หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมขาย คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่?

 1. ทีมขายไม่ตั้งใจขาย ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขาย
 2. ทีมขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้
 3. ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 4. ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงานของตนเอง
 5. ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้
 6. ทีมขายการขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขาย ทำให้มีความสับสนและขาดทิศทาง
 7. ข้อขัดแย้งในทีมขายด้วยกันเองจนส่งผลกับยอดขายของทีม
 8. ปัญหาต่าง ๆ ในทีมขายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

วัตถุประสงค์

 1. ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทีมขาย
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เข้าใจขั้นตอนของ 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขายอย่างละเอียดและปฏิบัติได้
 4. เข้าใจหลักการวางแผนผังแม่บทของทีมขาย และสามารถประยุกต์ในการทำงานจริง
 5. สร้างและพัฒนาทีมงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 6. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมขาย

 

หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

เปิดเผยเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างบริหารทีมขาย 
ให้ “เพิ่มยอดขาย” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ยอดขายในทุกองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเพียงคนใดคนหนึ่ง การสร้างยอด การเพิ่มยอดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากทีมงานขายที่ถูกกำกับและดูแลจากผู้นำการขาย ที่จะต้องเปลี่ยนหรือพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายให้เป็นการสร้างยอดขาย  ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับผู้นำการขาย เพราะพนักงานขายทุกคนต่างมีแนวคิดเป็นของตนเอง ไม่ว่าสินค้าที่จะหน่ายจะเป็นสินค้าเช่นไร เช่น สินค้าบางตัวอาจจะขายได้ด้วยตนเอง เช่นสินค้าที่จำหน่ายตามฤดูกาล ผู้นำการขายยังเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการที่จะผลักดันให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจากพนักงานพนักงานขายของตนเอง ดังเช่นองค์กรชั้นนำทั่วไปจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้นำการขายเพื่อให้ผู้นำการขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมงานขายของตนเอง มีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดีที่จะสร้างยอดขาย  ซึ่งผู้นำการขายที่ล้มเหลวในหลายองค์กรเพราะองค์กรมีความความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะของการขายที่เก่งของพนักงานขายที่เก่งจะสามารถมารถขึ้นมาบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารทีมขายเป็นทักษะคนละประเภทกัน ดังนั้นองค์กรขั้นนำจึงมีประบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำงานขายแบบเจาะลึกเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร “6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย 6 Tools to Manage Sales Team” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้นำการขาย ทำให้สามารถบริหารทำให้ทีมขายสามารถทำงานขายเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการสร้างยอดขาย และการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ในทีมงานขายของพนักงานขายแต่ละคนรวมถึงปัญหาของทีมขายเช่นกัน สร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการหล่อหลอมให้ทีมขายนำศักยภาพที่แท้จริงมาเพื่อสร้างยอดขายทำให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและถาวรต่อไป

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

 • พัฒนาแนวคิดและทักษะในการบริหารทีมขายที่มุ่งผลงานการขายเป็นที่ตั้ง
 • สร้างยอดขายจากทักษะการขายของทีมงาน ที่ต้องเร็ว คม และชัดเจน
 • สิ่งที่ควรและไม่ควร ทำในฐานะของการเป็นผู้บริหารทีมขาย
 • ศึกษา 6 กล่องเครื่องมือ ที่จะทำให้งานขายมีความลื่นไหล ไร้อุปสรรค
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างทีมขาย และทำอย่างไรให้เก็บรายละเอียดขององค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการขาย
 • เข้าใจถึงวิธีการสร้างรูปแบบการขายที่สำคัญ (Master Sales Pattern)
 • เข้าใจหลักในการเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย ให้ทีขาย
 • รู้และเข้าใจถึงหลักการทำแผนกลยุทธ์ด้านการขาย (Strategic Sales Planning)
 • การจัดโครงสร้าง (Organizing) การแบ่งเขตความรับผิดชอบและการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning)
 • หลักการสร้างแรงจูงใจ การสร้างพลังให้ทีมงานขาย
 • นำไปพัฒนายุทธวิธีในการบริหารทีมงานขายเพื่อสร้างยอดขาย


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 : How to build up effective modern sales force management?

 • สำรวจความท้าทายและความพร้อมในการเพิ่มยอดขายของทีมงานขาย
 • บทบาทในการเป็นผู้บริหารทีมขายอัจฉริยะ
 • ข้อเท็จจริงในการบริหารทีมขายในอนาคตเพื่อการพัฒนาทีมให้ทันกาล
 • รูปแบบในการสร้างทีมขายในอุดมคติเพื่อเพิ่มยอดขาย: Sales Dream Team
 • แม่บทหรือหลักของกระบวนการในการ สร้างคนขาย ให้เข้ากับงาน
 • พัฒนากล่องเครื่องมือ 6 ใบในการบริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสมดุลในการวางแผนการขาย เป้าหมาย และ คน
 • กรอบในการวางแผนการขายเพื่อการสร้างเป้าขายในทุกสถานการณ์
 • องค์ประกอบในการสร้างแผนงานการขายให้มีความเหมาะสมกับทีมขาย
 • เทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อสร้างแผนการของการขาย
 • รูปแบบในการพยากรณ์ยอดขาย และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริง
 • ข้อผิดพลาดในการวางแผนการขาย แต่ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • จัดทำ Workshop กรณีศึกษา ฝึกหัดรายบุคคล ระดมสมองและนำเสนอ

วันที่ 2 การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 • สาเหตุที่การสร้างมาตรฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารจัดการเพื่อบริหารทีมงาน
 • องค์ประกอบการสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ
 • การสร้างมาตรฐานทีมงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร
 • อะไรคือแนวคิดในการสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ?
 • 4 คุณลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 • รูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะต่างๆและการออกแบบโครงสร้างเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
 • เพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ: หลักการในการสร้างผลผลิตในการทำงานเพิ่มผลผลิตองค์กร
 • วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
 • กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • Workshop: กรณีศึกษา,วีดีโอ, การปรึกษากลุ่ม, อภิปรายและนำเสนอ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1