หลักสูตร สุดยอด เทคนิคการขายหน้าร้าน

Booth & Shop Selling Techniques 

(เทคนิคการเข้าถึงและการโน้มน้าวใจที่มีต่อลูกค้านั้นเป็นกระบวนการของการขายที่มีอิทธิพลและมีบทบาทที่สำคัญต่อการเพิ่มยอดขายเป็นอันมาก แนวโน้มของกลยุทธ์การขายเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะอิทธิพลการเปิดหน้าร้านหรือเปิดบูธหรือสำนักงานขายย่อเพื่อจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้านั้นมีเพิ่มมากขึ้น)


วัตถุประสงค์ หลักสูตร การขาย


1. ผู้บริหาร และทีมงานขาย ตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการที่สำคัญในการขายหน้างาน
2. มีความเข้าใจความรู้สึกที่จะรับรู้ถึงความต้องการที่สำคัญของลูกค้าในช่วงเวลาสั้นๆ
3. สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่โดนใจ

 

วิธีการสัมมนา

• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop
• บทบาทสมมุติ
• กิจกรรม
• กรณีศึกษา(Case Studies)

 

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร สุดยอด เทคนิคการขายหน้าร้าน

Booth & Shop Selling Techniques 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนั้นต่างยอมรับกันว่าการเปิดบูธหรือสำนักงานเพื่อการขายเพิ่มมากขึ้น เช่น ในวงการอสังหา ริมทรัพย์ที่มีการเปิดสำนักงานขายย่อยหลายแห่งและมีการเคลื่อนย้ายเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงหัวใจสำคัญใน การขายเช่นนี้จึงอยู่ที่ตัวผู้ขายที่ต้องมีทักษะแนวทางหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อนั้นสามารถที่จะตัวสินใจในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือถ้าลูกค้ากลับออกไป จะกลับเข้ามาพิจารณาโครงการที่ตนเองนั้นได้เสนอไป เทคนิคการเข้าถึงและการโน้มน้าวใจที่มีต่อลูกค้านั้นเป็นกระบวนการของการขายที่มีอิทธิพลและมีบทบาทที่สำคัญต่อการเพิ่มยอดขายเป็นอันมาก แนวโน้มของกลยุทธ์การขายเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะอิทธิพลการเปิดหน้าร้านหรือเปิดบูธหรือสำนักงานขายย่อเพื่อจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้านั้นมีเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางเดียวที่จะทำให้ ผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีโอกาสได้พบเจอกัน มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน ทำความเข้าใจและร่วมกันตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ ดังนั้นผู้ที่จะทำงานขายประจำนำนักงานย่อย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกระบวนการของการขาย มีความเข้าใจในหลักการที่สอดคล้องกับแนวการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีวิธีการของการขายที่แยบยล ไม่เป็นการเร่งรัดมากเกินไป หรือไม่เป็นการเย็นชา จนทำให้ไม่ได้รับการซื้อสินค้าจากลูกค้า กระบวนการต่าง ๆ เช่นนี้ ผู้ทำงานขายต้องมีการผสมผสาน ชั้นเชิงการขาย ที่ต้องมีศาสตร์ที่สำคัญหลายองค์กระกอบ เพื่อสร้างความแตกต่างของตนเองกับผู้อื่น ทำให้สินค้า หรือร้านค้าของตนเองนั้นมีความโดดเด่น เหนือผู้อื่น หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน” ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการขายหน้าร้านในยุคปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีการผสมทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง ที่ผู้ขายจะนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ในกิจกรรมของการขายของตนเองเมื่อต้องขายหน้าร้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำหาสินค้าของตนเองนั้นให้มีความโดดเด่นเหนือผู้อื่น..และกระตุ้นยอดขายตามแนวทางของผู้ขายหน้างานพึงจะมี ทำให้การเจริญเติมโตได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1. เข้าใจหลักการที่สำคัญในการขายหน้างาน
2. มีความเข้าใจความรู้สึกที่จะรับรู้ถึงความต้องการที่สำคัญของลูกค้าในช่วงเวลาสั้นๆ
3. สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่โดนใจ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานขานหน้างาน ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ทุกองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกัน และต้องการสร้างกลไกการเป็นลูกค้าที่ยั่งยืนขององค์กร ผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตาม และวัดผลการดำเนินการงานด้านการตลาดขององค์ก

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1  วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละประเภท และเข้าใจกระบวนการการนำเสนอขายได้ใจลูกค้า

• แนวคิดการขายในทศวรรษหน้า นำสู่ยุคขายหน้างานอย่างมืออาชีพ
• สภาวการณ์ของการขายในทศวรรษหน้า ที่นักขายต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการขาย
• องค์ประกอบการขายหน้างานที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอล
• ประเภทนักขายและความเหมาะสมในการเป็นนักขายในโลกอนาคต
• ลักษณะของธุรกิจการเปิดหน้างานและแนวคิดของผู้มาเดินซื้อสินค้า
• องค์ประกอบการทำธุรกิจแบบหน้างาน..เป็นจุดสัมผัสโดยตรงต่อลูกค้า
• ความเข้าใจผิดที่มีต่อลูกค้าหน้างาน
• การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ ตามหลัก “รู้ใจเขา เราขายได้”
• สิ่งที่ควร(Do)และไม่ควร(Don’t) ทำเมื่อต้องขายหน้างาน
• การวิเคราะห์ความต้องการ บุคลิกลักษณะของลูกค้า ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพื่อเตรียมตัวการนำเสนอชิ้นงาน
• กรณีศึกษาและ Work shop

วันที่ 2  วิเคราะห์โครงการการนำเสนอและปรับบุคลิกภาพเพื่อการขายหน้างาน

• เทคนิคการสร้างและจัดกระบวนการขายหน้างานอย่างมืออาชีพ
• วางวางกรอบการนำเสนอที่สำคัญในการขายหน้างาน
• เทคนิคการนำเสนอเพื่องานขาย ให้มัดใจลูกค้า
• การตอบข้อคำถามคาใจ..ให้ได้ใจ..ได้งาน
• การติดต่อและเปิดการขายอย่างไร? ไม่ให้ลูกค้าปฏิเสธ
• บุคลิกภาพ การวางตัวการให้บริการ..เมื่อต้องอยู่หน้าลูกค้า
• สื่อสารอย่างไร..ไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ยอดขาย (ความลับของนักขายมืออาชีพ)
• เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
• กรณีศึกษาและ Work shop

หลักสูตร สุดยอด เทคนิคการขายหน้าร้าน

Booth & Shop Selling Techniques 

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร สุดยอด เทคนิคการขายหน้าร้าน

Booth & Shop Selling Techniques 

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
    บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1