หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ (Key Account Management )

การบริหารลูกค้า คนสำคัญ

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

(Key Account Management )

หลักการและเหตุผล
ดัง ที่ทุกคนได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในยุคปัจจุบันนั้น สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้หลายองค์กรประสบกับปัญหาในการ ดำเนินธุรกิจ จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญ(Key Account) จึงเป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ(Key Account Management) จึงเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้เกิดกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรแบบยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
• เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
• ทำให้เข้าใจกลไกของการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
• เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ การระดมความคิด และการนำเสนอ
Workshop และกรณีศึกษา

อุปกรณ์ใช้ประกอบคำบรรยาย
LCD Projector / Flip Board

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมมีระยะเวลา 1 วันเต็ม

หัวข้อการอบรม
– ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
– ความเข้าใจในเรื่องของการการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)
– ลูกค้า Key Account คือใคร
– ทำไมต้องใช้การจัดการแบบ Key Account Management
– เล็งเป้า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
– วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารลูกค้าคนสำคัญถึงสำคัญ
– ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกค้าคนสำคัญ
– วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน
– การค้นหาและบริหารความคาดหวังของลูกค้าคนสำคัญแบบ Win-Win-Win
– การค้นหาและการจำแนกประเภทลูกค้าคนสำคัญในแต่ละองค์กร
– เทคนิคการมัดใจลูกค้าลูกค้าคนสำคัญ ด้วย Tri P Model
– การวางกลยุทธ์ K-A-M เพื่อความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ Key Account Management

 

 

หลักสูตร  การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

Key Account Management

วัตถุประสงค์ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
ดังที่ทุกคนได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในยุคปัจจุบันนั้น สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้หลายองค์กรประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญ(Key Account) จึงเป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ(Key Account Management) จึงเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้เกิดกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรแบบยั่งยื

หัวข้อนี้ถูกออกแบบสำหรับ
ผู้ที่ต้องการติดต่อกับบุคคลภายนอกองค์กร โดยเฉพาะลูกค้า ทำให้มีการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ผู้บริหารในสาขาต่าอง ๆ เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และกำหนดในเชิงนโยบาย

วิทยากร
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• สำเร็จการศึกษา หลักสูตร การเจรจาต่อรอง Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

หัวข้อการสัมมนา
วันที่ 1
• แนวทางการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า
• เล็งเป้า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
• วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารลูกค้าคนสำคัญถึงสำคัญ
• ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกค้าคนสำคัญ
• วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน
• การค้นหาและบริหารความคาดหวังของลูกค้าคนสำคัญแบบ Win-Win
• การค้นหาและการจำแนกประเภทลูกค้าคนสำคัญในแต่ละองค์กร
• เทคนิคการสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
• การวางกลยุทธ์ K-A-M เพื่อความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
• กรณีศึกษา

วันที่ 2
• โครงสร้างการจัดการลูกค้าคนสำคัญ
• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ
• การเตรียมความพร้อมที่สำคัญในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
• การสื่อสารแบบลูกค้าคนสำคัญ
• การติดต่อลูกค้าคนสำคัญแบบไม่ปฏิเสธ
• การจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าคนสำคัญ
• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าคนสำคัญ
• ประเภทข้อร้องเรียนต่าง ๆ
• กรณีศึกษา

วิธีการสัมมนา
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• กรณีศึกษา(Case Studies)

ระยะเวลา
2 วัน(12 ชั่วโมง)

Public Program 2562

ตารางการอบรมสัมมนาประจำปี 2562

Miller Heiman : Strategic Selling Program

Miller Heiman : Conceptual Selling Program 

 Miller Heiman : Large Account Managment

 The Super Manager : ผู้จัดการอัจฉริยะ(สัมมนา 5เสาร์ ) 

8 Steps of Professional Selling Skills : 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ  

 

6 Tools  To Manage Sales Team : 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย  

 

Negotiation Strategies for Win Win : เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้น       

 

The  Power of  Persuasion : จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

 

Think Out  Of  The  Box : กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

 

Presentation Skills for success : ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 

Effective Communication : เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร

 

Business Strategic Planning : การวางแผนกลยุทธุ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 

Change Management : การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

Key Account Management

 

 

กลุ่ม หลักสูตร Sales & Marketing

หลักสูตร การขาย,หลักสูตร การนำเสนอ,หลักสูตร การตลาด

Sales-Marketing-400x600

กลุ่ม หลักสูตร ผู้บริหารฝ่ายขาย
1 หลักสูตร 6 เครื่องมือ หลักในการบริหารทีมขาย,6 Tools to Manage Sales Team

กลุ่ม หลักสูตร การขาย
1.หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ, 8 steps of Professional Selling Skills : 2 วัน
2.หลักสูตร กลยุทธ์การขายชั้นสูง Advance Modern Selling Skills : 2 วัน
3.หลักสูตร การสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขายฉบับปฏิบัติการ Effective Selling Skills for Excellent Performance: 2 วัน
4.หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Techniques : Back to the Basic
5.หลักสูตร ปลุกพลังทางความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Approach Techniques: 1 วัน
6.หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills: 2 วัน
7. หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance 1 วัน
8.หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : 1 วัน
9. หลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาทีมขาย
10. หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอย: 2 วัน
11.หลักสูตร การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales : 1 วัน
12.หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้าน Shop Selling Technique : 2 วัน
13.หลักสูตร Effective Cold Call Strategies : 2 วัน
14.หลักสูตร เทคนิคการตลาด และ การขาย ยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จ (Sales and Marketing Challenge Approach Techniques) : 1 วัน
15.หลักสูตร กลยุทธ์การ ปิดการขาย : Closing the Sales Strategies : 2 วัน
16.หลักสูตร การสร้างต้นแบบในการขาย : Master Sales Blueprint : 2 วัน
17.หลักสูตร ผู้บริหารการขายเชิงรุก : How to be Dynamic Sales Coaching : 3 วัน
18.หลักสูตร เทคนิคการขายหน้าร้าน Effective Strategic Sales Approach : 1วัน
19.หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional : 2 วัน
20.หลักสูตร ทลายความคิดที่ปิดกั้น เพื่อปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า:1 วัน
2
1.หลักสูตร 
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ด้วยการขายเพิ่มและการขายข้ามผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ : 1วัน
22.หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ : 1วัน
23หลักสูตร 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการขายและการเจรจาต่อรอง 
24.หลักสูตร อบรมการขาย เพื่อการพัฒนาศักภาพสำหรับนักขายแต่ละบุคคล : 2 วัน

หมวด หลักสูตรการนำเสนอ
1.หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อความเหนือชั้นกว่าทางธุรกิจ Excellent Product Presentation: Techniques and Strategy: 2 วัน
2.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ, Presentation Skills for Success: 2วัน
3.หลักสูตร การนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team: WorkShop : 1 วัน
4.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ : 2 วัน
5.หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพและการปรากฎตัวต่อสาธารณชน  Speech Power Program : 1 วัน
6.หลักสูตร การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train the Trainer : 2 วัน
7.หลักสูตร 
หัวข้อ เปลี่ยนแปลงความคิดผู้ฟัง จากพลังของการเล่าเรื่องThe Power of Storytelling (Workshop & Mentor) : 1 วัน

 

หลักสูตร การตลาด
1.หลักสูตร การวางแผนการตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies : 2 วัน
2.หลักสูตร  เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector) :1 วัน
3.หลักสูตร 
Advance Modern Marketing and Sales for Better Revenue 1 วัน

 

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายหลักยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายหลักยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้

Effective Key Account Strategies 4.0

 

“อย่าเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรอง ถ้าคุณไม่รู้จัดการโน้มน้าวใจ และคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณรู้จักพลังแห่งการโน้มนาวใจ”

หลักการและเหตุผล

ในทุกองค์กรต่างพบกับความท้าทายในหลายรูปแบบ มีความแตกต่างกันออกไป เช่น..

 1. มีลูกค้ารายหลัก แต่ไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดการขายได้
 2. ทีมงานขายไม่มีความมั่นใจในการบริหารจัดการลูกค้ารายหลัก
 3. ทีมงานขายไม่มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีพอ ไม่ลึกซึ้ง
 4. กลัวการถูกปฏิเสธจากลูกค้ารายหลัก
 5. ไม่มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจที่ดีพอ
 6. ทัศนคติของทีมงานขายยังทำงานเชิงรับ ไม่เปิดแนวทางการขายเชิงรุก

 

กระแสการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนั้น ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกธุรกิจ และกำลังเคลื่อนธุรกิจของตนเองเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่จำเป็นต้องนำกลยุทธ์การขายใหม่ ๆ มาใช้ ให้ตนเองได้เปรียบคู่แข่ง มีความรวดเร็วกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะใครสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบ  ซึ่งการเปลี่ยนไปของยุคสมัยจึงทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการขายจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสถานการณ์ปัจจุบัน ใครมีลูกค้าย่อมได้เปรียบแต่ใครที่สามารถที่จะสร้างผลกำไรจากความต้องการของลูกค้าย่อมได้เปรียบมากที่สุดในการทำธุรกิจ เพราะสามารถที่จะต่อยอดทางธุรกิจได้หลายอย่าง แต่ในสภาพของการทำงานที่แท้จริงนั้น พบว่าทีมงานหลายคนไม่ได้ทำประโยชน์จากฐานข้อมูลของลูกค้าที่ปัจจุบันมีอยู่ ทำให้พลาดโอกาสในการที่จะขยายฐานลูกค้าหรือขยายฐานทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย ในสมรภูมิของการทำธุรกิจ ก็ไม่แตกต่างจากสมรภูมิรบ ดังเช่นที่ ซุนวู กล่าวไว้ว่า การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงเป็นคำกล่าวที่มีความเป็นอมตะนิยม ในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังเช่นยุคปัจจุบัน กระบวนการของการขายจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนไป จากแนวคิดการขายในอดีต เพราะกลไกการขายมีความซับซ้อน มีตัวแปรให้ลูกค้าตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ใครที่นำกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer centric ก็จะมีโอกาสในการครองใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะหัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขายนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายหลักยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้ (Effective Key Account Strategies 4.0) ถูกออกแบบเพื่อสร้างทีมขายยุคใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลัก ในยุค 4.0 ที่จำเป็นต้องใช้แนวคิดสมัยใหม่ เพื่อทำให้ลูกค้ารายหลักพึงพอใจและซื้อสินค้าเพิ่ม ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดด้านการบริหารจัดการตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการขาย ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้มากจากการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก เปิดเผยถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ของการขายลูฏค้ารายหลัก ที่ผู้ขายต้องรู้ และนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์ต่างๆ          หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกนำมาใช้ในการปรับแนวคิดให้กับผู้ทำงานขายทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างขึ้นในทุกมิติของงานขายกับลูกค้ารายหลัก การติดต่องานกับลูกค้ารายหลักเพื่อการขายได้ การนำเสนอขาย เจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจ และแก้ข้อโต้แย้ง การบริหารขั้นตอนในการขาย รวมถึงการเข้าถึงเทคนิคการขายสินค้าต่าง ๆ ให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทีมขายมีมุมมองในการทำงานเชิงรุกในการบริหารลูกค้ารายหลัก ทันต่อสถานการณ์ในยุค 4.0
 2. เข้าใจในสิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มยอดขายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้
 3. สามารถตามทันเครื่องมือที่จะใช้ในการขายยุด 4.0 ทำให้ตนเองได้เปรียบในการขาย
 4. พัฒนาความสัมพันธ์ สร้างกลไกการขายเพิ่มกับลูกค้ารายหลัก ยุค 4.0
 5. มีแรงจูงใจตนเองในการทำงานเชิงรุก บุกให้ทันในยุค 4.0
 6. สามารถที่จะนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ไปเพิ่มยอดขายกับลูกค้ารายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่คาดว่าผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้รับ หลังการเข้าอบรม

 1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวทำให้มั่นใจในการติดต่อลูกค้ารายหลัก
 2. ทันเกมการขาย ต่อยอดความสัมพันธ์ลูกค้าในยุค 4.0
 3. เข้าใจระบบของการขายแบบได้ใจ ได้ยอดเพิ่ม
 4. มีแบบแผน มีมุมมองที่เข้าใจองค์กอบการเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลัก
 5. มีกลยุทธ์เฉพาะในการขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
 6. เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น ในการขายลูกค้ารายหลัก

 

การออกแบบหลักสูตร

แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

หัวข้อการบรรยาย “หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายหลักยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้”

 • วิเคราะห์สถานการณ์การขายในยุคปัจจุบัน
 • ความแตกต่างของแนวคิดในยุคต่างๆ ของการทำธุรกิจ
 • วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจ สร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
 • การปรับตัวให้ทันต่อยุค 4.0 เดินให้ดี มีแต่ได้
 • การเตรียมความพร้อมในการขายยุค 4.0
 • วิเคราะห์ยอดขายไปไหน? กลไกการสร้างความยั่งยืนทางการขาย
 • จัดทำ Workshop ระดมสมอง
 • หัวใจที่สำคัญในการขายในยุค 4.0 เดินดี เดินเป็นมีแต่รวย
 • 5 พฤติกรรมของนักขายที่ประสบความสำเร็จในยุค 4.0
 • ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของการขายที่ต้องรู้
 • การวิเคราะห์ลักษณะลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
 • จัดทำ Workshop ระดมสมอง นำเสนอผลงาน
 • 7 แนวทางในการสร้างทีมขายให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ลูกค้า
 • วิเคราะห์การตัดสินใจในการซื้อของลูกค้า
 • เข้าใจจุดอ่อนลูกค้า เพื่อการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ
 • วิเคราะห์จุดอ่อน เพื่อค้นหาจุดในการโน้มน้าวใจ ให้ผู้อื่นยินยอม
 • องค์ประกอบการโน้มน้าวใจ และวิธีการนำไปปฏิบัติ
 • ความเหมือนและความแตกต่างของคำว่าอิทธิพลและการโน้มน้าวใจ
 • วิเคราะห์การสื่อสารเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ “พูดให้ได้ พูดให้ใช่”
 • จัดทำ Workshop ระดมสมอง นำเสนอผลงาน
 • การแก้ปัญหาและอุปสรรคจากข้อเสนอของลูกค้า
 • การสร้างความสัมพันธ์ของคำว่าโน้มน้าวใจและการมีอิทธิพลกับผู้อื่น
 • หลักการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ และประยุกต์ใช้
 • การแลกเปลี่ยนเพื่อการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น
 • แนวคิด เรื่องความเคยชินและการมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจ
 • การปรับเปลี่ยนมุมมองให้ผู้อื่นคล้อยตามแบบปราศจากเงื่อนไข
 • การประยุกต์ใช้ในการสร้างอิทธิพลในชีวิตการทำงานจริง
 • จัดทำ Workshop ระดมสมอง นำเสนอผลงาน

 

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ของยุคสมัยในการขาย

2.มีแนวคิดที่ทันต่อสถานการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

3.มีทัศนคติที่มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพของการขาย

4.มีแนวทางในการทำงานในยุค 4.0

5.เข้าใจแนวการเป็นพนักงานขายในยุค4.0

6.วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการขายยุค4.0

7.วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการโน้มน้าวใจ

8.เข้าใจ แนวทางการสร้างผล สำเร็จในการทำการขายให้ลูกค้าเพื่อ สร้างตนเองให้เป็นมืออาชีพ

9.วิเคราะห์การสื่อสารให้สร้างโอกาสในการขาย ทำให้ลูกค้าตอบรับ

10.การโน้มน้าวใจเพื่อสร้างผลสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

11.เข้าใจภาพรวม เครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อการโน้มน้าวใจลดข้อขัดแย้งในการเจรจาต่อรอง

12.สิ่งที่นักขายต้องปฏิบัติในการสร้างยอดขายอย่างมืออาชีพ

13.วิเคราะห์มุมมองการซื้อของลูกค้า เพื่อการนำไปสู่การปิดการขาย

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

            ทีมงานขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการฝึกอบรม :

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

 

 

วิทยากร:  

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการขายและการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ

นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการบริหารจัดการและเรื่องภาวะผู้นำ

 • Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame  University, USA
 • Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA
 • Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
 • Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)  

 

Powered by www.477internet.com UA-75256908-1