หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

(New Strategic Thinking for Excellent Performance)

หลักสูตร Business Strategic Planning

“เข้าใจหลักการคิดกลยุทธ์สมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิผล”

วัตถุประสงค์ของการอบรม หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง

 1. ทีมงานเห็นความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์  เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ที่ต้องนำมาใช้ในการทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เป็นรูปธรรม
 3. เข้าใจกระบวนการในการสร้างแนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 4. การสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำงานของตนเอง นำไปพัฒนาต่อยอดให้องค์กรประสบความสำเร็จ
 5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
 6. สามารถที่จะวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ในปัจจุบัน เพื่อการสร้าง การวางแผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถที่จะกำหนดทิศทางในการวางแผนให้องค์กร เพื่อ มีกลยุทธ์ สำหรับการแข่งขัน
 8. ทุกคนสามารถที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยแม่บทของ การวางแผนกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้น
 9. ทำให้ทุกคนมีกระบวนการการสื่อสารในเรื่องความสำเร็จขององค์กร โดยการนำ การวางแผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

Business Strategic Planning

หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นหัวใจของการบริหารจัดการ เพราะว่าการบริหารจัดการองค์กรนั้นมีความสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางของความสำเร็จของการบริาหรจัดการว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ เปรียบได้กับ สมองและกระดูกสันหลังของร่างกาย ที่จะคอยรับคำสั่งจากสมองและส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้มีการทำงานตามที่สมองสั่งงาน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ก็ไม่แตกต่างอะไรกับกระบวนการสั่งการและควบคุมของสมอง ซึ่งถูกออกแบบจากผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรที่ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ เพราะเมื่อไรก็ตามที่ ผู้บริหารและพนักงานสามารถร่วมกันเขียนและวางแผนกลยุทธ์ได้ เท่ากับเป็นการรวบรวมคำสั่งๆ ต่าง ๆ จากความคิด การวิเคราะห์ของทีมงานหรือผู้บริหาร ส่งผ่านมาเป็นเอกสาร แผนงานและส่งไปยังส่วนงานต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไป ในปัจจุบันหลายองค์กรที่จะเร่งการผลิตให้พนักงานทุกคนมีทิศทางในการทำงานด้วยการพัฒนาความคิดให้มีความคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่มีสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง และจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมุ่งสู่การทำงานอย่างมีระบบ และแบบแผนมากขึ้น เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่อาศัยกลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อความเป็นเลิศและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป ตามแนวทาง การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Business Strategic Planning) เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ” ถูกออกแบบมาด้วยการที่วิทยากรมีโอกาสทำงานในองค์กรชั้นนำของโลก ที่มีแนวคิดในการทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์การ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ทางธุรกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับองค์การให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ต่างฝ่าย ต่างมุ่งการแข่งขันให้ตนเองชนะและอยู่รอดในธุรกิจนั้น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ที่ แผนธุรกิจ จะสร้างความยั่งยืน ทิศทางการทำงาน  สร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุก ภาคส่วน เช่นพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ อื่นๆ โดยอาศัยความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การที่มีอิทธิพลจากภายนอก การวางโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ระบบงาน ระบบทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ 

หลักสูตรอบรม Business Strategic Planning
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ-ผู้เรียนจะสามารถ

1.เข้าใจหลักการสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำ และวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสร้างแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน
2.สามารถที่จะวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ มีมุมมองที่กว้างขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำให้เข้าใจแรงกดดันทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ใน การวางแผนกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถที่จะกำหนดทิศทาง อย่างมีขั้นตอน ในการวางแผนกยุทธ์ให้กับองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมี การงางแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ
4.ทุกคนสามารถที่จะมองไปในทิศทางการทำงาน และ การวางกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการองค์กรง่ายขึ้น และมีแม่บทของ การวางแผนกลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาอย่างชัดเจน
5.ทำให้ทุกคนมีกระบวนการการสื่อสารในเรื่องความสำเร็จขององค์กร โดยการนำ การวางแผนแผนกลยุทธ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

เนื้อหาโดยสังเขป

Module 1: วิเคราะห์ความสำคัญในการจัดทำ และการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับองค์กร

 • องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ 
 • ประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์ ทำไมทุกองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์
 • ระดับของกลยุทธ์ และบทบาทในแต่ละระดับ เพื่อเข้าใจความรับผิดชอบที่ต้องทำ
 •  ความแตกต่างของระดับทางความคิดในแต่ละระดับ ทำไม ความคิดกลยุทธ์ จึงแตกต่างจากความคิดอื่นๆ
 • ศึกษาบทเรียนของความสำเร็จและความล้มเหลวของ การวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรต่างๆ 
 • องค์ประกอบสำคัญและรายละเอียด เพื่อเข้าใจหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนการทำ แผนกลยุทธ์ ที่สำคัญ และวิเคราะห์ กุญแจความสำเร็จของ แผนกลยุทธ์
 •  Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

Module 2: วิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่
 • การคัดกรอง สภาวแวดล้อม ด้วยหลักการขจัดออก การพลิก วิกฤต ให้เป็นโอกาส นำไปพัฒนา การวางแผนกลยุทธ์
 • การเปรียบเทียบกับองค์กรต้นแบบหรือ การใช้ Benchmark เพื่อความมั่นใจใน สภาวแวดล้อมขององค์กร
 • แนวทางในการยกระดับ เพื่อขจัดหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น
 •  แนวทางในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ
 •  การวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายหลักเพื่อการวางกลยุทธ์ที่เป็นเลิศ
 • แนวทางการขจัดการบริหารจัดการภายใต้ประสบการณ์หรือความรู้สึกที่ มักนำมาใช้ทำให้ไมประสบความสำเร็จ
 • การนำเครื่องมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริการจัดการ
 • Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

Module 3: วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์กลยุทธ์พื้นฐาน (Fundamental Strategic Analysis)

 • การวิเคราห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาทางธุรกิจ
 • การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 •  การวางแผน พันธกิจ (Mission)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
 • การกำหด วัตถุประสงค์ (Objective) เชิงกลยุทธ์
 • การวางเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ ในกความสำเร็จขององค์กร
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์หลัก และ สร้างกบยุทธ์รอง 
 • Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

Module 4: การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ การนำกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ (Fundamental Strategic Analysis)

 • การจัดทำ Business Alignment เพื่อการสร้างความสมดุลย์ใน แผนกลยุทธ์
 • การวางกลยุทธ์ ตามแนวทาง TOWS Matrix
 • การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
 • การนำแผนกลยุทธ์เพื่อไปใช้ในการออกแบบการปฏิบัติใช้ในการทำงาน
 • การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพ : Effective  Action Plan
 • การกำหนด ดัชนีชี้วัด หรือ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ที่วางไว้
 • Workshop ระดมสมอง กรณีศึกษา พัฒนาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอ

ท่านสามารถปรึกษาวิทยากรได้ฟรีที่ Line:@dr.surachai

หรือ สแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อการติดต่อ ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย ได้เลย

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร การโน้มน้าวใจ The Power Of Persuasion

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1