(หลายองค์กรมีระบบการนำดัชนีชี้วัด(KPI) มาใช้เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลของการทำงานของตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ถึงความสำเร็จในองค์กรนั้นมีหรือไม่ ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้ก็เป็นผลจากการวางแผนทางธุรกิจทำให้ทุกองค์กรนั้นมีทิศ ทางในการทำงานเพิ่มมากขึ้น)


วัตถุประสงค์

• เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการบริหารผลสำเร็จ
• เข้าใจถึงเทคนิควิธีการบริหารผลสำเร็จ
• สามารถนำไปใช้ในงานของตนเองเพื่อมุ่งผลสำเร็จได้

 

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ

Result Oriented Management

หลักการและเหตุผล

จากสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงดังเช่นปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น หลายองค์กรมีระบบการนำดัชนีชี้วัด(KPI) มาใช้เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลของการทำงานของตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ถึงความสำเร็จในองค์กรนั้นมีหรือไม่ ซึ่งดัชนีชี้วัดนี้ก็เป็นผลจากการวางแผนทางธุรกิจทำให้ทุกองค์กรนั้นมีทิศ ทางในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิดดังกล่าวนั้น จะเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องมาจากความพยายามที่จะผลักดันให้ธุรกิจของ ตนเองนั้นสามารถที่จะเดินข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายหลักที่องค์กรนั้น ๆ ได้วางไว้..แต่ในสภาพของความเป็นจริงนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่สามารถที่จะบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ได้ สาเหตุเป็นเพราะไม่เข้าใจถึงกระบวนการที่ต้องใช้ในการบริหารผลสำเร็จ ให้สามารถบรรลุตามแผนการที่ได้จัดทำเอาไว้ หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ” นั้น เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จำเป็นนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้ผลงานต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้องค์กรนั้น ๆ สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนและสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและถาวร ให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

• พนักงานทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการบริหารผลสำเร็จ
• เข้าใจถึงเทคนิควิธีการบริหารผลสำเร็จ
• สามารถนำไปใช้ในงานของตนเองเพื่อมุ่งผลสำเร็จได้


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า : ความสำคัญของการบริการผลสำเร็จ

• ความสำคัญของการบริการผลสำเร็จ
• การตั้งเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อมุ่งถึงผลสำเร็จ
• ดัชนีชี้วัดในรูปแบบต่างๆ ทางธุรกิจ
• องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารผลสำเร็จ

 

วันที่ 1 บ่าย : ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการบรรลุผลสำเร็จ

• เทคนิคการบริหารผลสำเร็จ
• ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการบรรลุผลสำเร็จ
• การขจัดแรงต้าน ๆ ภายในองค์กรเพื่อมุ่งที่ผลสำเร็จ
• Worksho

 หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ

Result Oriented Management

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริหารผลสำเร็จ

Result Oriented Management

อัตราค่าลงทะเบียน

6,000

6,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

420

420

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

180

180

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

  • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
    บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
    ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
  • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

6,240

6,240

UA-75256908-1