(เข้าใจหลักการคิดกลยุทธ์สมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง
 
ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิผล)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ทีมงานเห็นความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องใช้ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม
 3. เข้าใจกระบวนการในการสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์
 4. การสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของตนเอง
 5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

หลักการและเหตุผล การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจนั้น มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการองค์กรจึงต้องการทีมงานที่เข้าใจในหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเข้าใจถึงกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งความคิดกลยุทธ์ ทำให้มีวิธีการที่สามารถนำมาใช้ และการเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการคิดเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลของ การคิดกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วนั้น ทีมงาน ผู้นำหรือผู้บริหาร นอกจากที่จะจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการบริหารแต่ยังคงต้องเข้าใจกลไกที่เป็นกลยุทธ์ทำให้ตนเองนั้นมีความคิดในเชิงก้าวหน้า มองปัญหาออกและที่สำคัญเข้าใจในเครื่องมือของการบริหารจัดการที่สำคัญต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาจากสภาพการแข่งขัน ปัญหาจากการบริหารทีมงาน ถึงแม้ปัญหาในการบริหารจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม การพัฒนามุมมองมราเป็นกลยุทธ์แบบการทำงานเชิงรุก การคิดกลยุทธ์เชิงรุก การวางกลยุทธ์เชิงรุก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารผู้นำ หรือผู้จัดการ จะต้องดำเนินการ ให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีความชัดเจน มีจังหวะในการตัดสินใจที่ถูกต้อง หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศNew Strategic Thinking for Effective Performance ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแยวคิดที่ทันสมัย ทำให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาจากแนวการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่ทำให้ผู้บริหารเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งมีองค์ประกอบมากมายเพื่อที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับองค์กรอย่างต่เนื่อง

Clip ความรู้ออนไลน์ 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

 1. สามารถเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงกลยุทธ์
 2. สามารถที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของความคิดเชิงกลยุทธ์ได้
 3. สามารถที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวางกลยุทธ์
 4. ทำให้ทุกคนในองค์กร มีกระบวนการของความคิดไปในทิศทางเดี่ยวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 5. สามารถที่จะนำกลยุทธ์เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิผล

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรและความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์

 1. ความสำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในยุคธุรกิจไร้พรมแดน
 2. ปัจจัยและองค์ประกอบของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 3. กฏแห่งการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เลือกที่จะสู้หรือไร้ที่ยืนทางธุรกิจ
 4. กรณีศึกษาของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
 5. วิเคราะห์เครื่องมือ การคิดเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 6. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
 7. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

 

วันที่ 1 บ่าย :  แนวทางในการยกระดับ เพื่อขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. แนวทางในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
 2. การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 3. แนวทางการขจัดการบริการจัดการภายใต้ประสบการณ์หรือความรู้สึก
 4. การนำเครื่องมือการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริการจัดการ
 5. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาอย่างถาวร
 6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

วันที่ 2 เช้า : การพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)

 1. SWOT Analysis
 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 3. ภารกิจ (Mission)
 4. เป้าหมาย (Goal)
 5. วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
 6. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

 

วันที่ 2 บ่าย : การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ (Fundamental Strategic Analysis)

 1. TOWS Matrix
 2. การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
 3. การนำกลยุทธ์เพื่อไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน
 4. Workshop ระดมสมอง พัฒนาเครื่องมือเฉพาะ และนำเสนอ

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ เพื่อการบริหารงานให้เป็นเลิศ

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1