การบริหารลูกค้าคนสำคัญ คือ แนวทางการบริหารความพึงพอใจให้ลูกค้ารายหลัก หรือ ลูกค้าคนสำคัญขององค์กร ที่มีจำนวนไม่มาก แต่สำคัญเพราะมียอดขายที่สูง ให้ยังคงซื้ออย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตร ฝึกอบรม Key Account Management: KAM อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

7 องค์ประกอบหลัก ในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management: KAM  มีดังนี้:

1.การค้นหาลูกค้าคนสำคัญ

2. เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ

3. การวิเคราะห์ กิจกรรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

4. การวางแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญเชิงกลยุทธ์

5. การให้คุณค่าและโซลูชั่น

6. การสร้างกิจกรรมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

7. การติดตามและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1.การค้นหาลูกค้าคนสำคัญ: เป็นหน้าที่พนักงานขายจำเป็นต้องเข้าใจว่า ใครคือลูกค้าคนสำคัญ ใครคือคนที่พนักงานขายต้องเข้าไปบริหารสความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสูด

2. เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนสำคัญ : พนักงานขายจะต้องเข้าใจความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของลูกค้าคนสำคัญ เพราะลูกค้าคนสำคัญ อาจมีความต้องการที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลาอย่างถ่องแท้ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการสร้างความพอใจให้ลูกค้าคนสำคัญ 

3. การวิเคราะห์ กิจกรรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ : การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ เพื้อสรางความพอใจ เป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการบริหารลูกค้าคนสำคัญ พนักงานขายควรสร้างสายสัมพันธ์โดยอาศัยความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ  ซึ่งรวมถึงการติดต่อเป็นประจำ เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า

4. การวางแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญเชิงกลยุทธ์ : พัฒนาแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ที่ครอบคลุมโดยสรุปวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับแต่ละลูกค้าคนสำคัญ  แผนนี้ควรสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้าและวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกัน

5. การให้คุณค่าและโซลูชั่น : พนักงานขายควรมุ่งเน้นที่การนำเสนอคุณค่าและโซลูชั่นมากกว่าการกดดันการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงอย่างเดียว ควรระบุโอกาสในการแก้ไขจุดบกพร่องให้ลูกค้าในเชิงรุก เสนอการปรับปรุง และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

6. การสร้างกิจกรรมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ : กิจกรรม คือแนวทางสำคัญที่ต้องมีร่วมกับการ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกีบลูกค้าคนสำคัญ  เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้ลูกค้าคนสำคัญ  การสื่อสารควรได้รับการปรับแต่งตามความต้องการและความเหมาะสมกับลูกค้าคนสำคัญ

7. การติดตามและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง : ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าคนสำคัญอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมคำติชม การวัดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และการปรับกลยุทธ์ตามผลลัพธ์ ดำเนินการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ โดยทันที

หลักสูตร ฝึกอบรม Key Account Management KAM อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการบริหารความพึงพอใจให้ลูกค้าคนสำคัญที่เป็นลูกค้ารายหลักให้องค์กร ซึ่งผู้ดูแลลูกค้าคนสำคัญ ต้องมีจิตวิทยาชั้นสูงในการบริหารลูกค้าคนสำคัญให้พึงพอใจสูงสุด เพื่อการซิ้อยางต่อเนื่อง  

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย สามารถนำแนวคิดที่เป็นกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าคนสำคัญ ในการตัดสินใจที่ถูกต้องที่จะทำธุรกิจร่วมกับองค์กรของผู้ขาย

วิทยากรได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไป Certified Trainer ในหลักสูตร การบริหารจัดการ และ หลักสูตร Executive Leadership

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

วิทยากรเคยจัดรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางนักขาย” ทางเนชั่น

ภาพ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย จัดรายการเส้นทางนักขาย ทางโทรทัศน์ช่อง Nation

หลักสูตรนี้ วิทยากรจบการศึกษาเรื่องการขาย จาก มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก และการเจรจาต่อรอง จาก มหาวิทยาลัย Notre Dame และ ประเทศอเมริกา

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
Jack-Canfield ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
W. Chan Kim Blue Ocean Strategies และดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-
Brain Tracy ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย-John-C-Maxwell Leadership

เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม อย่างย่อ

หลักสูตร ฝึกอบรม การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management: KAM เน้นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างมาก การบริหารลูกค้าคนสำคัญ จะรักษาระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีค่าที่สุดของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และต้องเพิ่มความสำคัญมากขึ้นไป เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจ

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณมีทักษะ กลยุทธ์ และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการเป็นเลิศในศิลปะของการจัดการบัญชีหลัก (KAM)

การจัดการบัญชีหลักไม่ใช่แค่การบริหารลูกค้าคนสำคัญ ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของคุณเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้าที่เป็นคนสำคัญให้องค์กร ที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

จะมีการวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าสูงกว่าที่เคย บริหารความสำคัญลูกค้า Key Account Management KAM ถือเป็นความจำเป็นสำหรับลูกค้าระดับกลยุทธ์ ที่พนักงานขายจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ อุตสาหกรรมของพวกเขา และความต้องการเฉพาะของพวกเขา

หลักสูตร ฝึกอบรม การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management: KAM จะมอบเครื่องมือในการพัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์ การบริหารลูกคค้าคนสำคัญ Key Account Managment KAM ที่ออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ความภักดี และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว

หลักสูตร ฝึกอบรม การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management: KAM นี้ คุณจะได้อธิบายได้ถึงหัวข้อสำคัญต่างๆ มากมาย รวมไปถึง:

 1. การระบุและการแบ่งกลุ่มลูกค้าคนสำคัญ
 2. สร้างความไว้วางใจและสายสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญ
 3. การพัฒนาแผนบัญชีที่ปรับแต่งตามความต้องการ
 4. เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
 5. การวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพของลูกค้าคนสำคัญ

วิทยากร เคยทำงานในบริษัท 1 ใน 500 ฟลอจูน อเมริกา เป็นผู้ดูแลลูกค้าคนสำคัญ จึงมี เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์หลายปีในการบริหารลูกค้า ที่จะแนะนำคุณผ่านกรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงและแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ทันทีในชีวิตการทำงานของคุณ

การปรับปรุงทักษะการบริหารลูกค้าคนสำคัญ มีความสำคัญสำหรับพนักงานขายทุกคน หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพการบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management: KAM ได้อย่างเต็มที่ ด้วยเครื่องมือการบริหารลูกค้าคนสำคัญระดับกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

หลักสูตร ฝึกอบรม Key Account Management: KAM อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

หลักสูตรการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

ความเป็นมาของหลักสูตร ฝึกอบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management : KAM

ลูกค้ารายหลาก เป็นลูกค้าคนสำคัญที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ เพราะการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่ดี จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอย่างจต่อเนื่อง และ ลูกค้าคนสำคัญจะเป็นลูกค้าที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก ทำให้ในทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารลูกค้าคนสำคัญเป็นแนวทางที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าคนสำคัญ พนักงานที่มีหน้าที่บริหารลูกค้าคนสำคัญต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง  แต่บ่อยครั้งที่ เจอปัญหาในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Managment เช่นนี้หรือไม่?

1.พนักงานขาย ไม่เข้าใจการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ปิดการขายไม่ได้ จึง โทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ด้วยเหตุผลเดิม ๆ ว่า ลูกค้าคนสำคัญ เรื่องมากปัญหาเยอะ แต่ความจริง ทีมขายไม่รู้เทคนิคในการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่ดีพอ

2. ทัศนคติในการบริหารลูกค้าคนสำคัญเป็นลบ ไม่เชื่อเรื่องการวางบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ กระตุ้นตนเองให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าคนสำคัญ ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จ

3. ขาดแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่ดีพอ ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการขายเชิงรุก ไม่มีแนวทางการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่ชัดเจน

4. ทีมขายไม่มีทักษะที่ดีพอในการบริหารลูกค้าคนสำคัญขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้

5. ไม่เข้าใจเรื่องบทบาท ภาระหน้าที่ ของตนเองในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้ขายไม่ได้ หรือขายได้ไม่ดีเท่าที่ควร

6. ไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทรมเพลสในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ วางแผนการที่ชัดเจน

7. ลูกค้ามีความคาดหวังในตัวพนักงานขายที่มีหน้าที่ บริหารลูกค้าคนสำคัญ แต่พนักงานไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจตามที่ลูกค้าคาดหวัง ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ และ ผิดหวัง

8. ทีมบริหารลูกค้าคนสำคัญ ขายขาดเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำงานอยู่ในกรอบความคิด ทำให้ไม่มีอะไรไหม่ ๆ มาแลกเปลี่ยนกับลูกค้า

9. เพราะการบริหารลูกค้าคนสำคัญต้องมีการทำงานเป็นทีม แต่ความจริงปรากฏว่าทีมขายทำงานไม่ประสานงานกันเพื่อบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management

10. ทีมขายการขาดมาตรฐานในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้มีความสับสนและขาดทิศทาง ในารบริหารลูกค้าคนสำคัญ

11. ข้อขัดแย้งในทีมขายและแผนกอื่นๆ จนส่งผลกับยอดขายของทีม เพราะไม่เข้าใจ หลักการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

12. ปัญหาต่าง ๆ ในทีมขายที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

  หลักสูตร Key Account Managmement

  หลักการและเหตุผล หลักสูตร Key Account Management อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

  การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น ต่างเป็นที่ทราบกันดีว่า ลูกค้ารายหลัก เป็นหัวใจของความสำเร็จในการทำธุรกิจ ถ้าองค์กรใดมีลูกค้าคนสำคัญระดับกลยุทธ์จำนวนมาก ๆ เท่ากับว่าหนทางของความสำเร็จของธุรกิจก็มีมากไปด้วย

  เป็นที่ทราบดีว่า สภาวะทางการขายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีกลไกต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาผู้ขายทุกคนต่าง ต้องปรับตัว รักษาลูกค้าคนสำคัญไว้ให้ได้มากที่สุด

  เพราะลูกค้าคนสำคัญจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง ซึ่งในความเป็นจริงนั้นหลายองค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน ต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพราะลูกค้าคนสำคัญเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้ส

  ทำให้ทุกคนในทีมงานมีความสับสนในการให้บริหารลูกค้าคนสำคัญ ดังเช่น ลูกค้าที่พึงได้รับการบริการที่ดีแต่ทีมงานขายมองข้าม ทำให้ ลูกค้าไม่พอใจเพราะไม่ได้รับการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีพอ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งที่มีการตอบสนองความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนทำให้เกิดความประทับใจมากกว่าองค์กรของเรา

  ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่มีพนักงานขายที่ มีหน้าที่บริหารบริหารลูกค้าคนสำคัญ ขายได้ เข้าใจขั้นตอนการวางแผนการขายได้อย่างมืออาชีพ จะส่งผลถึงความสำเร็จในการขาย ปิดการขายได้มาก ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายองค์กรมี

  การวางแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ เป็นภาระหน้าที่หลักของพนักงานขายและมีการ บรรจุให้เป็นสมรถนะหลักของพนักงานขาย เพื่อความมั่นใจที่จะบริหารลูกค้าคนสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  พนักงานขายมี ขั้นตอนการขาย ที่ทุกคนจำเป็นต้องวางแผนการขาย บริหารลูกค้าคนสำคัญ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการขายของตนเอง ประโยชน์การบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้พนักงานขายเข้าใจถึงสภาพ แวดล้อมที่เกี่ยวกับลูกค้าคนสำคัฐ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง จิตวิทยาควมพึงพอใจลูกค้า ที่พนักงานขายต้องเผชิญอยู่

  เพื่อทำให้ตนสามารถปิดการขายได้กับลูกค้าคนสำคัญ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยการวางแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญ แต่พนักงานขายขาดเครื่องมือหรือเทรมเพลสที่จะช่วยให้การบริหารลูกค้าคนสำคัญ มีประสิทธิภาพ

  ในองค์กรชั้นนำจึงต่างนำเครื่องมือการบริหารลูกค้าคนสำคัญมาใช้ ในการออกแบบการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ใช้ในกำหนดองค์ประกอบสำคัญที่พนักงานขายต้องทำเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการขายทุกครั้ง

  ซึ่งการวางแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญและแผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบที่แยกย่อยแตกต่างกันออกไป ทำให้พนักงานขายจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคนิคการบริหารลูกค้าคนสำคัญต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

  ในองค์กรชั้นนำระดับโลกต่างมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างลูกค้า รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบดังนี้

  • วิเคราะห์ สิ่งที่ที่ทีมงานขายต้องทำอะไร ในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารความสัมพันธ์ในแง่การลงทุนเทียบกับผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับ
  • วิเคราะห์การตัดสินใจของลูกค้า ว่ามีวิธีการในการตัดสินใจอย่างไรในการซื้อสินค้า ซึ่งรวมไปถึงมุมมอง วิธีการที่สำคัญในการตัดสินใจของลูกค้า
  • วางแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ เพื่อสร้างกลไกการบริหารความสัมพันธ์ระยะยาว โดยมองถึงความคุ้มทุนในการลงทุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

  ทีมงานขายจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ เน้นความสัม พันธ์ที่แตกต่างออกไปตามแนวทางของลูกค้าแต่ละคน

  หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคนสำคัญ (Key Account Management) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อแนวทางกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าระดับกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารความสัมพันธ์ ทำให้ทีมงานขายเข้าใจได้อย่างง่าย ในการเลือกเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแนวทางที่ควรจะเป็น ลูกค้าระดับกลยุทธ์ในองค์กรนั้นมีไม่มาก แต่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ การเรียนมุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างกลไกความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักขาย นักบริหารทางการตลาดและองค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ทำให้องค์กรก้าวหน้าและประสบกความสำเร็จแบบยั่งยืน

  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-
  จัดอบรม สัมมนา StepPlus training -InHouse-Public-

  วัตถุประสงค์ หลักสูตร ฝึกอบรม  Key Account Management: KAM อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับกลยุทธ์
  2. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ากลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ
  3. แนวคิดในทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ด้วยเครื่องมือที่ทำให้การบริหารลูกค้าได้ง่ายขึ้น
  4. เปลี่ยนทัศคติของผู้เข้าอบรมที่เป็นพนักงานขาย ทำให้ตนเองมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  5. เทคนิคการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่เห็นผล รูปแบบใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการขายให้มีประสิทธิภาพ
  6. เข้าใจคำว่า “การวางแผนการบริหารลูกค้าคนสำคัญ” ได้เป็นอย่างดี ด้วยการมองความต้องการลูกค้าอย่างชัดเจนและนำมาใช้ในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  7. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้ทีมงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญระดับกลยุทธ์
  8. เพื่อสร้างความเข้าใจใน แนวคิด ขั้นตอน และหลักการ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
  9. เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับกลยุทธ์ สามารถสร้างคุณค่าตลอดจนความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรหรือธุรกิจของตนเอง
  ลงทะเบียนอบรม StepPlus Training
  ช่องการการติดต่อ-StepPlus Training
  หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายที่ดีที่สุด
  รวมหลักสูตรผู้จัดการ-ผู้บริหาร โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
  รวมหลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองที่ดีที่สุด

  ประโยชน์ที่ผู้เข้า อบรมหลักสูตร Key Account Management: KAM อบรมการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ผู้เรียนจะสามารถ:

   • พัฒนาแนวคิดและทักษะการเกี่ยวกับมุมมองทางกลยุทธ์ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าในระดับกลยุทธ์
   • เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการในการดำเนินการให้มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจของลูกค้า
   • มีแนวทางการบริหารจัดการลูกค้าระดับกลยุทธ์ ผ่านการกระบวนการที่ชัดเจน
   • มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ ด้วยหลักการที่เป็นสากล
   • เข้าใจจิตวิทยาลูกค้าคนสำคัญ มีการนำเครื่องมือที่เป็นเทรมเพสมาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่แท้จริง ทำให้พนักงานขายเข้าใจว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง และอุปสรคของการนำ “การบริหารลูกค้าคนสำคัญ” มาใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย
   • องค์ประกอบสำคัญของการนำ “การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management: KAM” มาใช้ในการวางแผนการขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายที่เห็นผล
   • พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวก ไม่กลัวปัญหาในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ด้วยเทคนิคการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่เห็นผล จะพลิกสถานการณ์วิกฤติการขาย ให้ เป็นการเพิ่มการปิดการขาย
   • พนักงานขายพัฒนา กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่เห็นผล ทำให้มีรูปแบบการบริหารลูกค้าคนสำคัญที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง จนได้รับชัยชนะในการปิดการขาย
   • สร้างวัฒนธรรมในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ ทำให้ทุกคนสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย จากการบริหารลูกค้าคนสำคัญ  เทำให้มีกลยุทธ์การขายที่เหนือชั้น
   • ให้ความร่วมมือและทำงานลูกค้าคนสำคัญในระดับกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • มีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ ทำให้มีผลสำเร็จที่สูงสุด
   • นำไปต่อยอดในการทำงานจริงได้อย่างเห็นผล
  Stepplus training เนื้อหา หลักสูตร ฝึกอบรม

  วันที่ 1 ความสำคัญของการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์ Key Account Maanagement

  • แนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันและในทศวรรษหน้า
  • การวิเคราะห์ หน้าต่างแห่งโอกาสและอุปสรรค ด้วยแนวคิด “เข้าใจ จัดการ เบ็ดเสร็จ”
  • ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างกลไกการปรับตัว
  • วิเคราะห์สาเหตุที่การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจึงสำคัญกับองค์กร
  • การวางแผน ในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • ความหมายและความเข้าใจในมุมมองที่ต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • องค์ประกอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • วิเคราะห์ ค้นหาลูกค้าคนระดับกลยุทธ์ เพื่อไม่ให้หลงทาง ในการบริหารความสัมพันธ์
  • ระดับของความสัมพันธ์ ที่พนักงานขายต้องนำมาใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ตามแนวทางในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ
  • กลไกความเข้าใจในการบริหารจัดการลูกค้ายุคสืบทอดธุรกิจสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน หรือ Gen2
  • วิเคราะห์ความต้องการของนักธุรกิจยุค Gen2 เพื่ออกแบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่อง
  • การวิเคราะห์มุมมองที่ผู้ขายควรมีต่อลูกค้ายุคนี้และต่อ ๆ ไป
  • แนวทางในการจำแนกลูกค้า ให้สอดคล้องแบเป้าหมายขององค์กร
  • ทักษะที่จำเป็นที่ต้องมีเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • การจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

  วันที่ 2: กลยุทธ์และการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าระดับกลยุทธ์

  • มุมมองของลูกค้า ที่มีต่อบริษัท ที่จะมาดูแล Key Account Management
  • การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • แนวทางในการจัดโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • ขั้นตอนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญระดับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การวางแผนการบริหารความลูค้าคนสำคัญ สร้างกลยุทธ์ และการดำเนินการ อย่างมืออาชีพ
  • การบริหารลูกค้าคนสำคัญเพื้อสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับคนสำคัญกลยุทธ์ แบบ โดนใจเลย ใช่เลย
  • การพัฒนาการสื่อสาร และการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง ให้สอดคล้องต่อการบริหารลูกค้าคนสำคัญ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • การพิจารณาการลงทุนและความคุ้มค่าเพื่อบริหารลูกค้าคนสำคัญ
  • การจัดหากิจกรรม ที่เหมาะสมในการบริหารลูกค้าคนสำคัญเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้เหมาะสม
  • การบริหารปัญหา ความไม่พึงพอใจของลูกค้าความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับกลยุทธ์
  • ขั้นตอนการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าคนสำคัญ
  • การเข้าใจและการดำเนินการตามขั้นตอนในการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้า
  • การจัดทำ Workshop กรณีศึกษา ประชุมกลุ่มและการนำเสนอ

  ตัวอย่าง หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management 

  วิธีการฝึกอบรม ตามความเหมาะสมของสมอง Brain Base Learning

  Group Discussion

  Role Play in Real Situation

  Individual Assignment

  Case Study

  Presentation & Feedback

  Coaching

  Attitude Changing

  Creative Thinking

  สอนหล้กสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  ดร.สุรชัย-โฆษิตบวรชัย-Surachai-Kositbovornchai
  ลงทะเบียน StepPlus Training

  Contact Us

  02 349 1788 ,

  083 276 8877

  Address

  1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

  LineOA:@stepplustraining

  คล๊ก หรือ สแกน QR Code ได้เลยคร้า

  Copyright © 2024 ฺBusiness and Consultant and Development. All Rights Reserved.

  Loading

  UA-75256908-1