หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management

เข้าใจแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศ

“Effective Change Management for Excellent Performance Program”

 “เตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่นำความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กรผ่าน วิถีของการทำงานที่เล็งผลเลิศทางการบริหารงาน”

หลักการและเหตุผล

            ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เป็นความจำเป็นที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นที่ทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ในองค์กรชั้นนำต่างมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนองค์กร ผ่านการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน ให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ เป้าหมายหรือความคาดหวังที่องค์การต้องการให้ก้าวทันต่อสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง จะมีองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใน การเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือบางครั้งต้อเปลี่ยนแปลงทั้งนอกและในไปในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้พนักงานทุกคนมีการตื่นตัว ปรับตัวทันต่อบริบทที่เปลี่ยนไป ทำให้พนักงานทุกคนต้องเข้าใจกลไกในการทำงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่หยุดนิ่ง ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการที่จะสร้างแบบแผนในการพัฒนา หรือทำให้การเปลี่ยนแปลงมีแบบแผนที่ชัดเจน จะส่งผลที่ดีหว่า เร็วกว่าและประสบความสำเร็จ เพราะทุกคนมีความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการถูกบีบบังคับ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ปรับหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อพนักงานในองค์กร พนักงานบางคนเกิดความไม่แน่ใจ ไม่พอใจ ท้อแท้ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เกิดความขัดแย้ง และอื่น ๆ  สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดผลเสียต่อองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว หลักสูตร ภาวะผู้นำอัจฉริยะกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ มีรูปแบบ ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร จะสามารถทำให้พนักงานทุกคนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง และสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง! ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทำให้ผลลัพธ์การบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีและสามารถเพิ่มผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของการทำงานให้ดีเลิศ
 2. สามารถระบุองค์ประกอบและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร
 3. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 4. บริหารความขัดแย้ง โดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน
 5. สามารถนำไปประยุกต์ต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้องค์กรหัวข้อการอบรม
  Day1: ความสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management & และการบริหารความขัดแย้งConflict Management ในองค์กร

  • ความสำคัญของผู้นำกับการบริการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้นำ
  • การค้นหารูปแบบการบริหารของผู้นำในแบบฉบับตนเอง
  • ความสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย:เปลี่ยนแปลง
  • ทำไมธุรกิจยุคนี้จึงถึงยุคของกาเปลี่ยนแปลง
  • องค์ประกอบการทำธุรกิจ และสำรวจจุดเปลี่ยนแปลง
  • ชนิดชองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และค้นหาความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ
  • วิเคราะห์ ขั้นตอนหลัก การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
  • จัดทำ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

  Day2: วิเคราะห์ บทบาทและหน้าที่ ความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน

  • ใครคือใคร แล้วใครต้องทำอะไร อย่างไร:วิเคราะห์บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ทักษะและความสามารถในการลงปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
  • การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
  • แหล่งที่มาของความล้มเหลว และข้อควรระวังของการเปลี่ยนแปลง
  • วิเคราะห์ประเภทของแรงต้านในรูปแบต่างๆ
  • การบริหารแรงต้าน เพื่อปรับมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน
  • เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management)
  • องค์ประกอบที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลง ด้วย 4 เก่ง เพื่อสร้างสมดุลให้ประสบความสำเร็จ
  • กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของพนักงานกับการเปลี่ยนแปลง
  • ความล้มเหลวและข้อผิดพลาดเมื่อต้องเปลี่ยนแปลง
  • จัดทำ workshop กรณีศึกษา และ workshop  เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงหลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
   ผู้บริหารองค์กร (Management) ผู้จัดการ (Manager) หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้นำทีม (Team Leader) ที่ต้องการ บริหาร การเปลี่ยนแปลง และ บริหารข้อขัดแย้ง: Change and Conflict Managementระยะเวลาฝึกอบรม :   2 วัน 12 ชั่วโมง โดยประมาณวิธีการสัมมนาใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย; Group Discussion, Individual Assignment, Individual/Group Presentation, Role Play in Real Situation for Individual, Case Study, Clip Video(DVD)

   ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย 

   นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการบริหารจัดการและเรื่องภาวะผู้นำ

   การลงทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา:

   สำหรับผู้สนใจลงทำเบียน กรุณากรอกข้อความในตารางข้างล่างนี้ เพื่อยืนยันการลทำเบียน และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management

    ชื่อ-นามสกุล (ผู้ประสานงาน)

    เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)

    อีเมล์ (ผู้ประสานงาน)

    บริษัท

    เว็บไซต์

    หลักสูตรที่ลงทะเบียน

    ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 1)

    ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 1)

    ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 2) ถ้าไม่มี ให้ตอบว่า "ไมมี"

    ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 2)

    ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 3)ให้ตอบว่า "ไมมี"

    ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 3)

    ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 4)ให้ตอบว่า "ไมมี"

    ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 4)

    ชื่อ-นามสกุล (คนอบรมที่ 5)ให้ตอบว่า "ไมมี"

    ตำแหน่ง (คนอบรมที่ 5)

    ท่านทราบข่าวการอบรมสัมมนาจาก(โปรดระบุ)

    www.Stepplustraining.com
    www.facebook.com/StepPlusTrainingConsulting
    www.facebook.com/Stepplustraining
    โบว์ชัว
    การส่ง mail ประชาสัมพันธ์
    google
    อื่นๆ(โปรดระบุ)

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    StepPlus Training ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management
    เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในระยะเวลาอันสั้น

  UA-75256908-1