About Us

แนวคิดด้านการจัดตั้ง สถาบันฝึกอบรม StepPlusTraining.com

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining ก่อตั้งขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านต่าง ๆ ผู้ชำนาญการจากสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะชัดเจน ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ของมนุษย์จนเป็นภูมิปัญญาแห่งชีวิต  ด้วยเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และกระบวนการที่ถูกต้อง มีระบบ ตามหลักวิชาการและประสบการณ์ของนักวิชาการประจำสถาบันฯ ทำให้ได้รับคำเสนอแนะอย่างถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่ผ่านการลงสนามปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้าง “ฅน” ให้เป็นมืออาชีพ

ปรัชญาการก่อตั้ง

  • เราจะสร้าง “ฅน” ให้เป็น “มืออาชีพ”

วัตถุประสงค์ (Objective)

1) พัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจ ได้ทุกช่วงเวลา และไม่จำกัดจำนวนคนในการพัฒนา แม้เพียงคนเดียวก็

สามารถที่จะพัฒนาหรือเข้าอบรมได้ ด้วยระบบโค้ชชิ่ง(Coaching)

2) สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ให้เป็นรูปธรรม

3) ส่งเสริมจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic)

4) สร้างค่านิยมให้มี คนทุกคน พนักงานทุกคน มีความภูมิใจในอาชีพของตนเอง

 วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันแห่งการพัฒนาศักยภาพ และเสริมคุณ ค่าให้แก่มนุษย์ เพื่อเป็น “ทุนที่สำคัญขององค์กร” ด้วยกระบวนการพัฒนา โค้ชชิ่ง ที่มีมาตรฐานและชัดเจน

พันธกิจ(Mission)

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยกระบวนการที่เป็นรูปธรรม ทั้งการ อบรมและสัมมนา

2. พัฒนาสื่อการสอนครบวงจร สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการ อบรม สัมมนา ได้สัมฤทธิ์ผลที่สุด

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในฐานะ “ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ”

คุณค่า (Value)

1 ด้านผู้เข้ามาใช้บริการ

ส่งมอบองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองและองค์กร ให้เป็น Knowledge Base Society

2 ด้านบุคคลากร

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฐานะที่เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สำคัญในการทำงาน สร้างองค์ความรู้อย่างต่อ

เนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบของสังคม

3 ด้านสังคม

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่จะพัฒนาแนวคิดทำให้สังคมตระหนัก

รู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดที่ว่า “สังคม อุดมปัญญา”

การให้บริการ

สถาบันฝึกอบรมทางธุรกิจ StepPlusTraining จะให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตามหลัก Professional of Wisdoms เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ นั้น จะมุ่งเน้น ใน 3 มิติหลัก ๆ คือ

1) มิติด้านการให้คำปรึกษา(Consultanting) ด้านการวางแผนงาน การจัดวางระบบงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร การฝึกหัดให้ มี Trainers ในองค์กรนั้น การวางแผนกลยุทธ์ การวางระบบการคิดและตัดสินใจ การจัดทำ Competency การให้คำปรึกษาด้าน HR

2) มิติด้านการฝึก อบรม สัมมนา (Public Training) โดยสถาบันมีห้องบรรยาย ห้อง อบรม สัมมนา ที่มีสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ผ่านกระบวนการสอนที่ทันสมัย ที่เรียกว่า “Coaching”

3) มิติด้านการฝึกอบรมภายในองค์กรลูกค้า(InHouse Training) จัดหลักสูตร อบรม สัมมนา ที่เฉพาะตามความต้องการ หรือตามวัตถุประสงค์ในแต่ละองค์กร ด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานภาคสนามจริง

4) โค้ชทางธุรกิจ (Business Coaching)

5) การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) ซึ่งครอบคลุมด้านการค้นคว้าวิจัยทางธุรกิจ อาทิเช่น ทางการตลาด การขาย การบริหารงานบุคคล การให้บริการลูกค้า

 

UA-75256908-1