หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ “Think Out of the Box”

headnamethinkoutofthebox

Think out of the box

 หลักสูตร กระตุกต่อม ความคิดสร้างสรรค์

“Think Out of the Box”

“หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” หรือ “Think Out Of The Box” เป็นที่ทราบดีว่าในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างหรือ “การคิดนอกกรอบ” ที่เคยเป็น โดยที่จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการต่อสู่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิด ทำให้ตนเองสามารถ ใช้ การคิดนอกกรอบ โดยแท้จริงดังนั้น จึงจำเป็นที่จะสร้างบุคลากรที่มีทักษะในองค์กรให้มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือ การคิดนอกกรอบ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น หลักสูตร “การคิดนอกกรอบ  ( Think out of Box ) “กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์” จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ความ คิดของสากล โดยใช้วิธีของการคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยนำฐานสมองเป็นที่ตั้ว ตามหลัก Brain Base Learning:BBL ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้างสรรค์ให้นำออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้ “การคิดนอกกรอบ” ไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถนำไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการสัมมนา หลักสูตร การคิดนอกกรอบ หรือ Think Out Of The Box
-เรียนรู้ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างไร
– องค์ประกอบที่สำคัญให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
– สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการกำจัดสิ่งปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
– การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
– ความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ต่อการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า
– แนวคิดของกระบวนการ ทางความคิดของมนุษย์ ตามแนวการทำงานของสมอง
– กลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
– องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกัน
– เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ River of Creative
– การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
– ลำดับขั้นของความคิด ในแบบต่าง ๆ
– กระบวนการคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล
– ขั้นตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์
– บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และการนำไปใช้
-ฝีกปฏิบัติ (Workshop)

ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา “หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” หรือ “Think Out Of The Box” คือ 2 วัน

วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริหาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1 และเล่ม2, เหนือชั้นการบริหาร
สามารถเข้าไปดูตัวอย่างรายการเส้นทางนักขายได้ที่ www.youtube.com search ชื่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

สนใจสำรองที่นั่งหรือติดต่อ

โทร. 0 2349 1787-88
Fax. 0 2349 1789
โทร. 092 267 1789
Email: training@stepplus.org


การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ “หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์  “Think out of The Box”

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ “หลักสูตร การคิดนอกกรอบ” กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ “Think out of Box”
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

ตารางสัมมนาปี 2559

ตารางสัมมนาปี 2557

Course Sep Oct Nov Dec Days
Miller Heiman : Strategic Selling Program 28-29 2
Miller Heiman : Conceptual Selling Program 25-26 2
Miller Heiman : Large Account Management Process 25-26 2
The Super Manager 4 5 (5Sat.)
8 Steps of Professional Selling Skills 20-21 2
Negotiation strategies for Win Win 21-22 2
The Power of Persuasion 29-30 11-ธ.ค. 2
Think Out of The Box 18-19 2
Presentation Skills for success 11-ธ.ค. 2
The Supervisor Skills 15-16 2
Effective Communication 26 1
Service Excellent การบริการเป็นเลิศ 22 1
Change and Conflict Management 1
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ 16-17 18-19 2
The POWER 1

Manager,Leadership & Management

Manager-400x600

หมวด หลักสูตร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ Leadership Program

1.หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ: The Super Manager : 5 วัน
2.หลักสูตร หัวหน้างาน: The Supervisor Skills : ภาวะผู้นำและหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ : 2 วัน
3.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Mindset for New Era Proactive Leader การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ : 2 วัน
4.หลักสูตร สร้างผู้นำ อัจฉริยะ Genius Leadership -Workshop : 1 วัน
5.หลักสูตร ผู้จัดการ เชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis : 1 วัน
6.หลักสูตร 
ผู้จัดการ 360 องศา  Mastering Manager Models : 5 วัน
7.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ : Advance Modern Leadership for Division : 1 วัน
8.หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำเชิงรุก Dynamic Leadership for Department : 2 วัน
9.หลักสูตร The Smart Supervisor : 2วัน
10 หลักสูตร หัวหน้างาน, The Sales Supervisor :2 วัน
11 หลักสูตรผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร : 2วัน
12.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการเป็นผู้นำ : 1 วัน
13.หลักสูตร การเพิ่มผลงานให้ดีเลิศจากการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง 1 วัน

หมวดการวางแผน
1.หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning : 2 วัน
2.หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำ เพื่อผลสำเร็จของงาน : 2 วัน
3.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI : 2 วัน
4.หลักสูตร  การวางแผนเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน (Planning & Execution for Excellent Performance): Workshop :1 วัน
5.หลักสูตร ทักษะการวางแผนพัฒนาการทำงาน เพื่อความสำเร็จที่ยังยืน : 1วัน  
6.หลักสูตร  หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เดินให้ดี มีแต่ได้ : 2 วัน

หมวดการบริหาร จัดการ  Management
1.หลักสูตร Change and Conflict Management เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า : 1 วัน
2.หลักสูตร จิตวิทยาด้านบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills : 5 วัน
3.หลักสูตร 
On The Job Training (OJT) : 1 วัน
4.หลักสูตร 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) : 1 วัน
5.หลักสูตร 
สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ  Result Oriented Management : 1 วัน
6.หลักสูตร การสร้างพิมพ์เขียวในการทำงาน Effective Management Blue Print for The Super Manager : 2วัน
7.หลักสูตรการบริหาร จัดการ Management Program for Line Manager : 5 วัน

หมวดการคิด Thinking
1.หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ เน้นปฏิบัติการ Problem Solving and Decision Making -Workshop : 2 วัน
2.หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box: กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : 2 วัน
3.หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์: Workshop Creative Thinking Techniques : Workshop : 1 วัน
4.หลักสูตร 
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์: Workshop Analytical Thinking Techniques: Workshop : 1 วัน
5หลักสูตร เทคนิคการคิดเชิงระบบ Systematic Thinking 1 วัน
6.หลักสูตร ปลดล็อคพลังของชีวิต สร้างความคิดวิทยากรให้สำเร็จUnlock your Teaching Talent (Workshop & Mentor) : 1 วัน
7.หลักสูตรการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน Logical Thinking for Excellent Performance: Workshop :2วัน
8.หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ : 2 วัน
9.หลักสูตรเทคนิคการคิดแบบองค์รวมและเชิงระบบ-ภาคปฏิบัติ : 1 วัน
10.หลักสูตรเทคนิคพัฒนาความคิดเชิงบวก “เราทำได้” (Effective Positive Thinking “CAN DO”  in Workplace) : วัน


หมวดการสื่อสาร

1.หลักสูตร Effective Communication: เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ : 2 วัน
2.หลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร  Effective Teamwork and Communication : 1 วัน
3.หลักสูตร การสร้างทีมงาน Work Rally Team Building : Professional Organization Development : 2 วัน
4.หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work : 2 วัน
5.หลักสูตร Teamwork การทำงานเป็นทีม : 2 วัน
6.หลักสูตร ประสานงานได้ดี มีแต่ได้ Coordination and Cooperation : 1วัน
7หลักสูตร การประสานและบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ“Effective Cooperation & Management for Excellent Performance” : 1 วัน
8.หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อผลงานที่ดีเลิศ How to Build Up Effective Teamwork for Excellent Performance : 1วัน

หมวดอื่นๆ
1.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากร มืออาชีพ : Train The Trainer : 2 วัน
2.หลักสูตร ดัชนีชี้วัดผลงานเพื่องานขาย ปฏิบัติการ : Sales Key Performance Indicator : 1 วัน
3.หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) : 1 วัน
4.หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์  Interview Techniques : 1 วัน
5.หลักสูตร การบริหารข้อขัดแย้ง (Conflict Management) : 1วัน

 

Public Program 2562

ตารางการอบรมสัมมนาประจำปี 2562

Miller Heiman : Strategic Selling Program

Miller Heiman : Conceptual Selling Program 

 Miller Heiman : Large Account Managment

 The Super Manager : ผู้จัดการอัจฉริยะ(สัมมนา 5เสาร์ ) 

8 Steps of Professional Selling Skills : 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ  

 

6 Tools  To Manage Sales Team : 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย  

 

Negotiation Strategies for Win Win : เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้น       

 

The  Power of  Persuasion : จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

 

Think Out  Of  The  Box : กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

 

Presentation Skills for success : ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

Effective Communication : เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร

 

Business Strategic Planning : การวางแผนกลยุทธุ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

Change Management : การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

Key Account Management

 

 

หลักสูตร การบริการ เป็นเลิศ “Service Excellent”

 

serviceexcellent

หลักสูตร การบริการ เป็นเลิศ “Service Excellent”


บุคลากรที่มีใจรักและเต็มใจให้ บริการ สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การสร้างจิตสำนึกใน การบริการ เป็นหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับศิลปะวิธีของการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายและ
การบริการ ลูกค้าที่เป็นเลิศ หากองค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะ การบริการ ด้วยใจรักและความเต็มใจให้บริการ นั่นหมายถึงองค์กรของท่านย่อมนำหน้าองค์กรอื่นๆไปหลายก้าวอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ Serving Best Customers is your Competitive Advantage
• พัฒนาให้บุคลากรมีทักษะใน การบริการ ด้วยใจรักและความเต็มใจ
• เรียนรู้จุดมุ่งหมายในการทำงาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• เสริมสร้างคุณภาพการทำงานที่เป็นเลิศด้วย การบริการ จากใจ

เนื้อหาการอบรม
• ทัศนคติและจิตสำนึกการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ (Great Service Comes from the Heart)
• สร้างวัฒนธรรม การบริการ จากใจ เพื่อความเป็นเลิศในองค์กร (Corporate Culture for Service Excellence)
• การสนทนาและสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ลูกค้าประทับใจ
• บุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพในการบริการ
• การจัดการและรับมือกับลูกค้าที่มีอารมณ์แบบต่างๆ (Dealing with Difficult Customers)
• การคิดนอกกรอบในการบริการ (Great Service uses Outside-the-Box Thinking)
• กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริการเป็นเลิศ (Southwest Airline, Starbuck, Nordstrom, Ritz Carlton)
• เรียนรู้การบริการที่เป็นเลิศ (Workshop: The Simple Truth of Great Service)

วิธีการอบรม
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
• การระดมสมองร่วมกันและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมความเข้าใจในงานบริการ (Role play & Workshop)
• เรียนรู้จาก Movie clip ที่องค์กรชั้นนำของโลกใช้ ฝึกอบรมพนักงาน (You can not send a duck to eagle school)

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อให้บริการเป็นเลิศ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานและกับลูกค้า
• ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-14.00น.)

วิทยากร :
อ.ธเนศ เครือโสภณ
– Assistant Vice President, Bank of America– Los Angeles, U.S.A.
บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกสาขา
– Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A
บริหารงานการจัดรายการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน
– รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
บริหารงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
– อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนวิชาองค์การและการจัดการ บริหารงานกิจกรรมนิสิต และการสร้างภาวะผู้นำ
– อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
สอนวิชาหลักการจัดการ หลักการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการวิชาการ

หัวข้อการอบรม  “Service Excellent การบริการเป็นเลิศ”

ค่าลงทะเบียน : 12,000 บาท

 Clip หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ

สำรองที่นั่งหรือติดต่อ:

โทร. 0 2349 1788
Fax. 0 2349 1789
มือถือ.083 276 8877
Email: training@stepplus.org 

 

การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ Service Excellent

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

บริษัท

เว็บไซต์

หลักสูตรที่ลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)
www.Stepplustraining.com
www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
www.facebook.com/Stepplustraining
โบว์ชัว
การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
google
อื่นๆ(โปรดระบุ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ Service Excellent
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1