การออกแบบสัมมนา

In-House Training

ทุกขั้นตอนถูกออกแบบเพื่อให้ทุกองค์กรมั่นใจว่า หลักสูตรต่าง ๆ จะตอบโจทย์ ความต้องการขององค์กร ตามราบละเอียดข้างล่างนี้

 

2-11-inhouse

กลยุทธ์การจัด หลักสูตร อบรมสัมมนาภายในองค์กร : สถาบัน StepPlus Training ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา ฝึกอบรม สัมมนา บุคลากร ทุกระดับเช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และระดับปฎิบัติการ สถาบัน ฯ จึงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวน การฝึกอบรม สัมมนา ที่เป็นมืออาชีพโดยอำนวยความสะดวกสำหรับ การสัมมนาขึ้น ซึ่งมีหลักสูตร อบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่จัดมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยัง สามารถจัด อบรม สัมมนา ลงลึกเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร ซึ่งหลักสูตร อบรม สัมมนา ทั้งหมดผ่านการวิจัย การอบรม สัมมนา และออกแบบเพื่อตอบสนองและตรงกับความคาดหวังขององค์กรท่าน ทำไมถึงต้องจัด อบรมสัมมนา กับทางสถาบัน StepPlus Training ด้านวิทยากร ฝึกอบรม สัมมนา:

  • วิทยากรฝึก หลักสูตร อบรมสัมมนา แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน และที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น บริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านการออกแบบหลักสูตรและการบรรยาย:

  • ในการ อบรม สัมมนาวิทยากรจะทำการสำรวจ วินิจฉัย เพื่อการเตรียมข้อมูล และจัดกระบวนการสำหรับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ ซึ่งการวินิฉัยองค์กรและให้คำปรึกษาเฉพาะธุรกิจนั้นๆ ถ้าท่านให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าหลายเท่า
  • ลักษณะการบรรยายเนื้อหาในหลักสูตร อบรม สัมมนา ภายในองค์กร จะเน้นในการให้ผู้เข้า อบรม สัมมนา สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็น โซลูชั่น:Solution Packs ที่สามารถนำความรู้จากการ อบรม สัมมนา ไปใช้ในการทำงานได้ทันที ซึ่งเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน

ด้านผลลัพธ์จากการ อบรม สัมมนา:

  •  สามารถนำสิ่งที่ได้รับจาก หลักสูตร อบรม สัมมนา ไปใช้ในการทำงานได้ทันที

สิทธิพิเศษทางภาษี:

  • ค่าใช้จ่ายใน การจัดอบรม สัมมนา กับทางสถาบัน StepPlus Training สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรได้ 200 %

In-House Training Strategy: การจัดอบรมสัมมนาภายในองกร ระยะสั้น Short  Course Training  Approach: เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ ขององค์กร โดยมีมิติของการพัฒนาอย่างชัดเจนจากทางสถาบันฯ ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน จนทำให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้ จนสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ระยะเวลาที่ใช้จะมีจำกัดก็ตาม โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ Performance Development Program: เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มิติของการเข้าถึงองค์ความรู้จึงต้องอาศัยกระบวนการ ที่มีรูปแบบ ที่ต้องพัฒนาทักษะในหลายมิติ ดังนั้นการจัดหลักสูตรจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่ง การเรียนรู้จะถูกจัดเป็นโปรแกรม: Program ต่าง ๆ ในมิติที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน อาธิ เช่น มิติด้านการขาย การบริหารทีมงานขาย การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารทุนมนุษย์ และอื่น ๆ โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ รายปี Yearly Performance Development Planning ด้วยความรู้ความชำนาญในด้านการยกระดับ พัฒนาศักยภาพของทีมงาน สถาบันฯ มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม จนกระทั่งวางแผนการฝึกอบรมหรือที่หลายคนทราบกันดีว่าเป็น Training Road Map รวมถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมด้วยประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณ ขององค์กร

inhouse-chart11

กระบวนการ ฝึกอบรมภายในองค์กร In-house Training Professional Process                          Step I Environment Probe การวิเคราะห์ ตรวจสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ ความจำเป็นและความสำคัญในการค้นหาหลักสูตรต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สถาบันฯ จะทำงานร่วมกับองค์กร จนเปรียบเสมือนว่าองค์กรของท่านคือองค์กรของเรา สถาบันฯ จึงให้ความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่จะสำรวจเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป Step II Training Need Analysis องค์ประกอบที่สำคัญอีกขั้นตอนคือการวิเคราะห์ถึงความสำคัญ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการจัดฝึกอบรม โดยกระบวนการของสังเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบในขั้นที่หนึ่ง มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรอย่างพิถีพิถัน จนสามารถนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรให้มีความเฉพาะและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด Step III Total Training Implementation เป็นรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบัน จะมุ่งเน้นเป็น การอบรม สัมมนา แบบองค์รวม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลสถานที่ การบริหารจัดการห้องอบรมสัมมนา อุปกรณ์การฝึกอบรมที่มีความทันสมัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ถูกพัฒนาทักษะด้านการให้บริการเป็นอย่างดีให้กับทุกองค์กรในฐานะที่ “คุณคือคนสำคัญ” Step IV Training Appraisal and Follow up เป็นขั้นตอนและกระบวนการของการวัดประเมินผลในทุกมิติขององค์ความรู้ ทำการวัดประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์นี้ยังสามารถที่จะจัดทำอย่างต่อเนื่องทำให้มีมิติของการพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ติดต่อขอรายละเอียดสำหรับ การจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) โทร. 02 349 1788 มือถือ. 083 276 8877, 080 620 8877 E-mail : training@stepplus.org

Free Courses

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor.

Premium Courses

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor.

Ready to get started?

Get in touch, or create an account

UA-75256908-1