หลักสูตร การสร้างทีมงาน

   Work Rally Team Building : Professional Organization Development

(คำ ว่า “องค์กร” นั้นประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ แต่ปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรนั้นเติบโตไปทางมิติใด มีความก้าวหน้าเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ “ฅน”)

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ ฝึกหัดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
1. วิธีการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการของการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรยุคใหม่
2. เข้าใจหลักการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างกลไกการทำงานที่สำคัญให้มีความชัดเจน และแม่นยำ

 

วิธีการสัมมนา
ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ผ่าน Activities Base ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไป พัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:
 Group Discussion
 Individual Assignment
 Individual/Group Presentation
 Role Play in Real Situation for Individual
 Case Study

 

หลักสูตร การสร้างทีมงาน  Work Rally Team Building

: Professional Organization Development 

หลักการและเหตุผล

คำ ว่า “องค์กร” นั้นประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ แต่ปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรนั้นเติบโตไปทางมิติใด มีความก้าวหน้าเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ “ฅน” เพราะคนเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรนั้น ๆ มีการเจริญเติบโตเพียงใด ผู้คนที่ทำงานในองค์กรนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กรนั้น ๆ ตามที่ทุกคนทราบกันดีว่า หากแม้องค์กรใดมีปัญหา ก็จะสามารถ ฟันฝ่าปัญหาจากภายนอกที่รุมเร้าถาโถมเข้ามาได้ง่าย ถ้าองค์กรนั้นมีองค์กรภายในเข้มแข็ง รักและสามัคคีกัน โดยผ่านกระบวนการของการพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ จากสภาพปัญหาภายในองค์กรที่ถือว่า “น่าเป็นห่วง” ก็จะหมดสิ้นไป ซึ่งกลไกที่สำคัญในการพัฒนาการองค์กรได้แก่ การเข้าถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและประสานงานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงในระดับบุคคล อีกทั้งบางครั้งต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกในฐานะที่เป็นทีมงานหนึ่งของ องค์กร ทำให้การทำงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่สื่อสารและผู้ ที่รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบของหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่บุคคลภายนอก ล้วนแต่ต้องอาศัยศักยภาพของการสื่อสารเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จใน การทำงานทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นหลักสูตร “Professional Organization Development” จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงาน โดยอาศัยหลักของการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการสื่อสารเพื่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาทีมงานให้เข้าใจถึงความคิด แนวทางการปฏิบัติของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรในทุกระดับ ตั้งแต่แนวนโยบาย การสื่อสารเพื่อโน้มน้าว อีกทั้งการสื่อสารกับภายนอก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานของตนเอง และทำให้ทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนและการทำงานได้มีประสิทธิผลขององค์กรนั้น ๆ

Clip ความรู้ออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

และฝึกปฏิบัติ

 เข้าใจแนวความคิดด้านจิตวิทยาการจำแนกคน 3 Models เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของคนในแต่ละประเภทเพื่อการสื่อสาร
 วิเคราะห์กระบวนการของการสื่อสารที่สำคัญ
 รูปแบบการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ในทุกระดับ
 เทคนิคที่สำคัญของการสื่อสารในองค์กรในทุกระดับ หัวหน้า ลูกน้อง
 การแก้ไขและยกระดับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของความสำเร็จ
 จิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ซูเปอร์ไวเซอร์ ในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วันที่ 1 เช้า :  ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและการสื่อสารภายใน

• เปิดม่าน ผ่านความประทับใจ
• กิจกรรม ใจเขา ใจเรา
o สรุปวิชาการ มุ่งเน้นเข้าใจกลไกการทำงานร่วมกัน
• กิจกรรม ดูวีดีทัศน์ เข้าถึงความสำคัญของการสื่อสาร
o วิเคราะห์กลุ่ม ถึงปัจจัยที่สำคัญของการนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
• กิจกรรม การสื่อสารอย่างมืออาชีพ นำสู่องค์กรมืออาชีพ
o สรุปวิชาการ มุ่งเน้นเข้าใจเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• กิจกรรม ต่อหัวใจให้กัน
o สรุปวิชาการ มุ่งเน้นเข้าใจเรื่ององค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร

วันที่ 1 บ่าย : ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมแบบ Friendship Mindset

 กิจกรรม แบ่งกลุ่ม แบ่งก๊วน
(วัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม)
 กิจกรรม ไข่มุกอันดามัน
(วัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีการประสานงานกันในแต่ละกลุ่ม นำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกัน)
 กิจกรรม หอคอยสัมผัสฟ้า
(วัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีการร่วมกันทำงาน รู้จักการให้อภัยเมื่อต้องทำงานร่วมกัน)
 กิจกรรม Slider ทิ้งระเบิด
(วัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันทำ)
 กิจกรรม ต่อใครให้ยาว สาวใครให้ยืด
(วัตถุประสงค์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเสียสละในการทำงานเป็นทีม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร)
• สรุปกิจกรรมกลุ่ม และ นำเสนอ

 

วันที่ 2  จิตวิทยาการวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร

 แนวความคิดด้านจิตวิทยาการจำแนกคน 3 Models เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของคนในแต่ละประเภทเพื่อการสื่อสาร
 วิเคราะห์กระบวนการของการสื่อสารที่สำคัญ
 รูปแบบการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ในทุกระดับ
 เทคนิคที่สำคัญของการสื่อสารในองค์กรในทุกระดับ หัวหน้า ลูกน้อง
 การแก้ไขและยกระดับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของความสำเร็จ
 จิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 หลักการสื่อสารแบบชั้นเดียวและแบบหลายชั้น
 ปัจจัยที่พึงกระทำ(Do)และปัจจัยที่ควรพึงละเว้น(Don’t) ในการสื่อสาร

UA-75256908-1