หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ : Key Account Management

วัตถุประสงค์ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
ดังที่ทุกคนได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในยุคปัจจุบันนั้น สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้หลายองค์กรประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญ(Key Account) จึงเป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ

 

หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ : Key Account Management

หลักการและเหตุผล

ดังที่ทุกคนได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่า ในยุคปัจจุบันนั้น สภาวะทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงทำให้หลายองค์กรประสบกับปัญหาในการ ดำเนินธุรกิจ จึงต้องทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญ(Key Account) จึงเป็นแนวทางการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว ทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินการทางธุรกิจ หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ(Key Account Management) จึงเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้เกิดกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรแบบยั่งยืน

%

ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเฉพาะตัวของพนักงานขายทั้งมีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์

 2.  ทำให้เข้าใจกลไกของการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

 3. เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น โดยใช้กลไกที่สร้างได้จากตนเอง


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้ ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 

  แนวทางการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า
• เล็งเป้า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในทศวรรษหน้า
• วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารลูกค้าคนสำคัญถึงสำคัญ
• ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับลูกค้าคนสำคัญ
• วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน
• การค้นหาและบริหารความคาดหวังของลูกค้าคนสำคัญแบบ Win-Win
• การค้นหาและการจำแนกประเภทลูกค้าคนสำคัญในแต่ละองค์กร
• เทคนิคการสร้างมาตรฐานเพื่อการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
• การวางกลยุทธ์ K-A-M เพื่อความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
• กรณีศึกษา

วันที่ 2

  โครงสร้างการจัดการลูกค้าคนสำคัญ
• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ
• การเตรียมความพร้อมที่สำคัญในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
• การสื่อสารแบบลูกค้าคนสำคัญ
• การติดต่อลูกค้าคนสำคัญแบบไม่ปฏิเสธ
• การจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าคนสำคัญ
• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าคนสำคัญ
• ประเภทข้อร้องเรียนต่าง ๆ
• กรณีศึกษา

ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

Key Account Management

 

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

Key Account Management

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1