสารสำคัญแบบบูรณการ เพื่อความชัดเจน
 • กระบวนการของการสื่อสารที่สำคัญในการทำงาน
 • การสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

 

Module5: Effective Coordination and Teamwork (ปัจจัยข้อที่4)

 • ความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิผลสูงสุด (ปัจจัยข้อที่4)
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • ความเข้าใจเรื่องของทัศนคติ การความกังวลในแต่ละบุคคล เพื่อการทำงานร่วมกัน
 • การทำงานร่วมกันภายใต้แรงกดดันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแยกความรู้สึกส่วนตัวกับการมีเหตุผลในการทำงาน
 • การวางงานและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกันเป็นแบบบูรณการ
 • เทคนิคการบริหารข้อขัดแย้งเมื่อการทำงานร่วมกันแล้วมีปัญหา
 • จัดทำกิจกรรมเพื่อฝึกหัดและจัดทำ Workshop และนำเสนอกลุ่ม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน (รวม 5 Modules) ครอบคลุม 5 ปัจจัยความสำเร็จ ได้แก่

 1. ภาวะผู้นำ (Leadership), 2.ความสามารถในการคิด ริเริ่มและการแก้ปัญหา (Thinking, Initiating and Problem Solving), 3. การสื่อสาร (Communication) 4.การทำงานร่วมกัน (Effective Coordination and Teamwork) 5.ความรู้ในงานและความเป็นมืออาชีพ (Professional)

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย; Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

วิทยากร:  ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor

หัวหน้างานฝ่ายขาย

หัวหน้างานฝ่ายขาย The Sales Supervisors

“ก้าวขึ้นเป็น Sales Supervisor อย่างมั่นใจ เพื่อความสำเร็จในทุกสนามของการขาย เพิ่มยอดขายได้ดังใจ
รักษาใจในทีมงาน”
“หมดเวลาลองผิด ลองถูกเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น Sales Supervisorได้ใจทีมงาน ได้ยอดตามเป้า”

หลักการและเหตุผลหลักสูตร หัวหน้างาน
หัวหน้างาน: หลายคนมักกล่าวว่า การเลื่อนขั้นให้พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมนั้นเป็นการเสี่ยงเพราะอาจจะทำให้เสียขุนศึกดี ๆ ไปหนึ่งคน เพื่อให้ได้ขุนพลแย่ ๆ มาหนึ่งคน หมายถึงองค์กรนั้นๆ อาจจะเสียท๊อปเซลไปหนึ่งคน..แต่ได้ซูเปอร์ไวเซอร์ที่ทำงานไม่เป็นมาหนึ่งคน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบมากมายต่อองค์กรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ขวัญกำลังใจ จะทำอย่างไรที่มิให้คำกล่าวเช่นนี้ จะไม่เป็นจริงอีกต่อไป! ดังนั้นถ้านักขายผู้นั้นมีความเข้าใจหลักของการบริหารจัดการทีมงานขาย ซึ่งองค์ประกอบการบริหารงานขายนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ประการ คือ องค์กร ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า นักขาย และที่สำคัญคือผู้บริการทีมงานขาย ซึ่งการผสมผสานให้ทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นสามารถเข้ากันได้ จะทำให้องค์กรนั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ในทุกสนามของการแข่งขัน รวมถึงแนวคิดในการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มปริมาณการซื้อของลูกค้า ซึ่งการนำแนวคิดในการผสมผสานนั้นต้องมีผู้ที่จะคอยขับเคลื่อนให้ทั้ง 5 องค์ ประกอบนั้นสามารถที่จะเกื้อกูรกันได้เป็นอย่างดีและผู้ที่จะทำหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารทีมขายชั้นต้นหรือที่เรียกว่า หัวหน้างานขาย (Sales Supervisor) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะหัวหน้างานขาย จะเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญที่จะคอยแบ่งเบาภาระที่สำคัญของผู้บริหารโดยผ่านกระบวนการที่ใช้ความใกล้ชิดกับนักขาย ด้วยเหตุผลที่มีช่องว่างระหว่างวัยและตำแหน่งที่น้อยกว่า ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของนักขายได้ง่ายขึ้น กระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิผลนำไปสู่การประสานงานกันนั้น ต้องผ่านผู้ที่มีทักษะ มีความรับผิดชอบอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นทำงานได้ตรงตามแนวคิดหรือความต้อง การขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งในสภาพของความเป็นจริงนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้างานขาย (Sales Supervisor) ส่วนใหญ่นั้นมาจาก ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขายมียอดขายสูงกว่าคนอื่น ๆ ในทีมงาน ซึ่งการที่นักขายประสบความสำเร็จในการขายมิได้หมายถึงจะประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการขาย เพราะกระบวนการในการบริหารทีมงานขายนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในหน่วยงานอื่น ดังนั้นหลักสูตร The Sales Supervisor ถูกออกแบบตามแนวคิดที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ทำให้มีความเข้าใจในเชิงลึกถึงหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสานความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็น Sales Supervisor
2. พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานให้มีความสัมพันธ์กับการบริหารคน
3. พัฒนาความสามารถ พร้อมการฝึกทักษะเป็น Sales Supervisor ที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาทีมงานขายทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม
ทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจดี กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ นำมาซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์กร

หัวข้อการสัมมนา
วันที่ 1 Transitioning to Sales Supervisor
 ความสำคัญของการบริหารงานขายภายใต้ซูเปอร์ไวเซอร์หัวสมัยใหม่
 องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารงานขาย: สร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
 หลุมพรางของนักขายขึ้นเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์
 การเปลี่ยนหลักคิดเพื่อการเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์(Changing Paradigms)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารทีมขาย
 วิเคราะห์ความล้มเหลว 8 ประการเมื่อเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นเซลซูเปอร์ไวเซอร์
 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การขึ้นเป็นผู้บริหารทีมขาย
 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริหารทีมขาย
 ทักษะการขาย เพื่อการเพิ่มยอดขาย
 ฝึกหัดและจัดทำ Workshop

วันที่ 2 High Performances in Sales Supervisor
 หลักการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทีมขายให้ได้ดั่งใจ
 การสร้างทีมขายเพื่อให้เป็น “A” Team
 วิเคราะห์ความแตกต่างของทีมในแต่ละประเภท
 การสร้างแรงจูงใจให้ทีมขายเพื่อความเป็นเลิศในงานขาย
 การประเมินความแตกต่างเพื่อการวัดผลงานในการขาย
 การบริหารการประชุมทีมขาย
 การสอนงานในการขายให้ทีมขาย
 การให้คำปรึกษาและเป็นโค้ชให้ทีมขาย
 ฝึกหัดและจัดทำ Workshop

วิทยากร ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

<Tag>หลักสูตร หัวหน้างาน,หลักสูตร อบรมหัวหน้างาน,อบรมหัวหน้างาน,พัฒนาหัวหน้างาน,The Smart Supervisor,หลักสูตรหัวหน้างานขาย

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1