หลักสูตร การบริหารเวลางานประจำเพื่อผลสำเร็จของงาน

 

 

 

                                                                                                           หลักสูตร : การบริหารเวลางานประจำเพื่อผลสำเร็จของงาน


หลักการและเหตุผล :
“เวลามีค่ายิ่งกว่าทอง ทองใช่ว่าจะซื้อเวลาได้” เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกคน ยิ่งคนที่รู้คุณค่าของเวลามากเท่าใด ย่อมสามารถเก็บเกี่ยวคุณประโยชน์จากการใช้เวลาให้มีคุณค่าได้มากเพียงนั้น
เทคนิค การบริหารงานและเวลาที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ต้องการเรียน รู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ให้มีค่าแก่การทำงาน ทำให้สามารถดำเนินภาระกิจต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ง่าย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังมีเวลาเหลือให้พักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย

สิ่งที่ได้รับ :
     1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญ โดยการเอางานทั้งหลาย มาจัดลำดับความสำคัญแล้วลงมือทำงานที่สำคัญที่สุด
2. เพื่อให้มีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับทำกิจกรรมที่น่าพอใจหรือเพื่อหย่อนใจ ทำให้พบความสำเร็จที่ต้องการได้มากขึ้นในทุกๆด้าน รวมถึงการลดความเครียดและวิตกกังวล

เนื้อหาหลักสูตร :
วันที่ 1
**ทดสอบเชิงความรู้ การบริหารเวลา ก่อนเรียน**
● วิธีการพัฒนาการใช้เวลา
● การประเมินและการวางแผนการใช้เวลา
● วิเคราะห์ภาพรวมการบริหารเวลา
● ประโยชน์และความสำคัญของการพัฒนาการใช้เวลา
● ทำไมเราจึงต้องทำสิ่งที่เราทำอยู่
● มองภาพรวมในการใช้เวลาในเชิงกลยุทธ์
● วิธีการตรวจสอบการใช้เวลา
● พิจารณาภาพรวมในการใช้เวลา
● แบ่งประเภทของงานให้เป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายที่วางไว้
● ตรวจสอบการใช้เวลาใน 1 สัปดาห์
● เปรียบเทียบผลการตรวจสอบ การใช้เวลากับเป้าหมายที่วางไว้
● วิธีการพัฒนาแผนการใช้เวลา
● ตรวจสอบสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น
ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์สถานการณ์การทำงานโดยใช้หลักการบริหารงานและเวลาให้มีประสิทธิภาพ
วิทยากรให้คำแนะนำ
ถาม-ตอบปัญหา

วันที่ 2
● วิธีการบริหารจัดการเวลา แนวทางปฏิบัติ
● วิธีการจัดตารางเวลา
– เราจะจัดตารางเวลาการทำงานได้อย่างไร
– วิธีการจัดตารางเวลา
● วิธีการบริหารจัดเวลา
– การตรวจสอบและประเมินผล การใช้ตารางการทำงาน
– การมอบหมายอย่างสร้างสรรค์
– การมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
● วิธีจัดการกับปัญหาและเอาชนะอุปสรรค์ที่พบได้บ่อยในการบริหารจัดการเวลา
– การตระหนักถึงปกัญหาและอุปสรรค์ที่พบได้บ่อยในการบริหารจัดการเวลา
– การจัดการกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เป็นอุปสรรคและรบกวนเวลาทำงาน
● วิธีการบริหารจัดการเวลา แนวทางปฏิบัติ (ต่อ)
● วิธีจัดการกับปัญหาและเอาชนะอุปสรรค์ในการบริหารจัดการเวลา
– การพัฒนาการใช้เวลาทำงาน
– การจัดเก็บโต๊ะทำงานที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ
– การกำจัดโรคเลื่อนหรือโรคผลัดวันประกันพรุ่ง
– หลีกเลี่ยงการประชุมที่วางแผนมาไม่ดี
– การใช้เวลาเพื่อป้องกันปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
● วิธีการเสริมสร้างนิสัยในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
– การจัดการกับข้อความต่างๆที่ได้รับ
ฝึกปฏิบัติ : สร้างเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการเวลา
1. การตรวจสอบการใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์
2. การพัฒนาแผนการใช้เวลา
3. การจัดตารางเวลาทำงาน
4. การประเมินผลการจัดตารางการทำงาน
วิทยากรให้คำแนะนำ ถาม-ตอบปัญหา
**ทดสอบเชิงความรู้ การบริหารเวลา หลังเรียน**
เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมและสัมมนา :
1. ใช้แบบทดสอบก่อน และ หลังการฝึกอบรม กำหนดเกณฑ์ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80%
2. คะแนนนำเสนอของกลุ่มระหว่างสัมมนาต้องไม่ต่ำกว่า 20%

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม : หัวหน้างาน

 

 

 

 

 

 

UA-75256908-1