หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills​

(เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ )


วัตถุประสงค์

 •  ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นของผู้แทนขาย
 • เพื่อสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ผู้แทนขาย เปิดการขาย ค้นหาข้อมูล
  นำเสนอและปิดการขาย
 • เข้าใจขั้นตอนการขายในแต่ละขั้นตอน อย่างละเอียด และปฏิบัติได้
 •  เข้าใจกระบวนการของการขายที่มุ่งเน้นการนำเสนอที่ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
 • พัฒนายอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

การออกแบบหลักสูตร

          แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจากกระบวนการ “การวิจัยและค้นคว้า” ในเรื่องพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อและอิทธิพลในการขาย โดยการสำรวจ ผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและรวบรวมจากบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นราย บุคคล ที่เรียกว่า ระบบโค้ชชิ่ง (COACHING)

 

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร  สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง 
Advance Modern Selling Skills

หลักการและเหตุผล

ในสมรภูมิของการทำธุรกิจ ก็ไม่แตกต่างจากสมรภูมิรบ ดังเช่นที่ ซุนวู กล่าวไว้ว่า การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงเป็นคำกล่าวที่มีความเป็นอมตะนิยม ในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังเช่นยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ทำธุรกิจต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้ทันต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากกระบวนการของ การขาย มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิด การขาย ในอดีต กลไก การขาย มีความซับซ้อน โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer Centric ซึ่งสาเหตุหลักที่ต่างก็นำแนวคิดเช่นนี้เป็นที่ตั้งเพราะเป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างว่า หัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขายนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร การเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร หลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง: Advance Modern Selling Skills” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

 •  พัฒนาแนวคิดและทักษะการขายอย่างมืออาชีพซึ่งส่งผลต่อยอดขายขององค์กร
 • มีระบบการทำงานในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย
 • บริหารจัดการในสถานการณ์การขายที่ซับซ้อนโดยการแบ่งขั้นตอนการขายเป็นส่วน ๆ และจัดลำดับของความสำคัญกิจกรรมการขายเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด
 • พัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขาย ตั้งแต่การติดต่อ การหาข้อมูล การแก้ข้อมูลโต้แย้งและปิดการขาย ทำให้มีการวางแผนงานการขายล่วงหน้า
 • มีทักษะในการค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
 • สามารถสื่อสารได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การใช้ภาษากาย ภาษาคำพูด การฟัง
 •  สามารถที่จะนำเสนอได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
 •  ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

  ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทีมขาย ผู้แทนฝ่ายขายทุกระดับ  พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1  วิเคราะห์จิตวิทยาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละประเภท

 • เปิดแนวคิดแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายต้องเปลี่ยนเส้นทางการรุก
 • ดัชนีชี้วัดการขายใหม่ เคลื่อนสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ
 • ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ TOP Sales Model: A B C D E Key Success Solutions
 • วิเคราะห์จิตวิทยากระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า เมื่อต้องการซื้อสินค้า
 • วิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น    การวิเคราะห์จิตวิทยาในคุณลักษณะของบุคคล 4 มิติ
 • วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าในแต่ละประเภท
 • หลักวิธีและเทคนิคการติดต่อเข้าพบกับลูกค้าแต่ละคุณลักษณะบุคคล เพื่อ โดนใจ ใช่เลย
 • Work Shop การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ มีการจัดทำการจัดทำ Assessment เพื่อเข้าใจคุณลักษณะของผู้ขายและนำมาใช้วิเคราะห์ลูกค้า

 

วันที่ 2  วิเคราะห์โครงสร้างการขายในรูปแบบต่างๆ  

 • วิเคราะห์โครงสร้างการขายในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่การเป็น TOP Performance
 • การเตรียมความพร้อม เพื่อขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
 • สร้างแนวคิดและพัฒนาหลักวิธีและเทคนิคที่ไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ออร์เดอร์
 • วิเคราะห์การเคลื่อนการขายในแต่ละขั้นตอนอย่างนักขาย TOP Performance
 • เจาะลึกแนวทางการวิเคราะห์ความในใจลูกค้า แบบ Customer Inside
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษาพูด ภาษากาย และการฟัง
 • วิเคราะห์การสื่อสาร การตั้งคำถามและประเภทของคำถามที่ทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • กระบวนการในการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • เทคนิคจิตวิทยาการนำเสนอ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • จิตวิทยาการเข้าประชุม การโน้มน้าว การจูงใจ ลูกค้า
 •  เทคนิคการบริหารจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้า และการสร้างข้อได้เปรียบในการแก้ข้อโต้แย้ง
 • ชมวีดีทัศน์ และการทำ Work Shop ในรูปแบบ LIVE Work Shop

 หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง 
Advance Modern Selling Skills

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร สุดยอดกลยุทธ์ การขาย ชั้นสูง 
Advance Modern Selling Skills

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1