หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ : Think Out of the Box

คุณเคยประสบปัญหา เช่นนี้หรือไม่..

 • คิดนอกกรอบคืออะไร?
 • คิดนอกกรอบเป็นอย่างไร?
 • คิดให้แตกต่างต้องทำอย่างไร?

 

หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์  : Think Out Of The Box

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร การคิดนอกกรอบ หรือ “Think Out Of The Box” เป็นที่ทราบดีว่าในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความแตกต่างหรือ การคิดนอกกรอบ ที่เคยเป็น โดยที่จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์จากผู้อื่น ดังที่หลายคนกล่าวไว้ว่ายุคของการต่อสู่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิด ทำให้ตนเองสามารถ ใช้ การคิดนอกกรอบ โดยแท้จริงดังนั้น จึงจำเป็นที่จะสร้างบุคลากรที่มีทักษะในองค์กรให้มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือ การคิดนอกกรอบ เพื่อเป็นกำลังหรือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากเท่านั้น หลักสูตร การคิดนอกกรอบ  ( Think out of Box ) “กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์” จึงถูกออกแบบตามหลักของ การใช้ความ คิดของสากล โดยใช้วิธีของการคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยนำฐานสมองเป็นที่ตั้ว ตามหลัก Brain Base Learning:BBL ที่จะผลักดันแนวความความคิดที่สร้างสรรค์ให้นำออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้ “การคิดนอกกรอบ” ไม่ใช่เรื่องยาก และสามารถนำไปสู่การหาผลของความสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับและฝึกปฏิบัติ

 1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 2. สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการกำจัดสิ่งปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 3. ขั้นตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์
 4.  บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และการนำไปใช้

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงานทุกระดับชั้น ผู้บริหาร หัวหน้า 

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 

 • เรียนรู้ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างไร
 • องค์ประกอบที่สำคัญให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการกำจัดสิ่งปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ต่อการดำเนินธุรกิจในทศวรรษหน้า
 • แนวคิดของกระบวนการ ทางความคิดของมนุษย์ ตามแนวการทำงานของสมอง
 • กลไกการสร้างแนวคิด จนสามารถนำไปใช้
 •  องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกัน

วันที่ 2 

 • เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ River of Creative

 • การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

 • ลำดับขั้นของความคิด ในแบบต่าง ๆ

 • กระบวนการคิดที่เป็นเหตุ เป็นผล

 • ขั้นตอนการของความคิดเชิงสร้างสรรค์

 • บทสรุปความคิดสร้างสรรค์และการนำไปใช้

 • ฝีกปฏิบัติ (Workshop)

ประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์

อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตร กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ 

Think Out Of The Box

อัตราค่าลงทะเบียน

12,000

12,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

840

840

ภาษีหัก
ณ.ที่จ่าย 3 %

360

360

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์..
โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

รวมเงินรวมที่
ต้องชำระ

12,480

12,480

UA-75256908-1