หลักสูตรการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ แบบ Win-Win

Purchasing Negotiation Strategies for Success

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

(ความลับที่สำคัญสำหรับพนักงานในส่วนงานจัดซื้อที่ต้องรู้ คือ เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับจัดซื้อ)


An Official Subscriber to and use of The Negotiation, Teamwork and Decision Making exercise Developed by The Dispute Resolution
Research Center at Kellogg School of Management at Northwestern University
Training Methodology applies from NotreDame University,USA that Dr.Surachai obtained The Certificate of Negotiation Essential Program.

วัตถุประสงค์ของการอบรม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

 1. ให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญในการเจรจาต่อรองของส่วนงานจัดซื้อ ทำให้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ความพึงพอใจแบบ Win-Win
 2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระดับความสำคัญของการเจรจาต่อรอง ที่สามารถแยกได้ถึงความแตกต่างของรูปแบบในการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้เพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จ
 3. เข้าใจกระบวนการในเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ตนเองสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในการทำงานจริง
 4. การเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา และ วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้น ผลลัพธ์และความสัมพันธ์ ควบคู่กันไป
 5. กุญแจของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในแต่ละขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง
 6. สามารถนำปประยุกต์ใช้ในงานจัดซื้อที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อเพื่อผลสำเร็จ แบบ Win-Win

Purchasing Negotiation Strategies for Success

หลักการและเหตุผล หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

เป็นความเข้าใจผิดของหลายองค์กรที่มักคิดว่าการสร้างรายได้ให้กับองค์กรนั้น จะต้องมาจากฝ่ายขายเท่านั้น แต่ความเป็นจริงการสร้างรายได้จะมาจากหลายส่วนงาน และมีส่วนงานหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือส่วนงานจัด ซื้อที่จะสามารถสร้างรายให้กับองค์กรเช่นกัน เพราะการที่จัดซื้อมีประสิทธิภาพก็จะทำให้สามารถ ช่วยองค์กรในการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้า เพราะจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงทุกองค์กรมุ่งกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือการให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทุกหน่วยงานจึงมีแนวทางในการบริหารกลยุทธ์ของตนเองเป็นหลักคือการต้องลดต้นทุน ทำให้การลดต้นทุนเป็นภาระกิจหลักในส่วนงานจัดซื้อ  ซึ่งหน่วยงานจัดซื้อจึงได้รับมอบหมายที่จะมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับผู้ขายที่ถูกฝึกทักษะการเจรจาต่อรองมาเป็นอย่างดี ที่จะมุ่งเน้นให้ตนเองได้รับราคาที่ดีที่สุดและที่สำคัญต้องยังคงรักษาสัมพันธ์สภาพที่ดีกับผู้ซื้อ ในทางกลับกันผู้ซื้อก็ต้องมีกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้ตนเองได้แต้มต่อในชั้นเชิงการเจรจาต่อรอง โดยมุ่งเน้นการได้รับราคาที่ดีที่สุดและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ขายเช่นกัน

 

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อเพื่อผลสำเร็จ แบบ Win-Win: Purchasing Negotiation Strategies for Success ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่เพื่อให้ทีมงานจัดซื้อสามารถที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเจรจาต่อรองและยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ขายอย่างต่อเนื่อง เพราะอย่างไรก็ตามฝ่ายจัดซื้อยังคงต้องทำธุรกิจร่วมกับผู้ขายอย่างต่อเนื่อง การรักษาความสัมพันธ์ภายใต้ผลประโยชน์จึงเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่พนักงานจัดซื้อจำเป็นต้องฝึกทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างเทคนิคการเจรจาต่อรอง ให้มีวิธีการที่แยลยล ทำให้คนขายมีคงามรู้สึกที่ดีหลังการเจรจาต่อรองผ่านไป ดังนั้นเทคนคิการเจรจาต่อรองของฝ่ายจัดซื้อจึงต้องใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองกับความสัมพันธ์ควบคู่กันไป แบบ Win-Win โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในให้ทุกฝ่ายในทุกครั้งที่มี การเจรจาต่อรอง และสร้างทีมงานจัดซื้อทุกคนให้มีแนวคิดแบบนักเจรจาแบบมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ

     1)  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญในแต่ละขั้นตอน ของเทคนิคการเจรจาต่อรอง โดยการนำงานจัดซื้อของตนเองมาใช้เป็นแนวทางในการเจรจาต่อรอง
     2) เพื่อให้มีเทคนิคที่มากขึ้น สำหรับการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความพอใจให้ทั้งสองฝ่าย ทำให้พบโอกาสของความสำเร็จที่องค์กรต้องการได้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมถึงการลดการลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม

     3) ผู้อบรมสามารถนำทักษะไปพัฒนาต่อยอดเพื่อวางแผนงานในการเจรจาต่อรองของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     4) ผู้อบรมมีทักษะที่สำคัญเป็นสูตรลับที่สำคัญที่จะทำให้การเจรจาต่อรองของตนเองเป็นเรื่องง่าย และได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก     

     5) มีการวางแผนเลือกใช้เทคนคิการเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์ ทำให้ตนเองและคู่เจรจาต่อรองบรรลุเป้าหมายและสามารถสร้าง ผลผลิตให้แก่ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาโดยสังเขป

Module 1: ความสำคัญของการเจรจาต่อรองเพื่อผลสำเร็จในงานจัดซื้อแบบ Win-Win

 • วิเคราะห์แนวทางการทำธุรกิจในยุคที่ต้องรักษาผลประโยชน์และสร้างสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจ
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ที่จัดซื้อต้องทราบ
 • กลยุทธ์ในการเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 • กลลวงของการทำธุรกิจ สร้างกลไกให้ตนเองชนะในการดำเนินธุรกิจ
 • ประเภทของการเจรจาต่อรองในรูปแบบงานที่แตกต่างกันออกไป
 • วิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
 • องค์ประกอบและกรอบการเจรจาต่อรองของพนักงานจัดซื้อ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลการจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

Module 2: วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ

 • พันธ์กิจ หน้าที่และความหมายในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 • เข้าใจแนวทางการทำธุรกิจ และ พนักงานต้องมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิของตนเองและองค์กร
 • วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของพนักงานจัดซื้อ ซึ่งส่งผลถึงการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ
 • การวิเคราะห์จุดเจรจาต่อรองที่สำคัญในงานจัดซื้อ
 • องค์ประกอบเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ต้องใช้ในงานจัดซื้อ
 • การปรับแก้ จุดอ่อน เสริมจุดแข็งในการเจรจาต่อรอง
 • ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง และ การนำเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อมาใช้ เพื่อทำให้ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ 
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลการจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

 

Module3: การวิเคราะห์กลไก และการเตรียมความพร้อมเพื่อการเจรจาต่อรอง

 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การวิเคราะห์ และ การสร้าง อำนาจในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • แหล่งที่มาของอำนาจ และ การประยุกต์ใช้ในการเจรจาต่อรอง
 • การวิเคราะห์ BATNA และ ZOPA ในส่วนงานจัดซื้อ “รู้เขา รู้เรา”
 • การวิเคราะห์เครื่องมือ เพื่อการแก้เกมการเจรจาต่อรองของคู่เจรจาต่อรอง
 • การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป
 • การใช้ข้อมูลเพื่อการเจรจาต่อรองเพื่อทำให้ตนเองได้เปรียบ
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลการจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

 

Module4: เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อและการเจรจาต่อรองแบบกลุ่ม

 • การเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
 • การวางทีมงานในการเจรจาต่อรอง การกำหนดบทบาทในการเจรจาต่อรอง
 • เทคนิคการสร้างแรงกดดันเพื่อความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • การใช้อำนาจ เพื่อสร้างอิทธิพลในการเจรจาต่อรอง ให้สยบทุกเงื่อนไข
 • การจัดองค์ประกอบ สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการเจรจาต่อรอง
 • การปิด การสรุป และจัดทำบันทึกข้อตกลงในงานเจรจาต่อรอง
 • การสร้างสัมพันธ์ที่ดีหลังการเจรจาต่อรอง
 • ฝึกปฏิบัติรายบุคคลการจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

ท่านสามารถปรึกษาวิทยากรได้ฟรีที่ Line:@dr.surachai

หรือ สแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อการติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้เลย

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1