(Team Work เปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประ สิทธิภาพในทุกองค์กร)


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันแบบมิตรภาพ อันจะก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพภายหลัง เสร็จสิ้นโครงการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใต้ภาวะแข่งขัน และการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จำเป็นบางอย่างในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้า หมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวคิด และเครื่องมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาตนเองสู่ผู้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
4. เพื่อทำให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรืออุปนิสัยการทำงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนิน การและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ละทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานแนวใหม่ภายใต้สภาวะแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง

 

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ 
Team Work

หลักการและเหตุผล

ใน สภาพของการแข่งขันทางธุรกิจ หลายคนอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตทางธุรกิจมากเกินไปจนลืมเข้า ใจหรือพิจารณาถึงสภาพของความเป็นจริงที่ตนเองมีอยู่ ทำให้การทำงานนั้นขาดการทำงานที่ประสานงานกัน จึงทำให้งานต่าง ๆ นั้นไม่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลที่ตามมาก็จะทำให้ทีมงานนั้นขาดความรู้ความเข้าใจ บางครั้งทำให้เป็นต้นเหตุแห่งปัญหา ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการทำงานให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ต้องมีกลไกในการประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรม ในองค์กรต่าง ๆ จึงมุ่งสร้างกลไกการประสานความร่วมมือจากบุคคลรอบข้างทั้งภายในองค์กรในทุก ภาคส่วน เช่น พนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ ในส่วนอื่นๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยความเข้าใจในสภาวะรอบข้างขององค์การที่มีอิทธิพลจากภายนอก การวางโครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ระบบงาน ระบบทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ทำให้องค์กรสามารถปรับตัว ตามสภาพของการทำงานเพื่อความอยู่รอดขององค์กร และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work” เปรียบเสมือนเครื่องมือในการบริหารงานที่สำคัญ ทำให้การทำงานมีแบบแผนและสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประ สิทธิภาพในทุกองค์กร

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

1. เกิดการประสานงานระหว่างกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพภายหลัง เสร็จสิ้นโครงการ
2. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใต้ภาวะแข่งขัน และการเปลี่ยน แปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. ได้เรียนรู้แนวคิด และเครื่องมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาตนเองสู่ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
4. ทำให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรืออุปนิสัยการทำงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนิน 
5. สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานแนวใหม่ภายใต้สภาวะแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 

 • .  แนวคิดด้านการทำงานเป็นทีม และความสำคัญของทีมงาน
  วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นปัญหาต่อความสำเร็จขององค์กร
 •  องค์ประกอบของทีมและความคาดหวังที่สำคัญในการทำงาน
 • ลักษณะและรูปแบบของการการทำงานร่วมกันเป็นทีมแนวใหม่ 
 •  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในระดับ Functional

 

วันที่ 2

 • การเข้าใจถึงบุคลิกลักษณะคนในแต่ละประเภท 
 • การพัฒนาการทำงานร่วมกัน มีการให้เกียรติและไว้เนื้อเชื่อใจกันในทีม 
 •  มีความความเข้าใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
 •  เทคนิคการสื่อสารคนแต่ละประเภท 

หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work 

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work 

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1