หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : Business Strategic Planning

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศ

Business Strategic Planning

แผนธุรกิจ! จะทำให้คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางธุรกิจ อย่างมั่นคง ด้วยทิศทางที่ชัดเจน
และตอบโจทย์ทุก การบริหารจัดการ”

ความเป็นมาของ หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการองค์กรนั้นมีความสำคัญ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ เปรียบได้กับกระดูกสันหลังของร่างกาย ที่จะคอยรับคำสั่งจากสมองและส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้มีการทำงานตามที่สมองสั่งงาน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ ก็ไม่แตกต่างอะไรกับกระบวนการสั่งการและควบคุมของสมอง เพราะการเขียนแผนกลยุทธ์เท่ากับเป็นการรวบรวมคำสั่งๆ ต่าง ๆ จากความคิด การวิเคราะห์ของทีมงานหรือผู้บริหาร ส่งผ่านมาเป็นเอกสาร แผนงานและส่งไปยังส่วนงานต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไป ในปัจจุบันหลายองค์กรที่จะเร่งการผลิตให้พนักงานทุกคนมีทิศทางในการทำงานด้วยการพัฒนาความคิดให้มีความคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่มีสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง และจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมุ่งสู่การทำงานอย่างมีระบบ และแบบแผนมากขึ้น เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่อาศัยกลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อความเป็นเลิศและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป ตามแนวทาง การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Business Strategic Planning) เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ” ถูกออกแบบมาด้วยการที่วิทยากรมีโอกาสทำงานในองค์กรชั้นนำของโลก ที่มีแนวคิดในการทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์การให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ต่างฝ่าย ต่างมุ่งการแข่งขันให้ตนเองชนะและอยู่รอดในธุรกิจนั้น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ที่ แผนธุรกิจ จะสร้างความยั่งยืน ทิศทางการทำงาน  สร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุก ภาคส่วน เช่นพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ อื่นๆ โดยอาศัยความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การที่มีอิทธิพลจากภายนอก การวางโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ระบบงาน ระบบทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมสัมมนา หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์”
1.เข้าใจหลักการสำคัญในการจัดทำ วางแผนกลยุทธ์
2.สามารถที่จะวิเคราะห์ สภาพแวดล้อใของธุรกิจ ในปัจจุบัน เพื่อการสร้าง แผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผนให้องค์กร เพื่อ มีกลยุทธ์ สำหรับการแข่งขัน
4.ทุกคนสามารถที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยแม่บทของ แผนกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้น
5.ทำให้ทุกคนมีกระบวนการการสื่อสารในเรื่องความสำเร็จขององค์กร โดยการนำ แผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

 

Clip หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ระยะเวลาการจัดสัมมนา

ระยะเวลาในการจัด อบรม หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีครอบคลุมเนื้อหาจนทำให้ได้ แผนกลยุทธ์ขององค์กร 2วัน

วิธีการสัมมนา
กระบวนการสัมมนาถูกพัฒนามาจากมาตรฐานการสัมมนา เพราะความคาดหวังที่จะได้แผนปฏิบัติการ ของหลักสูตรอบรมนี้ ต้องการให้มีการปฏิบัติจริง ดังนั้นเป็นการเรียนรู้ จะแบบ ผู้ใหญ่ที่เรียกว่า Accelerated Learning ผสมผสานกับการ โค้ชชิ่ง ที่จะทำให้ผลลัพธ์คือคนเรียนสามารถที่จะนำความรู้ ไปใช้ได้จริงหลังการอบรม 

ซึ่งสามารถจำแนก สัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติจิงหรือที่เรียกว่าWorkshop ได้ในอัตรา 30:70 คือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 30% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 70% เป็นการฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย;

Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

หัวข้อการสัมมนา
Module 1: วิเคราะห์ความสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับองค์กร

                    ระดับของกลยุทธ์ และบทบาทในแต่ละระดับ เพื่อเข้าใจความรับผิดชอบที่ต้องทำ

                    ความแตกต่างของระดับทางความคิดในแต่ละระดับ ทำไม ความคิดกลยุทธ์ จึงแตกต่างจากความคิดอื่นๆ

                    องค์ประกอบและรายละเอียดในการทำแผนกลยุทธ์

                    ขั้นตอนการทำ แผนกลยุทธ์ ที่สำคัญ และวิเคราะห์ กุญแจความสำเร็จของ แผนกลยุทธ์

                     จัดทำ Workshop ประชุมกลุ่ม นำเสนอ

Module 2: วิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร

                     ขั้นตอนการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่

                     การคัดกรอง สภาวแวดล้อม ด้วยหลักการขจัดออก การพลิก วิกฤต ให้เป็นโอกาส

                     การเปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบหรือ การใช้ Benchmark เพื่อความมั่นใจใน สภาวแวดล้อมขององค์กร

                     จัดทำ Workshop ประชุมกลุ่ม นำเสนอ

Module 3: วิเคราะห์แผนกลยุทธ์

                     ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ทีสำคัญ กำหนดทิศทาง ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน

                     การวางเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ ในกความสำเร็จขององค์กร

                     การวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก และ สร้างกบยุทธ์รอง 

                     จัดทำ Workshop ประชุมกลุ่ม นำเสนอ

Module 4: การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ

                   การจัดทำ Business Alignment เพื่อการสร้างความสมดุลย์ใน แผนกลยุทธ์

                    การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ : Action Plan

                   การกำหนด ดัชนีชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ที่วางไว้

                   Work Shop-นำเสนอผลงานกลุ่ม

วิทยากร :

 • ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการบริหารจัดการ)
  • นักเรียนทุนด้าน “การเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดการ MTP: Management Training Program” จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไปศึกษาเรื่องบริหารจัดการจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 17 วัน เลขทะเบียน 13ER014  (HIDA)
  • ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร (ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเลคโทรนิคส์
  • จบการศึกษาปริญญาโท ด้าน Computer & Engineering Management
  • จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน การบริหารจัดการ-Management
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองชั้นสูง” จาก Notre Dame University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “Sales Management Program” จาก University of San Francisco, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “เส้นทางนักขาย” ทาง Nation Channel

“การพัฒนาให้ทีมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างแผนกลยุทธ์ เท่ากับกำลังติดเขี่ยวเล็บให้กับการบริการ”

UA-75256908-1