หลักสูตร การคิดชิงบวก : The Positive Thinking

องค์กรของคุณ เคยประสบปัญหาในการบริหารทีมงาน เช่นนี้หรือไม่..

 • ทัศนคติของพนักงานไม่ดี  คิดลบ ไม่มีใครคิดบวก
 • ไม่สามารถ มอบหมายงานได้ เพราะ ไม่มีใครมี ความคิดเชิงบวก Positive Thinking
 • ไม่มีใครอยากช่วยเหลืองานองค์กร เกี่ยงกันทำงาน
 • ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มืด แปดด้าน เพราะไม่มีแนวการแก้ไขเรื่องความคิด
 • พนักงานไม่รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่มีความต้องการที่จะ คิดบวก?
 • พนักงานท้อแท้ ไม่หนักแน่น โดนชัดจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย
 • และอื่น ๆ

เปลี่ยนทัศนคติการทำงานให้เป็นบวก

หลักสูตร การคิดเชิงบวก : The Positive Thinking 

เปลี่ยน Mindset ให้เป็นบวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

การคิดเชิงบวก หรือ Positive Thinking เป็นเรื่องยาก ในสังคมการทำงาน เพราะ สังคมการทงานนั้นมีคนหลายประเภทอยู่รวมกัน คนบางคนมักคิดไปในทางที่ดี บางคนก็มีความคิดเชิงบวก ก็จะส่งผลให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา แต่คนบางคนอาจคิดไปในทางที่ไม่ดี หรือคิดไปในเชิงลบ ผลลัพธ์ที่ตามมา ก็คือความไม่ดีทั้งกับตนเองและองค์กร

กลไกการทำงานในองค์กรประกอบด้วยหลายภาคส่วน คือ งาน คู่แข่งขัน พนักงานทุกระดับ ซึ่งตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี คือพนักงาน ถ้าพนักงานมีความคิดไปในทางที่ดี มีความคิดเชิงบวก Positive Thinking ย่อมทำให้มีผลงานที่ดีออกมา เพราะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือการทำงานก็มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น พนักงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุมมองของการทำงานจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อทำให้ตนเองมีศักยภาพในการแข่งขันที่เพียงพอ

ในองค์กรต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นที่จะให้มีการพัฒนาบุคลากร ในด้านการพัฒนาความคิด ให้มีความคิดเชิงบวก หรือ Positive Thinking ซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานของบุคลากรนั้นเป็นผลของความคิดของคน คือ ถ้าพนักงานทุกคน คิดเป็น คิดได้ และก็ คิดเชิงบวก หมายความว่าคนใดก็ตามที่มีความคิดที่เป็นบวก ก็จะส่งผลให้ตนเองมี ทัศนคติที่เป็นบวก พลังงานบวกในจิตใจก็จะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้ตนเองประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดก็ตามแต่ และเมื่อมีงานใหม่ ๆ หรือมีโครงการใหม่ ๆ เข้ามา พนักงานคนนั้น ก็จะคิดเสมอว่าตนเองทำได้ เป็นไปได้ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ถ้าพนักงานคนใดมีแนวคิดเช่นนี้มาก ๆ และเป็นทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา ย่อมเท่ากับกำลังสร้างโอกาสของความสำเร็จให้ตนเอง ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่สามารถสร้างพนักงานให้มีแนวคิดของความคิดหรือทัศนคติที่เป็นบวกเช่นนี้เท่ากับเป็นการพัฒนาความสำเร็จให้องค์กร เพราะเมื่อไรก็ตามที่พนักงานสามารถที่จะคิดบวกได้ก็เท่ากับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานที่จะยืนหยัดและต่อสู่เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ถึงแม้จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม  ถ้าองค์กรใดสามารถที่จะร้อยจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือทำให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมที่ทำงานอยู่ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งผู้ที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน ตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการประสานพลังของการทำงานเชิงบวก ภายใต้เป้าหมายหนึ่งเดียวคือความสำเร็จขององค์กร แนวคิดที่จะร้อยจิตใจในทุกฝ่ายเข้ากับแนวคิดขององค์กรได้ ต้องมีพื้นฐานเดียวกันคือความคิดที่เป็นบวก ก็จะทำให้พนักงานในองค์กรมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือมีความมั่นใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้พ้นไป

หลักสูตร “เทคนิคการสร้างความคิดและทัศนคติเชิงบวก เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ”(The Power of Positive Attitude for Excellent Performance : Positive Intelligence Quotient [PQ])  เป็นการวางแนวทางของความคิดผ่านกะบวนการทำงานของสมองให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ เปลี่ยนให้เป็นพัลังงานเชิงบวก สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ตามหลักการที่เป็นสากล และนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับกับบริบทของสังคมไทย สามารถนำไปใช้ เพื่อมุ่งเน้นการคิดบวก เปลี่ยนเป็นทัศนคติเชิงรุก ให้ทุกคน มั่นใจและไม่กลัวในทุกเรื่องที่เข้ามากระทบ เป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงาน และจะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง สร้างจิตวิทยาภายในองค์กร และสร้างวัฒนธรรมการคิดบวก เพื่อความยั่งยืนในการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจกลไกการทำงานของความคิด และการเสริมสร้างพลังคิดบวกทำได้อย่างไร
 2. เปลี่ยนพลังคิดบวกเป็นทัศนคติที่ดี สร้างความมั่นใจในการทำงาน
 3. สามารถนำความคิดบวกมาใช้ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รักบริษัท ผูกพันธ์กับองค์กร เข้าใจในภารกิจของตนเองและ
 4. มีแนวทางในการพัฒนาความคิดเชิงบวกให้ตนเองและบริบทรอบข้าง เป็นวัฒธรรมองค์กร
 5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามความคาดหวัง ขององค์กรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ขององค์กร
 6. เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายตามนโยบายหลักของบริษัท


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

            พนักงานทุกระดับชั้น ผู้จัดการ พนักงาน การจัดการทั่วไป ผู้บริหารองค์กร (Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader)  ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ๆ และผู้สนใจเรื่องการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. เพื่อที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของการคิดเชิงบวกและสามารถนำไปใช้จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานได้
 2. ทำให้ทุกคนมีหลักของความคิด สร้างแนวทางการคิดบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม
 3. สามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงบวก จนทำให้เกิดเป็นนิสัยคิดบวก
 4. เข้าใจหลักการกระตุ้นต่อมสมองเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกในการทำงาน
 5. มีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่เป็นบวก ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการทางความคิด จุดเริ่มทางความคิด และการพัฒนาความคิดเชิงบวก นำไปสู่ทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างผลสำเร็จให้ตนเอง ส่งผลถึงความสำเร็จให้องค์กร
 7. การบริหารวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้มีความคิดเชิงบวกในทุกเรื่องตลอดเวลา
 8. ประยุกต์เทคนิคการคิดเชิงบวกและขยายผลให้ทุกคนในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมการคิดเชิงบวกในองค์กร
 9. ประยุกต์ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นที่1 ความหมายและความสำคัญและองค์ประกอบความสำเร็จของการคิดเชิงบวก

 • Assessment: Positive Intelligence Quotient [PQ]) ทำการสำรวจพื้นฐานของการคิด และความสามารถในการคิดบวกได้มากน้อยเพียงใด ทำให้เข้าใจอุปสรรคของความคิดเชิงบวก 10 ด้านเพื่อค้นหาแนวททางการแก้ไข ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบัน StepPlus Training
 • ความสำคัญของความคิดเชิงบวกต่อการทำงานในปัจจุบัน “สำเร็จหรือจากไป”
 • ความหมายและประโยชน์ในเรื่องการคิดเชิงบวก
 • ความเข้าใจผิดในเรื่องของการคิดเชิงบวก
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อสร้างกลไก ทัศนคติที่เป็นบวก ทำให้ได้ดี ให้มีความสำเร็จ
 • วิเคราะห์พนักงาน 3 ประเภทเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงบวก
 • วิเคราะห์ต้นเหตุของความคิดเชิงลบ 3 อย่าง สร้างปัญหาให้ทุกคน
 • 5 ขั้นตอนการพัฒนาความคิดเชิงบวกการสร้างความยั่งยืนทางความคิด
 • วิเคราะห์จิตวิทยาความปรารถนาของคนและความมุ่งมั่นใจจิตใจ
 • สำรวจ 10 ตัวบั่นทอนความคิด เพื่อสร้างตนเองให้คิดบวก
 • วิเคราะห์ ตัวบั่นทอนในแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อความสำเร็จในการทำงาน
 • แนวทางในการบริหารจัดการกับตัวบั่นทอนเพื่อความยั่งยืนทางอารมณ์
 • จัดทำ Work Shop ชมวีดีทัศน์ ประชุมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และนำเสนอ

วันที่ 2 เสริมสร้างพลังจิตให้คิดเชิงบวก กระตุ๊กต่อมความคิดและสร้างวัฒนธรรมการคิดบวกเพื่อความยั่งยืนของความสำเร็จ

 • 5 แนวทางการพัฒนาพลังจิตคิดบวก จุดเริ่มต้นให้คิดบวก
 • วิเคราะห์เทคนิคปกฏิหารณ์ 3 อย่าง สร้างคนให้คิดบวก
 • 10 เทคนิคการคิดบวก ให้เป็นคิดให้ได้ สร้างหนทางความสำเร็จให้ตนเอง
 • 4 แนวทางการพัฒนาและกระตุ้นพลังบวกในจิตใจ
 • ทำความเข้าใจกับการทำงานของสมอง ความคิดเกิดได้อย่างไร ทำอย่างไรให้คิดเป็น
 • การพัฒนาความคิดเชิงบวกตามแนวของการทำงานของสมอง Brain-Based Positive Attitude
 • การเปลี่ยนและฝังชิปความคิดใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดและการแสดงออกให้ไปในแนวทางที่ดี
 • พัฒนาสร้างวัฒนธรรมการคิดบวกเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ความคิดบวกติดตัวไป
 • แนวทางการพัฒนาความคิดบวกให้เป็นวัฒนธรรม
 • พัฒนาองค์ประกอบและเครื่องมือที่จะสร้างความยั่งยืนทางความคิดให้พิชิตอุปสรรค
 • จัดทำ Work Shop ชมวีดีทัศน์ ประชุมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เล่นบทบาทสมมุติ ประชุมกลุ่ม และนำเสนอ

บทเรียน ออนไลน์ หลักสูตร การคิดเชิงบวก The Positive Thinking

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การคิดเชิงบวก The Positive Thinking

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1