หลักสูตร Key Account Management อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

ถ้าคุณเคยเจอปัญหาในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Managment เช่นนี้หรือไม่?

 1. ทีมขายไม่รู้เทคนิคในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ 
 2. ทีมขายไม่มีทักษะที่ดีพอในการบริหารลูกค้าคนสำคัญขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้
 3. ลูกค้ามีความคาดหวังในตัวพนักงานขายที่มาก 
 4. ทีมขายขาดเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารลูกค้า
 5. ทีมขายทำงานไม่ประสานงานกันเพื่อบริหารลูกค้าคนสำคัฯ Key Account Management
 6. ทีมขายการขาดมาตรฐานในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้มีความสับสนและขาดทิศทาง
 7. ข้อขัดแย้งในทีมขายและแผนกอื่นๆ จนส่งผลกับยอดขายของทีม เพราะไม่เข้าใจ หลักการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
 8. ปัญหาต่าง ๆ ในทีมขายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

วัตถุประสงค์ หลักสููตร Key Account Management หรือ อบรมการบริหารลูกค่าคนสำคัญ

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับกลยุทธ์
 2. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้ทีมงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ากลยุทธ์
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจใน แนวคิด ขั้นตอน และหลักการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
 5. เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับกลยุทธ์ สามารถสร้างคุณค่าตลอดจนความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง

 

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ 

Key Account Management : KAM

หลักการและเหตุผล หลักสูตร Key Account Management อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น ต่างเป็นที่ทราบกันดีว่า ลูกค้าคือหัวใจของความสำเร็จ ถ้าองค์กรใดมีลูกค้าระดับกลยุทธ์จำนวนมาก ๆ เท่ากับว่าหนทางของความสำเร็จของธุรกิจเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพราะสภาวะทางการขายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีกลไกต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ทำให้สภาพของการแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้ผู้ขายทุกคนต่าง ต้องปรับตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง ซึ่งในความเป็นจริงนั้นหลายองค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน ต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ทุกคนในทีมงานมีความสับสนในการให้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังเช่น ลูกค้าที่พึงได้รับการบริการที่ดีแต่ทีมงานขายมองข้าม ทำให้ ลูกค้าไม่พอใจเพราะไม่ได้รับการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีพอ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งที่มีการตอบสนองความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนทำให้เกิดความประทับใจมากกว่าองค์กรของเรา

ในองค์กรชั้นนำระดับโลกต่างมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างลูกค้า รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบดังนี้

 • วิเคราะห์ สิ่งที่ที่ทีมงานขายต้องทำอะไร ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารความสัมพันธ์ในแง่การลงทุนเทียบกับผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับ
 • วิเคราะห์การตัดสินใจของลูกค้า ว่ามีวิธีการในการตัดสินใจอย่างไรในการซื้อสินค้า ซึ่งรวมไปถึงมุมมอง วิธีการที่สำคัญในการตัดสินใจของลูกค้า
 • วางแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างกลไกการบริหารความสัมพันธ์ระยะยาว โดยมองถึงความคุ้มทุนในการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทีมงานขายจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ เน้นความสัม พันธ์ที่แตกต่างออกไปตามแนวทางของลูกค้าแต่ละคน

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคนสำคัญ (Key Account Management) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแนวทางกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าระดับกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารความสัมพันธ์ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย ในการเลือกเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแนวทางที่ควรจะเป็น ลูกค้าระดับกลยุทธ์ในองค์กรนั้นมีไม่มาก แต่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ การเรียนมุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ทำให้องค์กรก้าวหน้าและประสบกความสำเร็จแบบยั่งยืน

หลักสูตร Key Account Managmement

ประโยชน์ที่ผู้เข้า อบรมหลักสูตร Key Account Managment จะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ:

  • พัฒนาแนวคิดและทักษะการเกี่ยวกับมุมมองทางกลยุทธ์ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าในระดับกลยุทธ์
  • เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการในการดำเนินการให้มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของลูกค้า
  • มีแนวทางการบริหารจัดการลูกค้าระดับกลยุทธ์ ผ่านการกระบวนการที่ชัดเจน
  • มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ ด้วยหลักการที่เป็นสากล
  • ให้ความร่วมมือและทำงานลูกค้าระดับกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ ทำให้มีผลสำเร็จที่สูงสุด


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 ความสำคัญของการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์ Key Account Maanagement

 • แนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันและในทศวรรษหน้า
 • การวิเคราะห์ หน้าต่างแห่งโอกาสและอุปสรรค ด้วยแนวคิด “เข้าใจ จัดการ เบ็ดเสร็จ”
 • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างกลไกการปรับตัว
 • วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจึงสำคัญกับองค์กร
 • การวางแผน ในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • ความหมายและความเข้าใจในมุมมองที่ต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • องค์ประกอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • วิเคราะห์ ค้นหาลูกค้าคนระดับกลยุทธ์ เพื่อไม่ให้หลงทาง
 • กลไกความเข้าใจในการบริหารจัดการลูกค้ายุคสืบทอดธุรกิจสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน หรือ Gen2
 • วิเคราะห์ความต้องการของนักธุรกิจยุค Gen2 เพื่ออกแบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่อง
 • การวิเคราะห์มุมมองที่ผู้ขายควรมีต่อลูกค้ายุคนี้และต่อ ๆ ไป
 • แนวทางในการจำแนกลูกค้า ให้สอดคล้องแบเป้าหมายขององค์กร
 • ทักษะที่จำเป็นที่ต้องมีเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • การจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

วันที่ 2: กลยุทธ์และการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์

 • มุมมองของลูกค้า ที่มีต่อบริษัท ที่จะมาดูแล Key Account Management
 • การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • แนวทางในการจัดโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • ขั้นตอนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การวางแผน สร้างกลยุทธ์ และการดำเนินการ อย่างมืออาชีพ
 • การสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์ แบบ โดนเลย ใช่เลย
 • การพัฒนาการสื่อสาร และการนำเสนอ ให้สอดคล้องต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • การบริหารปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกค้าความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
 • ขั้นตอนการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าคนสำคัญ
 • การเข้าใจและการดำเนินการตามขั้นตอนในการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • การจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management 

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร 6 เครื่องมือหลักในการบริหารทีมขาย

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1