หลักสูตร สร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย ฉบับ ปฏิบัติการ

Professional Selling Skills for Excellent Performance

“สู่การเป็นสุดยอดนักขายอย่างมืออาชีพได้นั้น คือ..
ผู้ที่จะผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การขาย และการเข้าถึงจิตใจลูกค้าเท่านั้น
คือสิ่งที่นักขายมืออาชีพเขานำมาใช้ในการทำงานกันทั้งนั้น”
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ทีมงานขาย ซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Adult Learning Models การระดมความคิด การสร้างบทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอ ดูวีดีทัศน์ และกรณีศึกษา

หลักสูตรสร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย

ฉบับ ปฏิบัติการ

Professional Selling Skills for Excellent

Performance

หลักการและเหตุผล

ดังที่ ซุนวู กล่าวไว้ ว่า การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงเป็นคำกล่าวที่มีความเป็นอมตะนิยม ในทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังเช่นยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ทำธุรกิจต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้ทันต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากกระบวนการของการขายมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer Centric ซึ่งสาเหตุหลักที่ต่างก็นำแนวคิดเช่นนี้เป็นที่ตั้งเพราะเป็นที่ยอมรับกันเป็นวงกว้างว่า หัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขายนั้นมาจากการที่ผู้ขายนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนสามารถที่จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร การเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร หลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพชั้นสูง” เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

• ปรับเปลี่ยนแนวคิดการขายให้เป็นแนวคิดของการขายมืออาชีพ
• มีระบบการทำงานในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย
• สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
• ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
• เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย

 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 : วิเคราะห์ จิตวิทยา พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อชนะใจลูกค้า
 วิเคราะห์กระบวนการของความคิดในการขายตามกลไกการเปิดการค้าเสรี
 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในยุคปัจจุบันเพื่อความสำเร็จในงานขาย
 ปัจจัยของความสำเร็จ ตามแนวคิด ของนักขายมืออาชีพ
 วิเคราะห์จิตวิทยาการซื้อของลูกค้า เพื่ออ่านความคิดพิชิตใจลูกค้า
 วิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จิตวิทยาในคุณลักษณะของลูกค้าใน 4 มิติ (D-I-S-C Model)
 หลักวิธีและเทคนิคการติดต่อเข้าพบกับลูกค้าแต่ละคุณลักษณะบุคคล เพื่อ โดนใจ ใช่เลย
 ชมวีดีทัศน์ สุดยอดความสำเร็จในการขายอย่างเซียน
 Work Shop การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ

 

วันที่ 2 เผยเคล็ดลับการจัดโครงสร้างการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
 การจัดโครงสร้างการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างนักขายเชิงมืออาชีพ แบบ P-CIAC Model
 ขายอย่างไร ไม่ต้องปิดการขาย แต่ได้ออร์เดอร์
 เข้าพบอย่างนักขายเชิงรุก เพื่อพิชิตความสำเร็จในทุกโอกาส
 เปิดใจลูกค้าอย่างไร ให้ได้ชัยเหนือคู่แข่ง
 เทคนิคการนำเสนอขาย ให้ถูกใจได้ออร์เดอร์
 ล้วงลึก ล้วงลับข้อมูลในใจลูกค้า เพื่อชัยชนะอย่างถาวร
 การแก้ข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองแบบไม่เคยเป็นรองของเซียนนักขาย
 กรณีศึกษาและฝึกการทำ LIVE-Work Shop

UA-75256908-1