หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา

The 360 Degree Leadership for Excellent Performance

อบรมผู้บริหารเชิงรุก

(เปิดเผยเทคนิค การบริหารจัดการ เพื่อขจัดความสับสน ด้วยการบริหารภายใต้เหตุผล มากกว่าอารมณ์   ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำหรับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของโลก)

หัวใจของความสำเร็จของทุกองค์กร เพราะในทุกส่วนต้องทำงานหรือประ สานกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้นำ จำเป็นที่จะต้องสร้างรูปแบบในการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นที่จะลดปัญหาในการบริหารจัดการต่อไปนี้

 • ขจัดความสับสนในการบริหารจัดการ ที่สำคัญคือการเข้าใจในความรับผิชอบของการเป็นผู้บริหาร
 • การบริหารจัดการภายใต้เหตุผลและขจัดการใช้อารมณ์ในทุกการตัดสินใจ
 • ขจัดความลำเอียงที่ทำให้ไม่สมดุลย์ในการบริหารจัดการทีมงานและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขจัดปัญหาของการไม่มีเป้าหมายและขาดทิศทาง ทำให้ทุกคนทำงานด้วยความสับสน
 • ขจัดความไม่เข้าใจในการสื่อสาร ประสานงานกับทีมงานที่มีความแตกต่างกันให้หลายรูปแบบ
 • ขจัดความไม่เข้าใจการพัฒนาทีมงาน การโค้ช การเป้นพี่เลี้ยง ทำให้หลายครั้งต้องลงไปทำงานเอง ไม่มีแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
 • ไม่มีจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อการการโน้มน้าวใจ และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
 • ขาดหลักการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายให้ทีมงานทำงานให้ด้วยใจ
 • ขาดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ การโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

 1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความเข้าใจ ที่เป็นหัวใจในการเป็นผู้บริหารอัจฉริยะ ตามแนวความคิดของ “ผู้บริหารมืออาชีพ”
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาความสามารถ ด้วยการนำแนวทางการบริหารงานอัจฉริยะ พร้อมการฝึกทักษะเป็นผู้นำเชิงรุกที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 4. เข้าใจหลักการบริหารทีมงานเพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในความสำเร็จในการบริหารองค์กร
 5. เข้าใจมิติของความเป็นผู้บริหารเชิงรุก การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน
  ด้วยความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา

The 360 Degree Leadership for Excellent Performance

หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา

ในการบริหารจัดการแบบ 360 องค์รวม หรือการบริหารจัดการแบบองค์รวม ของผู้บริหาร จะทำให้องค์กรให้ประสบความสำเร็จ ได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 อย่างคือ ผู้บริหาร พนักงานและการดำเนินการ ซึ่งใน 3 ปัจจัยนั้น ผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร เพราะในการทำงานนั้น ผู้บริหารจะมีอำนาจในการตัดสินใจ ในการนำทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่องค์กรคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้ ผู้บริหารจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนทุกองค์ประกอบให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด จึงเป็นที่มาที่ว่าองค์กรใด ก็ตามจะประสบความสำเร็จหรือถดถอย ขึ้นกับความสามารถของผู้บริหารทั้งสิ้น ถ้าผู้บริหารทำงานเปรียบเสมือนผู้นำที่มุ่งมั่นทำงานเชิงรุกทำให้ทีมงานศรัทธาและที่สำคัญคือมีความสามารถในการที่จะปกครองพนักงาน ทำให้ ผลงานเป็นไปตามที่องค์กรอยากให้เป็น พนักงานทุกคนจะรู้สึกสนุกสนานในการทำงาน เพราะได้ผู้บริหาร 360 องศา มาเป็นผู้บริหารนั่นเอง

ในปัจจัยที่ 2 คือพนักงาน ซึ่งหมายถึงทุก ๆ คนในทีมงาน ต้องมีความพร้อมตลอดเวลาที่จะทำงานอย่างเต็มที่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นให้องค์กรประสบความสำเร็จ และส่วนสุดท้ายคือการดำเนินการหรือกระบวนการของงานต่าง ๆ ที่แบ่งกันออกไปตามความรับผิดชอบ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี การเจรจาต่อรอง เทคนิคการนำเสนอ

ซึ่งกระบวนการทำงานของ “ผู้บริหาร 360 องศา” ที่ได้มาจาก “หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360”  นี้ ต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็น ทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหลักการประสานงานในทุกฝ่าย ตั้งแต่ในแผนกเดียวกัน หรือกับต่างแผนก หรือกับองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเป็นผู้บริหารเชิงรุก ที่จะต้องบริหารจัดการพนักงานที่ตนเองเป็นหัวหน้า จึงต้องมีหลักที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือแนวคิดหรือความต้องการขององค์กรนั้น ๆ ทักษะของผู้บริหารที่สำคัญในการสร้างกลไกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  มาจากทักษะของการเป็นผู้บริหารเชิงรุก ที่ต้องเข้าใจทั้งมิติของความเป็นผู้นำ การสื่อสารภายในทีมงาน การทำงานร่วมกัน และความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา และต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงาน ดังนั้น ทักษะในเรื่องภาวะผู้นำจะทำให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำการบริหารตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ หลักสูตรอบรม ผู้บริหาร 360 องศา” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีเลิศ” The 360 Degree Leadership for Excellent Performance ถูกออกแบบตามแนวคิด ที่ผ่านการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจ หลักการบริหารแบบ 360 องศา เพื่อยกระดับ ภาวะผู้นำเช่นเดียวกับผู้นำมืออาชีพเขาปฏิบัติกัน สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทีมงานของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำให้มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานและการประสาน ความสัมพันธ์กับส่วนงานต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

อบรมผู้บริหาร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ

 • ความสามารถที่จะบริหารงานและจัดโครงสร้าง (Management & Organization)
 • ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ สร้างความยอมรับในทุกระดับ (Assertive Skills)
 • มีความชัดเจนในคุณค่าของตนเอง (Clear Value) และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Focus of Self Achievement)
 • วัตถุประสงค์ในชีวิตต้องมีความชัดเจน (Clear Objective)
 • มุ่งเน้นความต้องการที่จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (Continuing personal growth)
 • ทักษะในการตัดสินใจด้วยตรรกะเพื่อการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Effective Logical Thinking & Problem-Solving Skills for Leadership)
 • ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์(The capacity to be creative and innovative)
 • การฟังและการสื่อสาร (Listening and Communication)
 • การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Collaboration as an Effective Team)

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 แนวทางสร้างผลสำเร็จของผู้นำในการบริหารทีมงาน

 • ความสำคัญของการขึ้นเป็นผู้บริหารทีมงาน : Super Management Skills
 • แนวคิดของการบริหารงาน บริหารคน ในทศวรรษหน้า มีแนวคิดการบริหารแบบองค์รวม เป็นผู้บริหาร 360 องศา
 • ความเข้าใจผิดในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ตาม ทำให้การทำงานไม่ก้าวหน้า อยู่ในวังวนของปัญหา
 • องค์ประกอบการบริหารงานยุคใหม่ ทำตนเองให้เป็นผู้บริหารอัจฉริยะ เพื่อทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • การวิเคราะห์บทบาทในการทำงานฐานะของการเป็นผู้บริหารอัจฉริยะ นำทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
 • บุคลิกภาพของการเป็น ผู้บริหาร 360 องศา การวางตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการบริหารงาน เป็นการสร้างศรัทธาให้ทีมงานเคารพ
 • การวิเคราะห์เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน
 • วิเคราะห์ 9 เครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมงาน
 1. การบริหารทีม ตามแนวคิดการ “อบรมผู้บริหาร360 องศา”
  • องค์ประกอบ แนวทางพัฒนาความสำเร็จร่วมกัน เปลี่ยนทัศนคติลบของพนักงานให้เป็นทัศนคติบวกที่อยากพัฒนาและเติบโตไปกับองค์กร
 1. การนำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
 • แนวทางการเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงทีมงาน เปลี่ยนมายเซ็ต ให้ทำงานเชิงรุก

 

วันที่ 2 วิเคราะห์ 9 เครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมงาน (ต่อ)

 1. การให้ข้อมูลย้อนกลับ Feedback: Assertive Performance VS Constructive feedback
 • เข้าใจรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบต่างที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การให้ข้อมูลย้อนกับ
 • เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกับ ด้วยเทคนิคที่เห็นผลทันที B/I/S/O

4 การโค้ช(Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) และการสอนงานในการบริหารทีมงาน

 • เข้าใจ 3 แนวทางในการพัฒนาทีมงานเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้ดั่งใจนึก และพนักงานมีความตั้งใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 1. ทักษะที่ ผู้บริหาร 360 องศา ควรมี
 • พัฒนาทักษะที่สำคัญในการบริหารทีมงาน แบบองค์รวม ทั้งบริหารคน บริหารแผนงาน บริหารเป้าหมาย เพื่อให้ทีมงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ แนวทางในการวัดผลสำเร็จของทีมงานได้ให้ปราศจากการลำเอียง สร้างความพอใจในผลลัพธ์ของการประเมินผลงาน
 1.  การบริหารข้อร้องเรียน
 • เข้าใจองค์ประกอบการร้องเรียน แนวทางการป้องกัน การแก้ไข และการเปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นความพึงพอใจ สร้างการมีส่วนร่วมทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ และการลดความเครียดหรือแรงกดดันที่ได้รับจากการร้องเรียน
 1.  การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win เข้าใจความหมาย กรอบการเจรจาต่อรอง และแนวทางในการสร้างความพอใจให้ทุกฝ่ายแบบ Win-Win
 1. จิตวิทยา วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ
 • เข้าใจเครื่องมือหลักการสื่อสารเพื่อใช้ในการโน้มน้าวใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม มีศรัทธาและอยากให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทีมงาน
 • จัดทำWork Shop กรณีศึกษา, ฝึกปฏิบัติ, เล่นบทบาทสมมุติ, วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

ท่านสามารถปรึกษาวิทยากรได้ฟรีที่ Line:@dr.surachai

หรือ สแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อการติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้เลย

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1